Słownik meblarski

Definicje ogólne

Kategoria obejmuje podstawowe pojęcia oraz terminy z zakresu przemysłu drzewnego, a także związane z produkcją mebli.

Akustyka

Akustyka – nauka obejmująca zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i odziaływaniem fal akustycznych. …

Barwa

Barwa, kolor – wrażenie wzrokowe wywoływane przez promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali z zakresu widzialnego, zależnie od tego w jakiej mierze dane ciało pochłania fale świetlne określonej długości. …

Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania – zgodnie z dyrektywą unijną 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, każdy wprowadzany na rynek produkt musi być bezpieczny. …

Brakarstwo

Brakarstwo drzewne – umiejętność klasyfikowania drewna i materiałów drzewnych pod kątem ich przeznaczenia na określone sortymenty i wyroby. Szacowanie wydajności sortymentowej drzewostanów. …

Brakarz

Brakarz – pracownik kontroli technicznej w zakładzie produkcyjnym oceniający jakość gotowych wyrobów. W przemyśle drzewnym zadaniem takiej osoby jest klasyfikacja jakościowa i wymiarowa surowca drzewnego. …

Chlorofil

Chlorofil – zielony barwnik zawierający magnez, obecny w chloroplastach roślin. Nadaje roślinom zieloną barwę. …

Chłonność akustyczna pomieszczenia

Chłonność akustyczna pomieszczenia (A) wyrażana w (m2) – wynika z pomnożenia współczynnika pochłaniania dźwięku materiału przez pole powierzchni tego materiału. Chłonność akustyczna pomieszczenia jest sumą chłonności poszczególnych elementów znajdujących się w pomieszczeniu takich jak ściany, meble oraz ludzie. …

Czynnik abiotyczny

Czynniki abiotyczne – czynniki należące do przyrody nieożywionej. Do głównych czynników abiotycznych niszczących meble zalicza się: substancje chemiczne, promieniowanie słoneczne, czynniki klimatyczne oraz czynniki fizykomechaniczne. …

Czynnik biotyczny

Czynniki biotyczne (gr. βίος, bios – życie) – czynniki, w których żywe organizmy oddziałują na meble. Do najczęściej spotykanych czynników biotycznych niszczących meble zalicza się owady żerujące w drewnie, owady żerujące w tapicerce oraz grzyby. …

Czynnik chemiczny

Czynniki chemiczne – zaliczane są do czynników abiotycznych degradacji mebli, wśród których można wyróżnić m.in. roztwory kwaśne oraz zasadowe, alkohol, wodę, atrament itd. Powyższe substancje mogą powodować powstawanie na powierzchni drewna plam białych lub atramentowych. …

Czynnik fizykomechaniczny

Czynnik fizykomechaniczny – czynniki fizykomechaniczne zaliczane są do czynników abiotycznych, wpływających na degradację mebli i obiektów drewnianych. W tej grupie znajdują się czynniki wynikające z nieprawidłowego użytkowania oraz przechowywania sprzętów drewnianych: zabrudzenia, uderzenia, odparzenia, czy przeciążenia. …

Czynnik klimatyczny

Czynnik klimatyczny – czynniki klimatyczne zaliczane są do czynników abiotycznych wpływających na obniżenie trwałości mebli i wyrobów z drewna. Do czynników klimatycznych zaliczamy temperaturę i wilgotność względną powietrza. …

Czynniki wpływające na degradację mebli

Czynniki wpływające na degradację mebli – do czynników wpływających na degradację mebli należy zaliczyć czynniki abiotyczne i czynniki biotyczne. Zarówno jedne, jak i drugie mogą wpłynąć na całkowite zniszczenie obiektów drewnianych. …

Dendrochronologia

Dendrochronologia – dyscyplina zajmująca się analizą i datowaniem drewnianych znalezisk archeologicznych i innych obiektów. …

Dendroekologia

Dendroekologia – dyscyplina zajmująca się odtworzeniem minionych stanów siedliska na bazie pomiarów szerokości przyrostów drzew rosnących na danym siedlisku (gr. dendron – drzewo + oikos – dom, środowisko + logos – nauka). …

Dendroklimatologia

Dendroklimatologia – dyscyplina zajmująca się odtwarzaniem minionych zmian klimatycznych na bazie badania szerokości przyrostów rocznych starych lub kopalnych drzew (gr. dendron – drzewo + klima – klimat + logos – nauka). …

Dendrologia

Dendrologia, drzewoznawstwo – dział botaniki zajmujący się klasyfikacją, nazewnictwem i identyfikacją drzew i krzewów (gr. dendron – drzewo + logos – słowo, nauka). …

Element mebla

Element mebla to podstawowy składnik konstrukcji mebla. Może być wykonany z jednego materiału lub z kilku trwale ze sobą połączonych. …

Ergonomia

Ergonomia – ergonomia (gr. εργον – praca’ i νομος – prawo) to jedna z najważniejszych reguł projektowania wnętrz, a także sprzętów użytkowych, w tym mebli. …

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) – międzynarodowa organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. …

Funkcjonalność mebla

Funkcjonalność mebla – zespół cech mebla najlepiej odpowiadających potrzebom użytkownika osiągnięty poprzez m.in. dobór materiałów, wymiarów, ergonomicznych kształtów itp. Funkcjonalność mebla jest kryterium oceny poprawności rozwiązania konstrukcyjnego i zarazem estetycznego. …

Gospodarka cyrkularna

Gospodarka cyrkularna (CE – circular economy) – inne określenia: gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarka okrężna, zapętlona gospodarka, gospodarka obiegowa – model rozwoju gospodarczego bazującego na założeniu utrzymania wartości wszystkich kapitałów w obiegu gospodarczym, poprzez uwzględnienie w rachunku ekonomicznym społecznych i środowiskowych efektów …

Grupa produktów

Grupa produktów – zbiór materiałów o zbliżonych właściwościach, dla których można zbudować zależności hierarchiczne, np. z nadrzędnej grupy „szafy” wywodzą się pochodne wyroby np. szafy biurowe, szafy garderobiane. Te ostatnie natomiast mogą mieć dalsze warianty wynikające np. z konstrukcji, zastosowanych materiałów itp. …

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych – charakteryzuje zdolność przegrody (np. drzwi) do ograniczenia przenikania przez nią energii akustycznej wytwarzanej w powietrzu. …

Kolumna

Kolumna – pionowa podpora architektoniczna w kształcie cylindrycznego słupa, podtrzymująca umieszczone na niej partie budowli. …

Komplet mebli

Komplet mebli – zbiór mebli, które często mają różną funkcję, jednak wykazują podobieństwo w kwestii przeznaczenia. …

Lignina

Lignina – kompleksowy wielkocząsteczkowy związek organiczny o niepoznanej dotychczas w pełni budowie. Trójwymiarowy polimer utworzony z jednostek fenylopropanowych, który wypełnia przestrzenie międzykomórkowe i ściany celulozowe komórek drewna po utworzeniu się wielocukrów. …

Mebel

Mebel – to sprzęt użytkowy należący do wyposażenia ruchomego oraz stałego wnętrz mieszkalnych, biurowych, hotelowych itp. …

Nośność graniczna

Nośność graniczna – maksymalna wartość obciążenia (siły wyrażonej w Niutonach (N) lub momentu wyrażonego w Niutonometrach (Nm)), przy której nie następuje zniszczenie połączenia. …

Obciążenie

Obciążenie – układ sił zewnętrznych działających na materiał. …

Obciążenie dynamiczne

Obciążenie dynamiczne – obciążenie szybko narastające do maksymalnej wartości lub pulsacyjne. …

Obciążenie statyczne

Obciążenie statyczne – wyróżniamy następujące rodzaje obciążeń statycznych: Źródła: …