Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN korzystania ze sklepu biznes.meble.pl

obowiązujący od 1 sierpnia 2022 r. (Zobacz w nowym oknie)

Dział I:

Postanowienia ogólne

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie.
 1. Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. – z siedzibą przy ulicy Hetmańskiej 40 lok. 108, 15-727 Białystok, wpisane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363223, będące płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 542-317-74-64, o kapitale zakładowym w wysokości: 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. biznes.meble.pl – serwis www oraz sklep internetowy prowadzony przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. w języku polskim, utrzymywany przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. w domenie biznes.meble.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez niniejszy Regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów kupna towarów. W dalszej części regulaminu biznes.meble.pl nazywany będzie również odpowiednio „sklepem” lub „serwisem”.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu, a w szczególności która dokonała Rejestracji w systemie serwisu.
 4. Rejestracja – Użytkownik w wyniku poprawnego zarejestrowania uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu oferty sprzedaży.
 5. Sprzedawca, Sprzedający, Oferent – Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.
 6. Kupujący, Składający Zamówienie – Użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu biznes.meble.pl przyjął ofertę kupna Towaru.
 7. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, w którym gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności Użytkownika w ramach serwisu biznes.meble.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
 8. Towar – rzecz fizyczna, produkt elektroniczny, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym biznes.meble.pl.
 9. Oferta – skierowana przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. do wszystkich Użytkowników serwisu biznes.meble.pl oferta zawarcia umowy kupna określonego w niej Towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów dostawy Towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
 10. Zamówienie – zlecenie dostarczenia Towaru, określające w szczególności przedmiot zlecenia, liczbę zamawianych sztuk, cenę i całkowitą wartość zlecenia, koszty transportu Towaru (jeżeli ponosi je Kupujący) oraz sposób płatności. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności.
 11. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie biznes.meble.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku dodania do koszyka przynajmniej jednego Towaru. Dodanie do koszyka nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego, ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.
 12. Przyjęcie oferty – podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty.
 13. Złożenie zamówienia – podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia, rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy Wydawnictwem meble.pl sp. z o.o. i Kupującym.
 14. Sprzedaż, Zawarcie umowy – wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze sklepu biznes.meble.pl.
 16. Administrator danych – Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o., wskazany w § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
 17. Polityka prywatności – dokument „Polityka prywatności stosowana przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej biznes.meble.pl pod adresem https://biznes.meble.pl/polityka-prywatnosci/

§ 2

Informacje ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu biznes.meble.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu biznes.meble.pl umów kupna, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do ich zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.
 2. Usługa korzystania z serwisu biznes.meble.pl polega na zapewnieniu dostępu do treści cyfrowych oraz sklepu internetowego zorganizowanego w domenie biznes.meble.pl, w ramach którego Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedawcą (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie) umów kupna Towarów.
 3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie biznes.meble.pl jest Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o., nazywane w dalszej treści niniejszego Regulaminu: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.
 4. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.
 5. Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez stronę biznes.meble.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24 godz. w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
 6. Każde zamówienie, które ma być realizowane przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. z wybraną opcją transportu realizowaną przez Pocztę Polską jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Wydawnictwa meble.pl sp. z o.o. do zlecenia usługi pocztowej Poczcie Polskiej w imieniu klienta składającego zamówienie. Przepis ten stosuje się analogicznie w odniesieniu do firm świadczących usługi kurierskie i spedycyjne.
 7. W biznes.meble.pl możliwa jest płatność przelewem, płatność w systemie PayU oraz Blik.
 8. Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. informuje, iż podczas korzystania z usług biznes.meble.pl w komputerze Użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji na temat plików typu „cookies” znajduje się w Polityce prywatności Wydawnictwa meble.pl sp. z o.o. dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://biznes.meble.pl/polityka-prywatnosci/.

Dział II

Zasady korzystania ze sklepu biznes.meble.pl

§ 3

Użytkownicy
 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu biznes.meble.pl w charakterze Kupujących, mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu biznes.meble.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.
 3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 4

Rejestracja
 1. W biznes.meble.pl możliwa jest płatność przelewem, płatność w systemie PayU oraz Blik.
 2. Użytkownik o którym mowa w § 3 ust. 1, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.
 3. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Minimalne dane, jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: dowolnej nazwy Użytkownika, posiadanego, istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła, za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta.
 5. Użytkownik nie powinien udostępniać treści loginu i hasła osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia treści loginu i hasła przez Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zamówienia dokonane wskutek powyższego naruszenia. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.
 6. Składanie zamówień i zakupy możliwe są ponadto bez Rejestracji.

§ 5

Konto
 1. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Wydawnictwem meble.pl sp. z o.o. na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. w ramach serwisu tj. możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie treści dostępnych wyłącznie dla Użytkowników oraz zawieranie umów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres wydawnictwo@meble.pl lub na piśmie na adres: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o., ul. Hetmańska 40 lok. 108, 15-727 Białystok (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
 3. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli ma już konto, uzupełnić je zgodnie ze stanem rzeczywistym o dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury oraz wysyłki Towaru, a jeżeli nie ma konta wprowadzić stosowne dane do formularza zamówienia.
 4. Wskazane w ust. 4 dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Otrzymane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 5. Podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, niebędących stroną umowy jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik dysponuje uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych w tym celu. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora za wynikłe stąd szkody.
 6. Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 4, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.
 7. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6 i 7.
 8. Użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 10. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
 11. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
 12. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw:
  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
   • utworzenia i zarządzania Kontem;
   • obsługi i realizacji Zamówienia;
   • przeprowadzenia procesu płatności;
   • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;
   • rozliczenie usług świadczonych przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. jako Sprzedawcy w ramach serwisu;
   • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
   • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
  2.  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, takich jak:
   • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
   • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
   • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
   • windykacja należności;
   • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
 5. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o., ul. Hetmańska 40 lok. 108, 15-727 Białystok.
 6. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 6, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.
 7. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty kupna Towaru.
 8. Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.

Dział III

Zasady zawierania umów w ramach sklepu biznes.meble.pl

§ 7

Oferta sprzedaży
 1. Oferta sprzedaży Towarów jest to skierowana przez biznes.meble.pl do wszystkich Użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej Towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
 2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu Towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt ustawowych.
 3. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności oraz zasady, kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

§ 8

Zamówienie
 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka”, w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.
 2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi, jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

§ 9

Przyjęcie oferty, Sprzedaż, Realizacja zamówienia
 1. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia: poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia opcji złożenia zamówienia”. Sprzedawca informuje, iż pracownik Wydawnictwa meble.pl sp. z o.o. może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić je do systemu. W zależności od rodzaju Towaru Sprzedawca decyduje czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną link do zamówienia, po kliknięciu w który będzie miał możliwość potwierdzenia, anulowania lub zmiany zamówienia.
 2. W wyniku przyjęcia ofert przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535-581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:
  1. Wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
  2. Firmie spedycyjnej lub kurierskiej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną.
 4. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.
 5. Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z żądaniem przedstawienia wykazu podmiotów, którym jego dane osobowe zostały udostępnione w celu prawidłowego wykonania umowy.

§ 10

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy
 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego Towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Towarów o charakterze treści cyfrowych, w szczególności kursów multimedialnych, materiałów audio, materiałów video zgodnie z art. 38. ust. 13. Ustawy o Prawach Konsumenta.

§ 11

Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego Towaru
 1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towaru (rękojmia).
 2. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.
 3. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

Dział IV

Postanowienia końcowe

§ 12

Rozwiązanie umowy oraz usunięcie Konta Użytkownika
 1. Użytkownik mający konto w serwisie może je w każdym czasie usunąć. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 1, Administrator potwierdzi usunięcie konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail).
 3. Administrator jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z Konta przez okres 3 lat, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika. O zamiarze usunięcia Konta Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na ewentualny sprzeciw. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni będzie równoznaczna z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wypowiedzeniem Administratora) oraz usunięcia Konta Użytkownika.
 4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 1, Użytkownik utraci dostęp do treści cyfrowych przypisanych do usuniętego konta.

§ 13

Prawo właściwe i spory
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem meble.pl sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Białymstoku, a w przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Ważność Regulaminu
 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 15

Wejście w życie, zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie biznes.meble.pl.
 2. Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu, co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Użytkownika. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
 3. Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny, w trybie określonym w Regulaminie.
 4. W przypadku złożenia przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. do niezwłocznego usunięcia Konta i Profilu Użytkownika.Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.