Słownik meblarski

Dendrologia

Dendrologia, drzewoznawstwo – dział botaniki zajmujący się klasyfikacją, nazewnictwem i identyfikacją drzew i krzewów (gr. dendron – drzewo + logos – słowo, nauka).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.