Słownik meblarski

Definicje ogólne

Kategoria obejmuje podstawowe pojęcia oraz terminy z zakresu przemysłu drzewnego, a także związane z produkcją mebli.

Ocena cyklu życia

Ocena cyklu życia (LCA – life cycle assesment) – ocena oddziaływania na środowisko (Environmental Performance Assessment) jest systematyczną analizą wpływu produktów na środowisko w całym okresie ich życia („od kołyski do grobu”) lub do pewnego momentu ich przetwarzania („od kołyski do bramy …

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) – największa na świecie międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit zajmująca się certyfikacją leśnictwa oraz poświęcona promocji zrównoważonej gospodarki leśnej. …

Podzespół

Podzespół jest to zmontowany zestaw elementów stanowiących odrębną konstrukcyjną całość w fazie montażu mebla. …

Połączenie

Połączenie - część konstrukcji wyrobu, w obrębie której następuje złączenie dwóch lub więcej elementów albo podzespołu w jedną konstrukcyjną całość. Właściwości użytkowe połączeń określa nośność graniczna i sztywność. …

Powierzchnie frontowe mebla

Powierzchnie frontowe mebla – wszystkie powierzchnie, które użytkownik widzi w trakcie standardowego korzystania z mebla. …

Powierzchnie niewidoczne mebla

Powierzchnie niewidoczne mebla – powierzchnie, które znajdują się poza wzrokiem użytkownika, gdy mebel znajduje się w ustawieniu użytkowym. …

Powierzchnie wewnętrzne mebla

Powierzchnie wewnętrzne mebla – powierzchnie widoczne, gdy mebel pozostaje otwarty przy standardowym ustawieniu użytkowym. …

Powierzchnie zewnętrzne mebla

Powierzchnie zewnętrzne mebla – wszystkie powierzchnie, które użytkownik widzi w niestandardowym/nietypowym ustawieniu użytkowym. …

Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie to działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz dokumentowanie tych działań. …

Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne – zaliczane jest do czynników abiotycznych; źródłem promieniowania nadfioletowego, mającego wpływ na drewno jest słońce. …

Punkt rosy

Punkt rosy – temperatura, w której przy ochładzaniu wilgotnego powietrza zaczyna się kondensacja zawartej w powietrzu wody. Powstaje rosa na powierzchni ciał stałych. …

Redesign

Redesign – polega na nadaniu starym, zużytym przedmiotom nowych wartości, których skutkiem jest otrzymanie wyrobu o wartości wyższej niż pierwotnie. …

Renowacja mebli

Renowacja mebli – działania mające na celu odświeżenie lub odnowienie głównie warstwy wykończeniowej lub powierzchni zewnętrznych mebli. …

Reologia

Reologia – dział mechaniki, zajmujący się zmianami naprężeń i odkształceń materiału (drewna) wraz z upływem czasu. Głównie pełzanie (płynięcie) i relaksacja naprężeń. …

Restauracja mebli

Restauracja mebli (prace restauratorskie) – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku. …

Rodzina produktów

Rodzina produktów – zbiory materiałów o podobnym przeznaczeniu, technologii wytwarzania czy konstrukcji, dla których nie musi istnieć zależność hierarchiczna np. w rodzinie produktów „meble gięte” można wyszczególnić krzesła, fotele, stoły, wieszaki itp. …

Środowiskowa Deklaracja Produktu

Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD) – jest niezależnie zweryfikowanym i zarejestrowanym dokumentem, który w wiarygodny sposób przekazuje przejrzyste i porównywalne informacje na temat wpływu produktów na środowisko w całym cyklu życia. …

Stateczność

Stateczność – ocena stateczności jest najistotniejszą częścią badań jakościowych na gotowym wyrobie, ponieważ jej utrata może bezpośrednio zagrozić życiu lub zdrowiu użytkownika. Znane są m.in. przypadki utraty stateczności mebli dziecięcych, szczególnie komód, w których przebieg wydarzeń miał tragiczne skutki. …

Sztywność

Sztywność – określana jest jako zdolność połączenia do przeciwstawiania się odkształceniu wywołanemu obciążeniem zewnętrznym. …

Upcycling

Upcycling – proces, w którym produkty i materiały m.in, meble, które nie są już używane lub mają zostać usunięte, są ponownie wykorzystywane. …

Wkręt do płyty wiórowej

Wkręty do płyty wiórowej – specjalnie skonstruowane wkręty o cieńszym rdzeniu, które mogą być wielokrotnie wkręcane i wykręcane z płyt bez ich uszkodzenia. …

Współczynnik izolacyjności akustycznej

Współczynnik izolacyjności akustycznej (Rw) – dotyczy przegrody (np. okna, ścian, drzwi), jest wyrażany w decybelach (dB) i określa wartość redukcji hałasu, którego źródło znajduje się poza przegrodą. …

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła – dla okna U wyraża ilość ciepła przenikająca w jednostce czasu przez element budowlany o powierzchni 1 m2 przy różnicy temperatur 1o Kelwina. Im jest on niższy, tym okno jest bardziej energooszczędne. …

Współczynnik sztywności połączeń kątowych

Współczynnik sztywności połączeń kątowych – stosunek momentu zginającego Mg siły F do odkształcenia kątowego (wyrażonego w radianach), wywołanego działaniem tego momentu. …

Wytrzymałość

Wytrzymałość – graniczna wartość oporu stawianego obciążeniom zewnętrznym przez siły spójności ciała stałego. Innymi słowy: wytrzymałość jest to graniczna największa wartość naprężeń, która powoduje zniszczenie materiału. Wyrażana jest w paskalach (1 Mpa = 1 N/mm2). …

Zespół

Zespół – zmontowany zestaw podzespołów i elementów stanowiących odrębną konstrukcyjną całość, pełniący określoną funkcję użytkową w meblu. …

Zestaw mebli

Zestaw mebli – zawiera zarówno pojedyncze meble, jak i komplety mebli. Meble wchodzące w skład zestawu mogą mieć odmienne przeznaczenie. …