Słownik meblarski

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) – największa na świecie międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit zajmująca się certyfikacją leśnictwa oraz poświęcona promocji zrównoważonej gospodarki leśnej.

PEFC to również system wybierany przez właścicieli lasów o małej powierzchni, w tym stanowiących własność rodzin i wspólnot gruntowych. Do tej pory ponad 15 tys. firm uzyskało certyfikat łańcucha dostaw PEFC, oferując dziesiątki tysięcy certyfikowanych wyrobów na całym świecie.

Pomimo dostępnych alternatywnych systemów certyfikacji leśnej, istnieją powody, dla których tak wiele osób decyduje się na certyfikację w tym systemie.

Jaki program ma PEFC?

Wysokie standardy w obrębie PEFC zawierają wymagania dotyczące:

  • zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia,
  • ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej,
  • zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania,
  • zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych,
  • zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie,
  • przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej,
  • wspierania lokalnego rynku pracy,
  • zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy,
  • zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami,
  • uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów.

PEFC w Polsce

W Polsce prace nad stworzeniem krajowych struktur podjęto w 2003 r., jeszcze w obrębie Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej. W skład polskiej grupy inicjatywnej wchodziło 35 podmiotów, a także organizacji działających w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów były Lasy Państwowe, a także Rada PEFC Polska.

Od listopada 2003 r. Rada PEFC Polska, która działa w strukturze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD), stała się członkiem PEFC Council. W marcu 2008 r. polskie krajowe standardy zostały uznane na forum międzynarodowym, natomiast oficjalna ich akredytacja nastąpiła w październiku 2008 r. w Canberrze, w Australii, podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady PEFC.