Słownik meblarski

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła – dla okna U wyraża ilość ciepła przenikającą w jednostce czasu przez element budowlany o powierzchni 1 m2 przy różnicy temperatur 1o Kelwina. Im jest on niższy, tym okno jest bardziej energooszczędne.

Współczynnik dla szyb lub pakietu szybowego oznacza się jako Ug (glass, szkło). Z kolei współczynnik ram okiennych oznacza się jako Uf (frame, rama). Natomiast współczynnik przenikania ciepła dla całego okna oznacza się jako Uw (window, okno). Od 1 stycznia 2021 r. wartość współczynnika Uw dla okien powinna wynosić do 0,9 W/m2K.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).