Słownik meblarski

Projektowanie i oprogramowanie

Kategoria obejmuje projektowanie i oprogramowanie w przemyśle drzewnym i meblarskim.

Brief projektowy

Brief projektowy – dokument podstawowy kierowany do projektantów, stanowiący punkt wyjścia w procesie projektowania nowego wyrobu. …

CAD

Programy CAD (Computer Aided Design) – komputerowe wspomaganie projektowania to podsystem komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM. …

CAD Kuchnie

CAD Kuchnie – narzędzie służące do projektowania, tworzenia dokumentacji oraz wyceny projektów kuchni. Program jest przeznaczony dla stolarzy i projektantów kuchni. CAD Kuchnie zapewnia wiele funkcji modelowania 3D. …

CAD Rozkrój

CAD Rozkrój – jest programem utworzonym w celu optymalizacji wykorzystania materiału podczas wytwarzania mebli. …

Dokument opisowy

Dokumenty opisowe są to dokumenty o sprecyzowanej strukturze, stanowiące dopełnienie dokumentacji technicznej. …

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa – kompletny zapis formy i konstrukcji mebla oraz otoczenia technicznego z uwzględnieniem cech koncepcyjnych, funkcjonalnych, wykonawczych, sporządzany w postaci rysunków technicznych (dokumentacja techniczna), dokumentów opisowych projektu, modeli, prototypów, zdjęć, powstałych w całym procesie projektowania i rozwijania wyrobu. …

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna (meblowa) – konwencja graficznej prezentacji informacji dotyczących m.in. budowy mebla, sposobu montażu itp. …

Forma graficzna arkusza

Forma graficzna arkusza – każdy arkusz rysunkowy powinien mieć wykreśloną linię obramowania i tabliczkę rysunkową. Na formacie arkusza A4 i A3 linia obramowania o grubości nie mniejszej niż 0,7 mm jest oddalona od obrzeża arkusza o 5 mm, a na formatach większych …

Format arkusza

Format arkusza – znormalizowany prostokąt kreślarski (np. brystol, kalka techniczna do rysowania w formie tradycyjnej oraz arkusz w programach wspomagających komputerowe rysowanie), przygotowany do kreślenia rysunku w zamierzonej wielkości podziałce. …

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu – dokument zawierający szczegółowy „krok po kroku” instruktaż montażu mebla. …

Instrukcja pakowania

Instrukcja pakowania – wytyczne dotyczące sposobu i kolejności pakowania oraz zabezpieczania zarówno elementów trafiających do produktów transportowych, najczęściej kartonów wykonanych z tektury falistej, jak również ostatecznego zabezpieczania opakowań na czas transportu np. mebli do klienta lub magazynowania. …

Konfigurator drzwi

Konfigurator drzwi – jest narzędziem zapewniającym personalizację wyrobu, czyli możliwość dowolnego konfigurowania wymiaru, kształtu, przeszklenia, typu drzwi, elementów i zdobień dodatkowych, okuć itp. przed złożeniem zamówienia. …

Liczba wymiarowa

Liczba wymiarowa – określa wymiary liniowe rzeczywiste w milimetrach, niezależnie od podziałki, a także wymiary kątowe w stopniach. Oznaczenia mm nie stosuje się przy liczbie wymiarowej, z wyjątkiem przypadków, gdy wymiary są podane w innych jednostkach, np. centymetrach lub metrach. …

Lista elementów

Lista elementów – tabela podsumowująca, umieszczana bezpośrednio nad tabliczką rysunkową na rysunku złożeniowym. Zawiera informacje o: liczbie porządkowej, nazwie, liczebności, numerze rysunku technicznego, wymiarach gabarytowych, materiale poszczególnych składników podzespołu / zespołu / wyrobu gotowego. …

Makieta

Makieta – fizyczna prezentacja mebla lub jego fragmentu (detalu), wykonana z materiałów zastępczych, powszechnie stosowanych w technikach modelarskich, tj. polistyren, piany etylenowe, masy do modelowania, gliny, drewno balsy, itp. …

Model

Model jest to pierwszy egzemplarz projektu (na przykład mebla), wykonany z właściwych materiałów w podziałce 1:1. …

Numerowanie rysunków

Numerowanie rysunków – unikatowy, przystosowany do programu produkcyjnego danej firmy system numerowania poszczególnych rysunków technicznych. …

Opis techniczny

Opis techniczny – charakterystyka użytkowo-produkcyjna mebla w kontekście jego rozwinięcia konstrukcyjno-technologicznego. …

Podziałka rysunkowa

Podziałka rysunkowa – stosunek liczbowy wielkości liniowych przedstawionych na rysunku do odpowiadających im wymiarów rzeczywistych. …

Projekt techniczny do modelowania

Projekt techniczny do modelowania – zbiór rysunków i pozostałych dokumentów dotyczących formy, funkcji, konstrukcji, proponowanych materiałów i wykończeń, na podstawie których możliwe jest wykonanie modelu mebla. …

Projekt techniczny do prototypowania

Projekt techniczny do prototypowania – zbiór dokumentacji rysunkowej i innych dokumentów o charakterze wykonawczym, dzięki którym możliwe jest przygotowanie prototypu lub serii próbnej. Stanowi końcową fazę procesu projektowania projektu. …

Projekt wstępny

Projekt wstępny – stanowi wczesną odpowiedź projektanta na cele sformułowane w briefie projektowym. Składa się najczęściej z dokumentów opisowych i graficznych wyjaśniających założony problem projektowy, źródła inspiracji oraz ewolucję pomysłu aż do uzyskania koncepcji. …

Projektowanie mebli tapicerowanych

Projektowanie mebli tapicerowanych wymaga dużej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, konstrukcji mebli, wytrzymałości materiałów itp. …

Prototyp

Prototyp – model wyroby (mebla, narzędzia, maszyny itp.) wykonany w warunkach produkcyjnych z materiałów docelowych, uwzględniający ponadto charakterystykę technologiczną i strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. …

Rysunek ofertowy

Rysunek ofertowy – graficzna prezentacja ogólnej, finalnej postaci mebla z zastosowaniem podziałek pomniejszających. Zwykle na arkuszu w formacie A4, czasem A3. …

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny – rysunek techniczny jest graficznym odtworzeniem kształtów przedmiotu (elementu, podzespołu, zespołu czy też gotowego wyrobu) istniejącego lub dopiero będącego w fazie projektu. W rysunku technicznym stosuje się uproszenia umowne, których znajomość pozwala posługiwać się rysunkami w procesie wytwarzania. …

Rysunek wykonawczy

Rysunek wykonawczy – rysunek techniczny dokładnie przedstawiający budowę elementu, bądź części mebla. Zawiera wszelkie istotne w kontekście wytwarzania wymiary oraz opis cech kształtu. Wykonywany zgodnie z zasadami wymiarowania. …

Rysunek złożeniowy/zestawieniowy

Rysunek złożeniowy/zestawieniowy – rysunek techniczny przedstawiający szczegółową budowę konstrukcji mebla przygotowywany oddzielnie dla każdego z charakterystycznych poziomów: wyrobu gotowego, zespołów, podzespołów. Dokumentacja złożeniowa stanowi finalnie wielokrotność arkuszy A4. …

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny – schematem przebiegu procesu technologicznego lub krótko schematem technologicznym nazywa się opracowanie graficzne, powszechnie stosowane w produkcji mebli. …

Wizualizacja mebli

Wizualizacje mebli – powszechna graficzna metoda komputerowego tworzenia widoków mebli, a nawet całych wyposażonych wnętrz. …

Wybór konstrukcji mebla

Wybór konstrukcji mebla - polega na doborze odpowiednich połączeń stolarskich i łączników. …

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne – dokument stanowiący uzupełnienie dokumentacji technicznej. Stanowi zestawienie kluczowych wymagań, relewantnych dla jakości produkowanego wyrobu, których z różnych względów albo nie pokazano na rysunkach technicznych, albo nie było to możliwe. …