Słownik meblarski

Schemat technologiczny

Schemat technologiczny – schematem przebiegu procesu technologicznego lub krótko schematem technologicznym nazywa się opracowanie graficzne, powszechnie stosowane w produkcji mebli.

Istotą tego opracowania graficznego jest ustalenie czynności technologicznych, niezbędnych do wykonania gotowego wyrobu oraz kolejność ich występowania w procesie produkcyjnym.

Co zawiera schemat technologiczny?

W schemacie nie stosuje się formy opisowej ze względu na bardzo dużą pracochłonność w opracowaniu, a także trudnej w odczytywaniu. Schemat sporządza się zatem w postaci wykresu, w którym kolejność prac dla każdego elementu odczytuje się w poziomie. Natomiast obciążenie pracą poszczególnych stanowisk roboczych odczytuje się pionowo.

Ustalona kolejność wykonywania poszczególnych czynności technologicznych wynika przede wszystkim z projektowanej technologii.

Jak optymalizować procesy produkcyjne?

Jednak osiągnięcie tego samego efektu produkcyjnego może być w produkcji mebli uzyskane z zastosowaniem różnych urządzeń. Umożliwia to często wprowadzenie różnej kolejności wykonywania czynności technologicznych. Należy zatem wybierać rozwiązania mniej pracochłonne i możliwe do zrealizowania bez dodatkowych kosztów. Te dodatkowe koszty zwykle wiążą się z przygotowaniem oprzyrządowań produkcyjnych lub z zakupem narzędzi.

Obciążenie poszczególnych stanowisk roboczych pracą nie może przekraczać istniejących możliwości. Licząc w jednostkach czasu, nie może przekraczać liczby maszynogodzin, jaka jest do dyspozycji dla danej obrabiarki czy urządzenia produkcyjnego. Bardzo często najbardziej nawet racjonalna kolejność i sposób wykonywania czynności technologicznych mogą być zmienione właśnie z powodu przeciążenia prac określonego stanowiska roboczego.

Od czego zależy dobry schemat technologiczny?

Osoba opracowująca schemat procesu technologicznego powinna dobrze znać stan, rodzaj i stopień obciążenia poszczególnych stanowisk roboczych w przedsiębiorstwie. Nieodzowna jest również znajomość norm pracy.

Jest to szczególnie ważne, gdy równocześnie wykonuje się różne asortymenty mebli, a przewidywany wyrób ma być wprowadzony do produkcji bez uprzedniego zaniechania wytwarzania już produkowanych wyrobów. Najlepiej najpierw sporządzić wykres obciążenia stanowisk roboczych pracą. Dopiero na podstawie rozeznania można opracować schemat przebiegu procesu technologicznego dla projektowanego wyrobu.

Nieuwzględnienie w praktyce wyżej podanych uwag może spowodować sporządzenie poprawnego pod względem technologicznym schematu technologicznego, jednak bez możliwości jego urzeczywistnienia w konkretnych warunkach przedsiębiorstwa.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.