Newsroom

Zwolnienia grupowe w FORTE

Zarząd Fabryk Mebli FORTE ogłosił zwolnienia grupowe.

Zwolnienia grupowe w FORTE

3 listopada Zarząd Fabryk Mebli FORTE poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Z informacji, którą opublikowało dzisiaj FORTE wynika, że zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 230 osób. Zarząd motywuje tę decyzję pogorszeniem sytuacji finansowej firmy. Fabryki Mebli Forte, podobnie jak wielu meblarzy w Polsce, mierzą się ze znacznym spadkiem popytu na meble. Z komunikatu wynika również, iż decyzja o przeprowadzeniu zwolnień grupowych to jeden z elementów szerzej zakrojonego programu oszczędnościowego.

Wymuszona względami ekonomicznymi redukcja zatrudnienia dotknie ok. 10% pracowników. Firma planuje przeprowadzić zwolnienia najpóźniej do 31 stycznia 2024 r.

Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu Zarządu Fabryk Mebli FORTE.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka lub Emitent) w związku z przekazaną w dniu 24 października 2023 r. informacją o szacunkowych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (raport bieżący nr 14/2023) informuje, że w dniu 3 listopada 2023 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych i rozpoczęciu konsultacji ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 z poźn. zm.).

Decyzja Zarządu wynika z pogorszenia sytuacji finansowej Spółki związanej ze znacznym spadkiem popytu na meble, co skutkuje koniecznością podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej i kosztowej oraz koniecznością dostosowania poziomu kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej Emitenta. Decyzja Zarządu o przeprowadzeniu zwolnień grupowych jest jednym z elementów szerszego programu oszczędnościowego mającego na celu dostosowanie kosztów Spółki do obecnej sytuacji rynkowej.

Zwolnienia w Forte potrwają do 31 stycznia 2024 r.

Zamiarem Emitenta jest rozwiązanie umów o pracę z nie więcej niż 230 pracownikami Emitenta co stanowi około 10% wszystkich zatrudnionych w Spółce. Zwolnienia planowane są w okresie nie dłuższym niż do 31 stycznia 2024 r. Emitent przeprowadzi proces zwolnień grupowych z dbałością o pracowników oferując im szereg działań wspierających.

Emitent szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 7 mln. zł. Rezerwa związana ze zwolnieniem grupowym obciąży wyniki spółki w III kwartale roku obrotowego 2023-24 (rok obrotowy 2023-24 obejmuje okres rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 i kończący się 31 marca 2024 r.). Ostateczny koszt związany ze zwolnieniami grupowymi zostanie podany w sprawozdaniu finansowym za II połowę roku obrotowego 2023-24.

ZOBACZ TAKŻE: Gorsza koniunktura odbija się na wynikach FORTE

Zarząd Spółki w dniu 3 listopada 2023 r. powiadomi organizacje związkowe o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zwróci się też do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji w celu zawarcia porozumienia. Zarząd Emitenta powiadomi właściwy Urząd Pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR