Edukacja

Rekordowa produkcja mebli w Polsce

Otwarcie hali w MM Szynaka Living, kwiecień 2014 r.

Rekordowa produkcja mebli w Polsce

Ostatnie wyniki dotyczące wartości produkcji sprzedanej nastrajają producentów mebli optymistycznie. Z oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że produkcja sprzedana mebli w Polsce w roku 2014 wyniosła 36,402 mld zł.

Wypracowany wynik dotyczył pełnej zbiorowości wraz z firmami mikro. Wartość ta jest wyższa o 15 pkt proc. w porównaniu do roku 2013, kiedy to dla pełnej zbiorowości wyniosła 31,596 mld zł. Przypomnijmy że według szacunków B+R Studio w raporcie „Polskie Meble Outlook 2015” wartość ta prognozowana była na 35,8 mld zł.

Porównując półroczne wyniki wartości produkcji sprzedanej mebli, łatwo zauważyć trend wzrostowy. Wartość produkcji za okres styczeń-czerwiec 2015 roku równa była 17 mld zł wobec 15,426 mld zł w pierwszym półroczu 2014 roku (bez firm mikro). Dynamika dla tego zjawiska wyniosła zatem 1,10.

Produkcja mebli w Polsce w I półroczu 2015 r.

Omawiając wartości odnośnie wolumenu produkcji poszczególnych grup mebli należy zauważyć, że nie we wszystkich monitorowanych grupach mebli odnotowano wzrost produkcji w pierwszym półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Najwyższy wzrost wolumenu dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni (dynamika 1,06). Na kolejnym miejscu znalazły się meble do siedzenia przekształcane w miejsce do spania z dynamiką 1,05. Spadek wolumenu w pierwszym półroczu 2015 roku w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku odnotowano dla grup mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach oraz meblach kuchennych. Dla każdej z tych grup dynamika w tym okresie wyniosła odpowiednio 0,99 i 0,97.

Dane zawarte w niniejszym materiale odnośnie wartości produkcji sprzedanej w podziale na wielkość firmy są wstępne i dotyczą pierwszego kwartału 2015 r. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku odnotowano dla wszystkich firm wzrost wartości produkcji. Całkowita wartość za pierwszy kwartał 2015 roku wyniosła 8,858 mld zł z dynamiką 110,6. Dla firm dużych i średnich łącznie, wzrost uplasował się na poziomie 11,4% a w firmach małych 8,2%.

Wzrost produkcji wpłynął również na wzrost zatrudnienia we wszystkich firmach. Łączna średnia liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła 139,5 tys. osób. Jest to o 6,9% więcej w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 roku, w którym liczba ta wyniosła 130,5 tys. zatrudnionych.

Warto wspomnieć, że przeciętne zatrudnienie w produkcji mebli w całym 2013 roku wyniosło 128 tys. osób, a w 2014 roku – 132 tys. osób. Dla porównania na koniec czerwca 2015 roku liczba ta wyniosła już 140 tys. osób. Wyniki te wskazują na to, iż są to wartości rekordowe.

Koniunktura w przemyśle

Ogólny klimat koniunktury w okresie styczeń-lipiec 2015 roku, pomimo pozytywnych wartości, został nieco gorzej oceniony w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jedynie w przypadku czerwca i lipca b.r., odnotowano poprawę względem tych samych miesięcy w 2014 roku.

W przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, pogorszenie zaobserwowano wyłącznie w czerwcu 2015 roku (-2,3) względem czerwca 2014 roku (-0,6). W pozostałych miesiącach odnotowano polepszenie nastrojów.

Oceny bieżącej produkcji, jak i zobowiązań przyjmowały w okresie maj-lipiec wartości ujemne, co najprawdopodobniej związane jest z występującym w tym okresie zjawiskiem sezonowości w produkcji mebli. Odnosząc się do oczekiwań obu wskaźników zauważamy wyraźne polepszenie na przełomie ostatnich trzech miesięcy br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jedynie w przypadku lipca 2015 roku odnotowano niewielkie pogorszenie nastrojów na temat przewidywanej produkcji mebli w porównaniu do lipca 2014 roku. W lipcu tego roku wskaźnik ten oceniono na 11,2 pkt proc. podczas gdy w roku ubiegłym był on równy 13,4 pkt proc.

Stan zapasów od początku tego roku jest oceniany przez menadżerów jako zbyt duży.  Szczególnie duży procent deklaracji w przypadku tego wskaźnika przypadł na  okres od maja do lipca. Dla przykładu w lipcu 2015 r.  wskaźnik ten oceniono na -8,3, podczas gdy w lipcu 2014 r. był on oceniony  na -4,4.  W przypadku wskaźnika poziomu należności zauważamy wzrost od kwietnia do czerwca 2015 roku, z  kolei w lipcu wskaźnik ten obniżył się do -0,5 pkt. procentowego.

Oceny mówiące o potrzebie zatrudnienia obniżyły się w ostatnich trzech miesiącach, choć w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego utrzymują się one na podobnym poziomie, co sugeruje dalszy przewidywany wzrost produkcji.

Handel zagraniczny

Według wstępnych danych GUS za pierwsze półrocze 2015 r. dotyczących eksportu mebli, poziom wartości eksportu wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Omawiane dane dotyczą towarów z grupy CN 9401 -9404. Należy zaznaczyć, iż oprócz mebli wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

Po pierwszym kwartale 2015 roku, wartość eksportowanych towarów z grup CN 9401-9404 ukształtowała się na poziomie 9,366 mld zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W walutach zagranicznych, wartość ta odnotowała wzrost jedynie w przypadku euro, gdzie dynamika wyniosła 1,07, z kolei w przypadku dolara dynamika uplasowała się na poziomie 0,91. 

W przypadku importu, wartość importowanych mebli odnotowała wzrost we wszystkich walutach. Najwyższy wzrost odnotowano w złotówkach i wyniósł on 25%.

Jak pokazują dane najwięcej zawirowań przez ostatni rok było wokół kontrahentów rozliczanych w USD. Spośród głównych odbiorców polskich mebli  kontrakty w dolarach rozliczają między innymi takie kraje, jak USA, Chiny, Rosja, Białoruś, a w ich przypadku dynamika eksportu wyniosła odpowiednio 1,34, 1,25, 0,80 i 0,79.

Wyniki odnośnie sytuacji na rynku polskim za cały 2014 rok wskazują na polepszenie w porównaniu do roku 2013. Obroty na rynku krajowym wzrosły o prawie 40% do wartości 7,6 mld zł. Sytuacja ta może być spowodowana wzrostem obrotów na rynku klientów instytucjonalnych oraz skalą podwykonawstwa.

Koniunktura konsumencka w handlu

Wskaźniki koniunktury konsumenckiej, zarówno bieżący (BWUK), jak i wyprzedzający (WWUK), odnotowały pogorszenie w lipcu br. względem czerwca tego roku.  Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o -0,5 pkt proc. i tym samym wyniósł -10,9. Jeśli porównamy tegoroczny wynik z lipca z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, zauważamy iż wartość w br. jest wyższa o 6,2 pkt proc.

W przypadku składowych tego wskaźnika za lipiec 2015 roku, poprawę odnotowano tylko w przypadku wskaźnika o obecnym dokonywaniu ważnych zakupów. W lipcu br. wyniósł on -9,1 a w czerwcu -11,5.

Natomiast w pozostałych wskaźnikach zaobserwowano pogorszenie względem poprzedniego miesiąca, ale i tym samym poprawę względem lipca ubiegłego roku. Największy wzrost na przełomie roku 2014 i 2015 odnotowano dla obecnych zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju. W lipcu br. wskaźnik ten wyniósł -22,2 a w lipcu 2014 roku -31,1 (wzrost o 8,9%).

W przypadku wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK), również odnotowano pogorszenie w lipcu względem czerwca 2015 roku o -2,6 pkt. procentowe. Ostatecznie wskaźnik ten ukształtował się na poziomie -14,3. Wśród składowych tego wskaźnika nigdzie nie zaobserwowano polepszenia ocen w lipcu wobec czerwca b.r. Największym pogorszeniem charakteryzował się składnik mówiący o stopniu bezrobocia. W lipcu tego roku wyniósł on -16,2 w stosunku do -11,4 w czerwcu.

Podobnie jak w przypadku BWUK, we wszystkich składowych wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej odnotowano poprawę w lipcu 2015 roku wobec lipca 2014 roku.

Obydwa wskaźniki koniunktury konsumenckiej wskazują w dłuższej perspektywie tendencję wzrostową.

Koniunktura w handlu

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym artykułami gospodarstwa domowego (RTV, AGD, meble i inne) w lipcu wyniósł 2,2 wobec 0,8 w poprzedzającym miesiącu i 3,3 w lipcu 2014 roku. Oceny w kwietniu i czerwcu 2015 roku polepszyły się względem analogicznych miesięcy roku poprzedniego odpowiednio o 5 i 5,5 pkt proc.

Odnosząc się do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w handlu RTV oraz AGD w lipcu tego roku oceniono ją na 3,3 i tym samym odnotowano znaczną poprawę względem czerwca (-5,1). Z kolei w kwietniu i maju br. oceny te przyjęły dodatnie wartości i wyniosły odpowiednio 18,5 oraz 8,3.

Znaczną poprawę odnotowano również dla wskaźnika dotyczącego bieżącej ilości sprzedawanych towarów. W lipcu 2015 r. uzyskał on ocenę 18,2. Od początku tego roku jest to najwyższa wartość. Do tej pory najniższa i zarazem jedyna minusowa wartość odnotowana została dla czerwca br. (-15,0).

Oceny przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w okresie kwiecień-lipiec 2015 roku, poprawiły się tylko w maju i czerwcu wobec analogicznych miesięcy 2014 roku. W obu miesiącach wskaźnik ten przyjął wartości dodatnie (odpowiednio 3,8 i 6,7), podczas gdy w zeszłym roku wartości te były ujemne i wyniosły odpowiednio -2,9 oraz -1,8. W kwietniu tego roku zauważalne jest znaczne pogorszenie, bo aż -5,5 względem 14,2 w tym samym miesiącu 2014 roku. Z kolei w lipcu tego roku wskaźnik ten przyjął wartość dodatnią i wyniósł 1,0. W porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego tegoroczny wynik wypadł dużo gorzej, gdyż wskaźnik przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w lipcu 2014 r. wyniósł 13,3.

Analizując dane w barierach działalności w handlu detalicznym w kategorii RTV, AGD meble i inne najczęściej przez menedżerów wymieniane były: konkurencja na rynku (73,7), niedostateczny popyt (63,5) i wysokie obciążenia na rzecz budżetu (53,1).

Budownictwo

Sytuacja odnośnie liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto przedstawia się lepiej w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku nastąpił wzrost obu wskaźników odpowiednio o 13% i 11%.

Niestety gorsze wyniki zaobserwować można w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytku. Porównując dane ogółem od początku 2015 roku z danymi za pierwsze półrocze 2014 roku odnotowujemy spadek liczby mieszkań oddanych do użytku o 4%. W analizowanym okresie mieszkania indywidualne stanowią najwięcej, bo aż 60% rynku i jest to z kolei o 4% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przypadku mieszkań na sprzedaż lub wynajem jest to 37%, a mieszkania spółdzielcze to niespełna 1% całego rynku.

Warto nadmienić, iż skumulowana liczba mieszkań oddanych do użytku w całym 2014 roku wyniosła 143 tys. Jest to z kolei o 3 tys. mniej niż w 2013 roku i o 9 tys. mniej niż w 2012 roku.

Podsumowanie

Podsumowując omawiane wyniki w branży meblarskiej za okres pierwszego półrocza 2015 roku nie spodziewamy się polepszenia sytuacji na rynku mebli klientów indywidualnych. Natomiast poprawę przewidujemy w  przypadku rynku klientów instytucjonalnych oraz rozwoju podwykonawstwa.

Należy zauważyć, że produkcja mebli rośnie, ale nie we wszystkich grupach produktowych, jak również nie na wszystkie rynki. Nastroje konsumenckie poprawiają się, a pomimo to handlowcy mają dużo powodów do narzekania. Liczba oddanych do użytku mieszkań w tym roku wskazuje na kontynuację stagnacji na rynku mebli mieszkaniowych. Poprawę w 2016-2017 mogą sugerować rozpoczęte budowy i wydane pozwolenia na budowę.

TEKST: Ewa Strużyńska, Tomasz Wiktorski

Autorzy reprezentują firmę B + R Studio.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2015