Edukacja

Pracowity rok dla producentów mebli

Salon Agata Meble w Warszawie na Targówku.

Pracowity rok dla producentów mebli

Według szacunków B+R Studio wartość produkcji sprzedanej mebli w 2016 r. wyniesie 45,2 mld zł. We wzroście wartości produkcji mebli pomaga słaba złotówka oraz informacja o ciągle napływających zamówieniach.

Ostatnie oficjalne dane GUS dostępne w momencie przygotowywania niniejszego materiału dotyczyły września 2016 r. Skumulowana wartość produkcji sprzedanej mebli za okres pierwszych dziewięciu miesięcy br. wyniosła 28,9 mld zł (wartość bez firm mikro), co oznacza poprawę względem wyniku za okres styczeń-wrzesień 2015 r. z dynamiką sięgającą 1,14. Wartość produkcji sprzedanej w samym tylko wrześniu wyniosła 3,6 mln zł z dynamiką 1,09 względem poprzedniego miesiąca. Warte wspomnieć, że zeszłoroczny wynik oscylował na poziomie 3,2 mln zł. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy, w miesiącu wrześniu br. wartość produkcji sprzedanej była najwyższa.

Przyglądając się danym w podziale na klasy wielkości firmy (firmy duże, średnie i małe), stwierdzono, że w pierwszym półroczu 2016 r. wszystkie firmy bez względu na wielkość odnotowały wzrost wartości produkcji. Łączna wartość produkcji w okresie pierwszego półrocza 2016 r. wyniosła 19,239 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 13 pkt proc. (w cenach bieżących) w porównaniu do analizowanego okresu roku 2015. W przypadku firm małych wzrost wyniósł 17%, z kolei w firmach dużych i średnich odnotowano wzrost na poziomie 12%.

Analizując dane na temat wolumenu monitorowanych przez GUS grup mebli stwierdzono, że w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. w wszystkich grupach odnotowano wzrost wolumenu produkcji. Najwyższy wzrost odnotowano dla grupy: meble kuchenne, których wyprodukowano 3,447 mln sztuk. Dynamika za ten okres wyniosła 1,34. Na kolejnym miejscu znalazły się meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni (dynamika 1,29). Wzrost wolumenu produkcji odnotowano także w przypadku mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wyprodukowano łącznie 18,433 mln sztuk, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza wzrost o blisko 12%. Meble do siedzenia przekształcane w miejsce do spania odnotowały niewielki wzrost w wolumenie produkcji w porównaniu do okresu styczeń-wrzesień 2015 r., bo o 112 tys. sztuk (dynamika 1,01).

Zaprezentowane wyniki dotyczące produkcji mebli mają odzwierciedlenie w danych dotyczących zatrudnienia w branży meblarskiej. Producenci nadal zgłaszają chęć zatrudniania nowych pracowników. Analizując dane na podstawie publikacji GUS „Nakłady i wyniki przemysłu” dostrzeżono, że liczba zatrudnionych w firmach meblarskich, bez względu na ich wielkość, w pierwszym półroczu 2016 r. wzrosła o 6,1% w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Łączna liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w tym okresie to 148,1 tys. osób. Osoby pracujące w firmach małych stanowią 19% zatrudnionych w całej branży meblarskiej i w przypadku tej grupy odnotowano najwyższy procentowy wzrost, który wyniósł 7,7%. Także wśród firm dużych i średnich zaobserwowano wzrost zatrudnienia (o 5,7 %).

Warto dodać, że w pierwszym półroczu 2016 r. przy zwiększającej się liczbie zatrudnionych w branży meblarskiej jednocześnie zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 6,6 %.

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Pozytywne nastroje przedsiębiorców mają odzwierciedlenie w ocenie koniunktury w zakresie produkcji sprzedanej mebli. We wrześniu 2016 r. zanotowano wzrost optymistycznych opinii na temat bieżącej produkcji wobec poprzedniego miesiąca o 20 pkt proc. Również wskaźnik portfela zamówień otrzymał lepsze oceny niż w sierpniu i we wrześniu wyniósł 21,7. Jeśli chodzi o oczekiwania odnośnie portfela zamówień i produkcji, grono menedżerów od początku drugiego półrocza lepiej ocenia sytuację.

We wrześniu br. zmniejszyło się grono menedżerów opowiadających się za nadmiarem zapasów. Wskaźnik ten we wrześniu równy był -3,6. Po koniec trzeciego kwartału zmniejszyło się grono osób przychylających się ku wzrostowi cen (+3,5) wobec tego samego miesiąca poprzedniego roku (+3,7). Poprawę nastrojów wśród producentów odnotowano także w przypadku zobowiązań firm. We wrześniu ten wskaźnik przyjął wartość +10,6, co oznacza lepszy wynik niż w sierpniu br. (+5) i jednocześnie lepszy od analizowanego okresu roku 2015 (-7,6).

Jak wynika z oficjalnych danych w pierwszym półroczu br. odnotowano wzrost zatrudnienia w branży meblarskiej. Również prognozy dotyczące tego zjawiska wskazują na optymizm wśród menedżerów. We wrześniu br. omawiany wskaźnik równy był +15,7, a w sierpniu wynosił +8,7.

W dalszym ciągu mamy do czynienia z wysokim poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Menedżerowie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. ocenili, że przedsiębiorstwa branży meblarskiej wykorzystują w 86,2% moce produkcyjne. B+R Studio podtrzymuj swoje zdanie odnośnie zbyt wysokiego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych przedsiębiorstw.

Ogólny klimat koniunktury po trzech kwartałach 2016 r. wypadł lepiej niż w analogicznym okresie roku 2015 r. We wrześniu 2016 r. wskaźnik ten był równy +22,2 wobec +18,8 we wrześniu ubiegłego roku. Także ogólna sytuację gospodarczą firm menedżerowie oceniają lepiej po pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej równy był plus 17,9, podczas gdy ten sam wskaźnik we wrześniu 2015 r. równy był plus 9,6.

Handel zagraniczny

Według wstępnych danych GUS za pierwsze półrocze 2016 r. dotyczących wartości eksportu mebli, zarówno eksporterzy jak i importerzy mogą być zadowoleni, bowiem poziom wartości w wymianie handlowej mebli jest wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego. Omawiane dane obejmują pełne grupy towarowe CN 9401, 9402, 9403, 9404, które stosowane są w statystyce międzynarodowej do określenia wartości wymiany zagranicznej głównie mebli. Należy zaznaczyć, iż oprócz mebli wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

Po pierwszym półroczu 2016 r. wartość eksportowanych mebli ukształtowała się na poziomie 20,617 mld z, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu do wyników z analogicznego okresu 2015 r. Z kolei wartość eksportu mebli analizowana w walutach zagranicznych, uzyskała dynamikę dodatnią 1,09 licząc w euro oraz 1,07 licząc w dolarach.

Przewidywana w raporcie B+R Studio „Prognoza eksportu mebli 2016” wartość eksportu mebli z Polski na koniec 2016 r. wyniesie 41,6 mld zł (9,7 mld euro). Daje to dynamikę na poziomie 1,14. Z kolei wśród największych 20 odbiorców polskich mebli, w ścisłej trójce znalazły się kraje takie jak Niemcy, Wielka Brytania i Czechy. Prognozowany wynik oznacza, że polska branża meblarska znowu pobije rekord i wyeksportuje meble za większą kwotę niż w ubiegłym roku.

W przypadku importu wartości mebli dostarczanych do Polski w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku liczona w złotówkach, wyniosła 3,522 mld zł, co daje wzrost o 8% względem analogicznego okresu roku 2015. Wartość importu w euro charakteryzuje się 3% dynamiką. Z kolei wartość w dolarach amerykańskich wzrosła o 2% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Skumulowana wartość importu liczona w euro wyniosła 810 mln euro, zaś w dolarach – 901 mln dolarów.

Z zestawienia ze sobą: salda produkcji sprzedanej, importu i eksportu (produkcja – eksport + import) wynika, że na rynku krajowym obroty wzrosły o 12% w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 r. Tym samym wartość obrotów ukształtowała się na poziomie 11,8 mld zł. Wartość ta niejednoznacznie wskazuje, czy zwiększony popyt na meble dotyczy klientów indywidualnych czy zwiększenia skali kooperacji i podwykonawstwa.

Koniunktura konsumencka

Oceniając bieżącą sytuację w branży meblarskiej na rynku krajowym nie można pominąć obecnych i oczekiwanych tendencji w konsumpcji indywidualnej. Wszystkie składowe wskaźnika ufności konsumenckiej są pomocne przy wyznaczaniu trendu w konsumpcji indywidualnej i tym samym panujących zjawisk w branży meblarskiej. Z przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny badań w tym zakresie wynika, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł -2,4, co oznacza wzrost o 1,4 pkt. proc wobec sierpnia. Oznacza to również, że wartość tego wskaźnika osiągnęła wyższą wartość o 7,5 pkt. proc. względem września 2015 r.

Spośród składowych wskaźnika bieżącego największy wpływ na wzrost BWUK we wrześniu miały oceny dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych – wzrost odpowiednio o 2,2 i 0,8 pkt proc. wobec ocen w sierpniu br. Wzrost odnotowano także w przypadku oceny dotyczącej obecnej sytuacji ekonomicznej kraju – o 3,0 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na uwagę zasługuje także wzrost ocen wskaźnika mówiącego o dokonywaniu ważnych zakupów. We wrześniu br. wskaźnik przyjął wartość 2,3 pkt proc. i wobec ocen z sierpnia wzrósł o 2,0 pkt proc.

Porównując oceny we wrześniu br. wszystkich składowych bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej do analogicznego okresu roku 2015 widać wyraźnie, są one znacznie lepsze niż miało to miejsce rok wcześniej. Dla porównania wskaźnik zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich dwunastu miesiącach we wrześniu br. wyniósł -5,9, a ocena we wrześniu 2015 r. równa była -27,4.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik koniunktury konsumenckiej, który opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej we wrześniu odnotował niewielki spadek o 0,2 pkt proc. i ukształtował się na poziomie -7,5. Należy wspomnieć, że składające się na niego elementy są średnią sald ocen, które dotyczą przewidywań w zakresie zmian w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, poziomu bezrobocia oraz możliwości oszczędzania pieniędzy. Wśród składowych WWUK pogorszyły się oceny dotyczącej ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. Odnotowano tej składowej spadek o 0,9 pkt proc. wobec poprzedzającego miesiąca. W dalszym ciągu pozywane tendencje wykazuje wskaźnik dotyczące zmiany poziomu bezrobocia, który we wrześniu wyniósł -6,6.

Podobnie jak w przypadku bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, wszystkie składowe wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej odnotowały wzrost, w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. Oprócz wzrostu oceny dotyczących poziomu bezrobocia (wzrost o 13,7 pkt proc.), wzrost odnotowano także w przypadku wskaźnika dotyczącego oszczędzania pieniędzy. We wrześniu br. wskaźnik przyjął wartość -16,8, co oznacza wzrost o 7,5 pkt proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Koniunktura w handlu

Na tle nastrojów konsumentów w odniesieniu do ocen bieżących warto przyjrzeć się wynikom badań koniunktury w handlu detalicznym. Branża ta obejmuje sprzedaż detaliczną następujących towarów: RTV, AGD, meble i inne towary domowego użytku. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym we wrześniu 2016 r. wyniósł 6,8, a w poprzednim miesiącu oceny było o 3,7 pkt proc. lepszy. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa okazuje się, że w średnich, tj. od 50 do 249 pracujących (+6,3) i w dużych jednostkach handlowych, tj. powyżej 250 pracujących (plus 18,1) zadeklarowano pozytywne oceny koniunktury.

Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa w handlu detalicznym w branży „Artykuły gospodarstwa domowego ogółem” przyjmuje od lipca br. wartość dodatnią. We wrześniu wyniosła ona 13,3. W przypadku oceny przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa we wrześniu br. odnotowano wynik 0,2 co daje gorszą o 9,1 pkt proc. notę w porównaniu do września 2015 r. Znaczącą poprawę odnotowano dla wskaźnika dotyczącego bieżącej ilości sprzedawanych towarów. We wrześniu 2016 r. uzyskał on ocenę +39,9. Wskaźnik odnotował wzrost o 14,2 pkt proc. w stosunku do porównywalnego okresu w 2015 r.

Wskaźnik odnoszący się do przewidywań w zakresie popytu na towary we wrześniu br. przyjął wartości +14,3 wobec +25,3 w poprzedzającym miesiącu. Natomiast wskaźnik dotyczący przewidywanych cen towarów został oceniony lepiej o 1,4 pkt proc. i równy był 3,9 pkt proc. Wśród najczęściej wymienianych barier w tej branży we wrześniu 2016 r. znalazły się: konkurencja na rynku (76,8%), koszty zatrudnienia (63,0%), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (53,8%) i niedostateczny popyt (52,3%). Rośnie grono menedżerów, którzy wskazują na problem związany z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi. Jeszcze pod koniec drugiego kwartału 37,4% menedżerów wskazywało na problemy związane z niespójnymi przepisami prawnymi, podczas gdy po dziewięciu miesiącach grono to urosło do 45,6%.

Budownictwo

Budownictwo jest ważnym czynnikiem wpływającym na popyt na meble w Polsce. Liczba mieszkań oddawanych do użytku w analizowanym okresie styczeń-wrzesień 2016 r. odnotowała wzrost o 10,9% w porównaniu do 2015 r. Łączna liczba nowych mieszkań za ten okres wyniosła 112.337. Sytuacja w budownictwie w omawianym zakresie jest lepsza w porównaniu do 2015 r. Wzrost odnotowano także w grupie mieszkań, na realizację których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W okresie od stycznia do września 2016 r. było 154.349 pozwoleń na budowę mieszkań, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 oznacza wzrost o blisko 12%.

Jeśli chodzi o liczbę wydanych pozwoleń na budowę, to wyniosła ona 133 tys. co oznacza wzrost o 3,9% w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Uśredniony czas budowy mieszkań w Polsce w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł niecałe 2 lata.

Podsumowanie

Podsumowując cały rok 2016, bazując na przestawionych prognozach można stwierdzić, iż był to dobry okres dla polskiej branży meblarskiej. Szacunki pokazują, że będzie to kolejny rekordowy rok dla zarówno dla producentów, jak i eksporterów mebli – szacowana wartość produkcji mebli to 45,2 mld zł, natomiast eksportu 41,6 mld zł. Wskaźniki koniunktury przemysłowej wypadają w analizowanym okresie lepiej względem analogicznego okresu 2015 r., co świadczy o dobrych nastrojach menedżerów firm meblarskich.

Pozytywnym bodźcem krajowego rynku meblarskiego jest liczba mieszkań oddanych do użytku. Wskaźniki koniunktury konsumenckiej poprawiają się, co odzwierciedlenie ma w deklaracjach dotyczących zakupu mebli. Zgodnie z wynikiem badania „Polaków zwyczaje zakupowe” w 2016 r. aż 42% gospodarstw domowych zakupi meble. Od 2010 r. nie odnotowano tak optymistycznych wyników. Na uwagę zasługuje także spadające bezrobocie oraz rosnące wynagrodzenie w sektorze meblarskim.

TEKST: Tomasz Wiktorski

Autor jest właścicielem firmy B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 12/2016