Edukacja

Sondaż BCC: rok 2015 oczami przedsiębiorców

Marek Goliszewski, prezes BCC.

Sondaż BCC: rok 2015 oczami przedsiębiorców

Aby dowiedzieć się, jak przedsiębiorcy oceniają rok miniony oraz jakie widzą perspektywy dla swoich firm w 2015 r., BCC – jak co roku – przeprowadziło w grudniu internetowy sondaż wśród swoich członków: menedżerów i właścicieli firm z całego kraju.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Ponad połowa ankietowanych przez BCC przewiduje poprawę kondycji finansowej firmy w 2015 r. Chociaż liczą się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, to są zdania, że nie wpłynie to istotnie na poziom zatrudnienia czy wynagrodzenia. Co więcej, ponad 40% planuje wzrost zatrudnienia, a ponad 70% – wzrost wynagrodzeń.

Blisko jedna trzecia spodziewa się wzrostu sprzedaży o ponad 10%, a jedna czwarta – pomiędzy 5 a 10%. W ocenie przedsiębiorców największymi zagrożeniami w 2015 r. są:

 • wysoka presja konkurencyjna na ceny, a w konsekwencji niższe marże zysku (72,5%),
 • nadmierna biurokracja (50,7%),
 • brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (39,1%).

Od lat nie zmienia się fakt, że firmy inwestują głównie „za swoje” – zadeklarowało tak niemalże 80% objętych badaniem podmiotów. Nieco więcej niż rok temu (43,8%) planuje wziąć kredyt, a także finansować rozwój poprzez środki europejskie (30,4%).

Było dobrze

522%a ankietowanych uważa, że kondycja ich firm w 2014 r. była dobra, zaś bardzo dobrze oceniło ją 23,2% przedsiębiorstw. Łącznie daje to blisko dwie trzecie wskazań optymistycznych. Niespełna 19% ankietowanych oceniło swoją kondycję w ub.r. jako przeciętną, a 5,8% – jako złą. Nie było ani jednej skrajnej oceny. definiowanej jako bardzo zła. Rok wcześniej, prognozując sytuację w swoich firmach na 2014 r., 59,5% ankietowanych przez BCC przedsiębiorców twierdziło, że ich kondycja poprawi się względem 2013 r., a niewiele ponad 30% uznało, że pozostanie ona taka sama. Pogorszenia sytuacji finansowej firmy obawiał się co 10 ankietowany. Rzeczywistość okazała się więc nieco lepsza niż prognozy.

Będzie jeszcze lepiej

Ponad połowa (50,7%) badanych twierdzi, że sytuacja finansowa firmy w 2015 r. poprawi się. 42% uważa, że będzie ona taka sama jak w 2014 r., a 7,3% obawia się, że ulegnie pogorszeniu. Przedsiębiorcy nie boją się 2015 r.. Liczą na poprawę sytuacji w gospodarce, wierząc bardziej we własne siły, niż w reformy rządu w roku, w którym czekają nas wybory prezydenckie i parlamentarne. Prognozy na 2015 r. są znacznie lepsze wobec tych sprzed 2-3 lat, dotyczących 2012 i 2013 r.

53,7% osób, które wzięły udział w sondażu BCC, przewiduje, że w 2015 r. koszty prowadzonej przez nie działalności wzrosną. 31,4% spodziewa się, że pozostaną one takie same, a 14,9% liczy, że koszty te zmaleją. Blisko dwie trzecie przedsiębiorców (66,2%) ocenia, że obciążenia podatkowe w 2015 r. będą takie same, jak w poprzednim roku. Niemalże co trzecia firma spodziewa się wzrostu podatków, a tylko 1,5% przewiduje zmniejszenie obciążeń na rzecz fiskusa.

Zdaniem 71,6% ankietowanych wzrost kosztów prowadzenia działalności (media, opłaty lokalne, płaca minimalna) nie będzie miał wpływu na politykę kadrową przedsiębiorstwa. Mniej niż 18% zakłada scenariusz ograniczenia naboru nowych pracowników, a 6% – zmniejszenia z tego powodu poziomu wynagrodzeń albo liczby zatrudnionych osób – 4,5%.

Dla porównania: rok temu wskaźniki te były mniej optymistyczne (ograniczenie naboru nowych pracowników zakładało 26,3% przedsiębiorców, zaś zmniejszenie liczby zatrudnionych osób – 8,8%).

Chociaż problemów nie brakuje

W minionym, 2014 r., największymi problemami w działalności przedsiębiorstw były:

 • wysoka presja konkurencyjna na ceny i w rezultacie niskie marże zysku (76,8%),
 • nadmierna biurokracja (59,4%),
 • brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (49,3%),
 • niski popyt wewnętrzny (20,3%),
 • wojna handlowa UE z Rosją i zaburzenia na Ukrainie (20,3%),
 • nadmierna ostrożność ze strony banków w udzielaniu kredytów (18,8%),
 • wysokie ceny surowców (13%),
 • niski popyt zewnętrzny (11,6%),
 • niekorzystne przepisy prawne i podatkowe, presja sieci handlowych, niski poziom sądownictwa, permanentne kontrole UP, PIP, UC, IOŚ i Sanepidu, niskie ceny ropy i petrochemikaliów, nieuczciwa konkurencja i szara strefa (8,7%).

  Lista problemów na 2015 rok wygląda podobnie, choć odsetek odpowiedzi jest mniejszy, co może świadczyć o spodziewanej poprawie koniunktury i bardziej optymistycznym nastawieniu. Wśród czynników, które będą największym zagrożeniem dla firm w nowym roku, przedsiębiorcy najczęściej wymieniają:

  • wysoką presję konkurencyjną na ceny i w rezultacie niskie marże zysku (72,5%),
  • nadmierną biurokrację (50,7%),
  • brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (39,1%),
  • niski popyt wewnętrzny (21,7%),
  • wojnę handlową UE z Rosją i zaburzenia na Ukrainie (21,7%),
  • nadmierną ostrożność ze strony banków w udzielaniu kredytów (13%),
  • niski popyt zewnętrzny (13%),
  • wysokie ceny surowców (11,6%),
  • presję sieci handlowych, niekorzystne przepisy prawne i podatkowe, niskie ceny ropy i petrochemikaliów, nieuczciwą konkurencja i szarą strefę (5,8%).

  Wzrosną: sprzedaż, zatrudnienie i płace

  Ponad 30,9% badanych przedsiębiorców szacuje, że w nowym roku wzrost sprzedaży wyniesie powyżej 10%, a 25% prognozuje wzrost od 5 do 10%. Blisko 37% zakłada wzrost wyników w przedziale 0-5%, a 7,3% przedstawicieli firm spodziewa się w 2015 r. spadku sprzedaży.

  Większość ankietowanych przedsiębiorców (51,5%) zamierza utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, a 41,2% – planuje wzrost liczby pracowników. Jedynie 7,3% ankietowanych przedsiębiorstw zakłada zmniejszenie liczby zatrudnionych.

  Jednocześnie, aż 71% firm zapowiada wzrost wynagrodzeń, a 24,6% – utrzymanie płac na dotychczasowym poziomie. Zmniejszyć pensje zamierza jedynie 4,4% ankietowanych przedsiębiorstw.

  W poprzednim sondażu, obejmującym prognozą 2014 r., wzrost poziomu wynagrodzeń deklarowało znacznie mniej niż teraz, bo 49,1% ankietowanych firm, zaś utrzymanie płac na tym samym poziomie – 46,5%. Obniżenie pensji zapowiadała taka sama liczba przedsiębiorców jak obecnie – 4,4%. Natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie, to na 2014 r. wzrost liczby pracowników deklarowało 38,3% firm, a utrzymanie zatrudnienia na tym samym poziomie – 46,9% przedsiębiorców. Ograniczyć zatrudnienie zamierzało 14,8% ankietowanych podmiotów.

  Inwestycje głównie „za swoje”

  Prawie nie zmienia się ostrożność w kwestii inwestowania: 42,6% firm deklaruje, że ich wydatki inwestycyjne będą w 2015 r. większe. Nakłady inwestycyjne na podobnym poziomie, co w minionym roku, zamierza utrzymać 32,4% przedsiębiorstw, 17,7% zakłada ich spadek, a tylko 7,3% nie planuje żadnych inwestycji. Rok temu, planując działalność w 2014 r., jedynie 44,3% przedsiębiorców deklarowało, że ich wydatki inwestycyjne będą większe, a 27,8% zapowiadała utrzymanie ich na tym samym poziomie. Zmniejszenie nakładów na inwestycje planowało 18,3%, zaś ok. 10% – nie planowało żadnych wydatków w tym obszarze.

  Od lat nie zmienia się tendencja jeśli chodzi o sposób finansowania rozwoju działalności. Również w tym roku, aż 79,7% firm będzie inwestować „za swoje”, a ok. 44% posiłkować się kredytem (rok temu, chęć kredytowania działalności wyrażało blisko 36,8% przedsiębiorstw). Trzecim filarem finansowania pozostają – podobnie jak rok wcześniej – fundusze europejskie – 30,4%. Jednak, w porównaniu z prognozą na 2014 r., tę formę finansowania preferuje obecnie więcej przedsiębiorstw (wzrost o 7,3 pp).

  Znacznie mniejsze znaczenie w finansowaniu rozwoju firm odgrywa rynek kapitałowy, choć w 2015 r. będzie to także nieco większy odsetek przedsiębiorstw (4,3% wobec 2,6% w 2014 r.). Za pośrednictwem innych źródeł, takich jak leasing, środki z koncernu-matki (grupy kapitałowej), dotacje celowe, czy emisja obligacji, zamierza finansować swój rozwój 11,6% ankietowanych podmiotów. Wiele przedsiębiorstw sięga po kilka źródeł kapitału jednocześnie – najczęściej jest to kombinacja środków własnych, kredytów i/lub unijnych dotacji.

  Informacje o sondażu BCC

  Spośród 2,5 tys. członków BCC (osób i firm), którzy wzięli udział w sondażu:

  • 48,5% stanowiły średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
  • 22,1% – duże firmy (250-1.000 pracowników),
  • 10,3% – małe firmy (10-49 pracowników),
  • 10,3% – mikroprzedsiębiorstwa (1-9 pracowników),
  • 8,8% – korporacje (powyżej 1.000 pracowników).

  Wśród ankietowanych przez BCC firm większość zajmuje się działalnością:

  • usługową (40,6%),
  • przemysłowo-produkcyjną (29,0%),
  • handlową (15,9%),
  • budownictwem (10,1%),
  • usługami finansowymi (1,4%),
  • 3% reprezentuje inne niż wymienione branże.

  Najwięcej ankietowanych firm pochodzi z województwa mazowieckiego (29,0%), śląskiego (18,8%), pomorskiego (10,1%), dolnośląskiego (8,7%) i małopolskiego (7,3%).

  TEKST: Marek Hryniewicki

  Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 2/2015