Edukacja

W produkcji mebli spodziewamy się rekordu

Wnętrze salonu meblowego Agata w Lublinie podczas otwarcia, które odbyło się 25 września 2015 r.

W produkcji mebli spodziewamy się rekordu

Rok 2015 był dobrym rokiem dla produkcji mebli w Polsce. Wskaźniki koniunktury przemysłowej wypadają w analizowanym okresie lepiej względem analogicznego okresu 2014 r., co świadczy o dobrych nastrojach menedżerów firm meblarskich. Potwierdzają to dalsze plany odnośnie zwiększania zatrudnienia.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Ostatnie oficjalne dane GUS dostępne w momencie przygotowywania niniejszego materiału dotyczyły września 2015 r. Skumulowana wartość produkcji sprzedanej mebli za okres 9 miesięcy 2015 r. wynosiła 25,5 mld zł (wartość bez firm mikro), co oznacza poprawę względem wyniku za okres styczeń 2014 r. z dynamika sięgającą 1,08. Wartość produkcji sprzedanej w samym tylko wrześniu wyniosła 3,2 mld zł z dynamiką 1,03 (warto wspomnieć, że zeszłoroczny wynik oscylował na poziomie 3,1 mld zł).

Tegoroczny wynik jest zatem nieco lepszy w porównaniu do roku poprzedniego, ale należy zwrócić uwagę na obniżone tempo wzrostu względem prognozowanej średniej dynamiki na poziomie 1,08. Dynamika po pierwszym półroczu przekraczała poziom 1,10. Niemniej podtrzymujemy prognozę wartości produkcji sprzedanej za cały rok 2015 dla wszystkich klas wielkości podmiotów, to znaczy razem z firmami mikro na poziomie 38,5 mld zł.

Produkcja mebli

Dane w podziale na klasy wielkości firmy (firmy duże, średnie i małe) pokazują, że po pierwszym półroczu br. we wszystkich firmach bez względu na wielkość, odnotowano wzrost wartości produkcji. Wartość produkcji łącznie w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 17 mld zł. Daje to 10% wzrost (w cenach bieżących) względem analizowanego okresu roku 2014. Najwyższy wzrost zaobserwowano w przypadku firm dużych i średnich traktowanych łącznie (o 11 %), z kolei w firmach małych odnotowano wzrost na poziomie 7%.

Analizując dane na temat wolumenu monitorowanych przez GUS grup mebli stwierdzono, że w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. w 3 na 4 grupach odnotowano wzrost wolumenu produkcji. Najwyższy wzrost odnotowano dla grupy: meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni, których wyprodukowano 3,541 mln sztuk. Dynamika za ten okres wyniosła 1,21. Na kolejnym miejscu znalazły się meble do siedzenia przekształcane w miejsce do spania (dynamika 1,03). Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach odnotowały niewielki wzrost w wolumenie produkcji w porównaniu do okresu styczeń-wrzesień 2014 r., bo o 56 tys. sztuk (dynamika 1,00).

Spadek w produkcji mebli kuchennych

Niewielki spadek odnotowano natomiast dla grupy meble kuchenne. W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wyprodukowano mebli kuchennych o 25 tys. sztuk mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Dynamika dla tej grupy wyniosła zatem 0,99. Warto wspomnieć w przypadku mebli kuchennych, iż wcześniej to znaczy w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. wobec okresu styczeń-wrzesień 2013 r. w tej grupie mebli wystąpił największy, bo aż 37 % wzrost wolumenu produkcji.

Według publikacji „Nakłady i wyniki przemysłu” łączna liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w okresie I półrocza 2015 r. to 139,9 tys. osób. Jest to wzrost o 6,6 % porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Odnotowano także wzrost dla przeciętnego wynagrodzenia w branży meblarskiej w pierwszym półroczu 2015 r. (o 3,3 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego). Przeciętne wynagrodzenie za pierwsze 6 miesięcy tego roku wyniosło 2.992,55 zł.

Koniunktura w przemyśle

W październiku 2015 r. opinie na temat bieżącej produkcji zostały ocenione na poziomie 27,3 co daje wzrost o 11,4 pkt proc. w porównaniu do września tego roku. Podobnie w przypadku wskaźnika portfela zamówień odnotowano poprawę i w październiku 2015 r. wyniósł on 22,6. Analizując wskaźniki oczekiwań odnośnie portfela zamówień i produkcji widać, że są one lepiej oceniane począwszy od czerwca br. i za miesiąc październik utrzymują się odpowiednio na poziomie 26,3 oraz 25,9. Wskaźnik dotyczący nadmiaru zapasów, poza styczniem 2015 r., wciąż utrzymuje oceny ujemne. Oznacza to, że stan zapasów jest oceniany przez menedżerów jako zbyt duży. Wskaźnik ten we wrześniu i październiku równy był odpowiednio -5,0 i -8,0, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 r. wskaźnik ten otrzymał oceny dodatnie i wyniósł 1,8 oraz 3,6.

Grono osób opowiadających się za wzrostem cen w październiku br. zmniejszyło się (+3,0) wobec tego samego miesiąca poprzedniego roku (+4,1). Nastroje wśród producentów odnośnie zobowiązań firm poprawiają się i w październiku wskaźnik ten przyjął wartość +10,3. Oznacza to lepszy wynik niż we wrześniu b.r. (+4,6), jak i lepszy od wyniku z analogicznego okresu roku 2014 (+8,8).

Wskaźnik dotyczący oczekiwania zobowiązań od 3 miesięcy (sierpień-październik 2015 r.) utrzymuje oceny na dość zbliżonym poziomie – odpowiednio: 22,3; 23,7 i 19,8. Wartość ta w październiku tego roku była o 4 pkt proc. wyższa niż w październiku poprzedniego roku, ale i tym samym o blisko 4 pkt proc. niższa, w porównaniu do sierpnia 2015 r.

Pozytywne oceny menedżerów

Wskaźnik odnośnie zatrudnienia od lipca 2013 r. utrzymuje wartości dodatnie, co potwierdzają wyżej prezentowane informacje o rosnącym zatrudnieniu. W październiku br. omawiany wskaźnik równy był +11,2, a w poprzedzających miesiącach sierpień i wrzesień +9,3 oraz 18,3, co wskazuje na kontynuację trendu wzrastającego w liczbie miejsc pracy w branży meblarskiej.

Analizując ocenę ogólnego wskaźnika koniunktury w październiku 2015 r. wyniosła ona +18,1 i jest to wyższa ocena o 2,3 pkt proc. niż w analizowanym miesiącu roku poprzedniego. Z kolei opinie przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji gospodarczej w październiku br. od początku roku odnotowały najwyższe oceny (+14,7) i tym samym są lepsze wobec października 2014 r. (+9,2). Odnotowana we wrześniu oceny były najwyższe w okresie ostatnich 5 lat.

Handel zagraniczny

Bazując na wstępnych danych GUS za pierwsze półrocze 2015 r. dotyczących wartości mebli, zarówno eksporterzy jak i importerzy mogą być zadowoleni, gdyż wartość wymiany handlowej meblami jest istotnie wyższa od analogicznego okresu 2014 r. Omawiane dane obejmują pełne grupy towarowe CN 9401, 9402, 9403 i 9404, które stosowane są w statystyce międzynarodowej do określania wartości wymiany zagranicznej głównie mebli. Warto nadmienić, iż oprócz mebli wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

Wartość eksportowanych towarów z grup CN9 401-9404 po 6 miesiącach 2015 r. wyniosła 18,233 mld zł, co oznacza wzrost o 8% porównując do wyników z analogicznego okresu 2014 r. Z kolei wartość eksportu mebli analizowana w walutach zagranicznych, uzyskała dynamikę dodatnią 1,08 licząc w euro, natomiast w przypadku dolara zaobserwowano dynamikę negatywną 0,89.

Prognozowana w najnowszym raporcie B+R Studio „Prognoza eksportu mebli 2015” wartość eksportu mebli z Polski na koniec 2015 r. wyniesie 36 mld zł (8,6 mld euro; wartość dotyczy tylko mebli, tj. bez foteli samochodowych, śpiworów i materiałów pościelowych). Daje to dynamikę na poziomie 1,08. Z kolei wśród największych 20 odbiorców polskich mebli, w pierwszej trójce znalazły się Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Zagrożeniem dla perspektyw eksportu jest jednak sytuacja gospodarcza w Chinach. Aktualna sytuacja – zahamowanie chińskiej gospodarki, krach na chińskiej giełdzie i osłabienie waluty – trwająca od lipca bieżącego roku, może istotnie wpłynąć nie tylko na wymianę handlową z tym krajem, ale również na światową wymianę handlową.

Rekordowy import

W przypadku importu wartość mebli dostarczonych do Polski w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku liczona w złotówkach, wyniosła 3,27 mld zł co daje wzrost aż o 17% względem analogicznego okresu roku 2014! Wartość importu w euro charakteryzuje się tą samą 17% dynamiką (z uwagi na porównywalny średnioważony kurs wymiany euro/złoty w analizowanym okresie). Przedstawiając dynamikę wartości w dolarach amerykańskich, zarówno w przypadku eksportu, tak i w przypadku importu, zauważyć trzeba dynamikę zjawiska o wartością 0,96 (konsekwencja umocnienia dolara). Skumulowana wartość importu liczona w euro wyniosła 784 mln, zaś w dolarach 882 mln dolarów.

Z zestawienia ze sobą: salda produkcji sprzedanej, importu i eksportu (produkcja – eksport + import) wynika, że na rynku krajowym obroty wzrosły o 9% w porównaniu do I półrocza 2014 r. Tym samym wartość obrotów ukształtowała się na poziomie 10,5 mld zł. Wartość ta niejednoznacznie wskazuje, czy zwiększony popyt na meble dotyczy klientów indywidualnych czy instytucjonalnych. Biorąc pod uwagę informacje na temat stagnacji na rynku mebli klientów indywidualnych, można spodziewać się zwiększonej roli podwykonawstwa bądź też wzrostu popytu na meble wśród instytucji.

Koniunktura konsumencka

Wskaźniki koniunktury konsumenckiej (wskaźnik bieżący jak i wyprzedzający) odnotowały w październiku br. polepszenie nastrojów. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł -9,4, co oznacza wzrost o 0,5 pkt proc. wobec września. Oznacza to również, że wartość tego wskaźnika osiągnęła wyższą wartość o 4,7 pkt. procentowych względem października 2014 r. Analizując składowe tego wskaźnika w październiku 2015 r. poprawę względem poprzedzającego miesiąca br. odnotowano dla: przyszłej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego o 1,4 pkt proc., dla zmiany ogólnej przyszłej sytuacji ekonomicznej w kraju o 0,9 pkt proc. oraz dla składowej obecnego dokonywania ważnych zakupów – poprawa o 0,6 pkt proc. Pogorszenie o 0,3 pkt proc. względem września 2015 r., zaobserwowano dla obecnej zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju (-18,8 we wrześniu oraz -19,1 w październiku 2015 r.).

Jeśli chodzi o wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, również odnotowano niewielkie, bo o 0,3 pkt proc. polepszenie względem września br.

Spośród składowych tego wskaźnika poprawę zaobserwowano – jak w przypadku BWUK – dla zmiany ogólnej przyszłej sytuacji ekonomicznej w kraju (o 0,9 pkt proc.), ale również o 0,2 pkt proc. dla zmiany poziomu bezrobocia (-20,1 w październiku 2015 r., względem -20,3 we wrześniu 2015 r.). Pogorszenie w omawianym okresie wystąpiło dla składowej dotyczącej możliwości oszczędzania pieniędzy. We wrześniu br. wskaźnik ten wyniósł -24,3, a w październiku br. -24,7.

Należy nadmienić, iż w przypadku wskaźników bieżącego i wyprzedzającego ufności konsumenckiej jak i we wszystkich składowych tych wskaźników, odnotowano polepszenie w październiku 2015 r. względem analogicznego miesiąca 2014 r.

Handel

Na tle nastrojów konsumentów w odniesieniu do ocen bieżących warto przyjrzeć się wynikom badań koniunktury w handlu detalicznym. Branża ta obejmuje sprzedaż detaliczną towarów RTV, AGD, meble i inne towary domowego użytku. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w październiku 2015 r. wyniósł 14,8, a w poprzedzającym miesiącu oceny były o 6,2 pkt proc. lepsze. Pod względem wielkości przedsiębiorstwa w średnich od 50 do 249 pracujących (+5,9) i dużych jednostkach handlowych powyżej 250 pracujących (+19) zadeklarowano pozytywne oceny koniunktury.

Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa w handlu detalicznym w branży „Artykuły gospodarstwa domowego ogółem” przyjmuje od II kwartału br. wartość dodatnią. W październiku wyniosła ona 23,1. W przypadku oceny przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w październiku br. wyniosła 6,4, co daje gorszą o 2,9 pkt proc. notę w porównaniu do września 2014 r. Wskaźnik odnoszący się do przewidywań w zakresie popytu na towary w październiku br. przyjął wartość +26,2 wobec +8,3 w poprzedzającym miesiącu. Natomiast wskaźnik dotyczący przewidywanych cen towarów został oceniony gorzej o 0,2 pkt proc. i równy był 0,0 pkt proc.

Wśród najczęściej wymienianych barier w tej branży w październiku 2015 r. znalazły się: niedostateczny popyt (68,9), konkurencja na rynku (61,2) i koszty zatrudnienia (55,2). W sierpniu i wrześniu 2015 r. dużo lepiej oceniono wskaźnik bieżącej ilości sprzedawanych towarów w branży „Artykuły gospodarstwa domowego”. Mianowicie oceniono je na +30,8 i +25,7. Natomiast ocena tego wskaźnika w październiku ukształtowała się na poziomie +16,3. Lepsze oceny dotyczące ilości sprzedawanych towarów powinny jednocześnie sugerować, że zmniejszają się bieżące zapasy towarów. Od początku 2015 r., oceny na temat poziomu zapasów towarów są ujemne i oscylują na poziomie -3,3 do -0,4. W październiku wskaźnik ten wyniósł -0,5.

Budownictwo

Budownictwo jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na popyt na meble w Polsce. Liczba mieszkań oddawanych do użytku w analizowanym okresie styczeń-wrzesień 2015 r. odnotowała wzrost o 1,4 % w porównaniu do 2014 r. Łączna liczba nowych mieszkań za ten okres wyniosła 101.508. Sytuacja w budownictwie w omawianym zakresie jest lepsza w porównaniu do 2014 r., aczkolwiek wzrost nowych mieszkań w analizowanym okresie zaobserwowano tylko w przypadku mieszkań indywidualnych i przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (dynamika dla obu 1,04). Jeśli chodzi o liczbę wydanych pozwoleń na budowę, wyniosła ona 138 tys. co oznacza wzrost o 14,8% w okresie styczeń-wrzesień 2015 r., względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Z kolei liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. to 128 tys. Tym samym daje to wzrost o 11,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Podsumowanie

Podsumowując rok 2015 można stwierdzić, iż był to dobry rok dla polskiej branży meblarskiej. Wskaźniki koniunktury przemysłowej wypadają w analizowanym okresie lepiej względem analogicznego okresu 2014 r, co świadczy o dobrych nastrojach menedżerów firm meblarskich. Potwierdzają to dalsze plany odnośnie zwiększania zatrudnienia. Uważnie należy jednak patrzeć na konsekwencje sytuacji gospodarczej w Chinach i spadające tempo wzrostu eksportu, mogące wskazywać na ostudzenie koniunktury.

Zaskakująco wysoki okazał się w mijającym roku wzrost importu. Pozytywnym bodźcem dla krajowego rynku jest liczba mieszkań oddanych do użytku jak i mająca wpływ na kolejne lata liczba wydanych pozwoleń na budowę. Wskaźniki koniunktury konsumenckiej poprawiają się powoli, bezrobocie spada, wynagrodzenia wzrastają, a więc hamulcem wzrostu wartości rynku meblarskiego będzie tylko bilans demograficzny. O prognozach na rok 2016 więcej napiszemy w kolejnym wydaniu „BIZNES meble.pl”.

TEKST: Milena Dorozińska, Ewa Strużyńska

Autorki są pracownikami B+R Studio.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 12/2015