Edukacja

Rynek meblarski w Polsce wg raportu KPMG

Teknika.

Rynek meblarski w Polsce wg raportu KPMG

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w Polsce w 2016 r. wyniosła 42 mld zł i do 2020 r. wzrośnie o 18% (do 50 mld zł). Stawia to nasz kraj w ścisłej czołówce największych europejskich producentów mebli i stanowi 7,1% wartości produkcji mebli w całej Europie. Polska jest jednocześnie czwartym eksporterem mebli na świecie. Szczegółową analizę przynosi najnowszy raport KPMG „Rynek meblarski w Polsce”.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Cała branża meblarska w latach 2010-2015 rosła w średniorocznym tempie 8,7% (największy wzrost wartości produkcji sprzedanej – 17,3% – odnotowano w 2011 r.), co stanowi lepszy wynik niż osiągnięty przez całe polskie przetwórstwo przemysłowe (5,2%). Różnica w średniej dynamice wzrostu jest jeszcze większa, gdy analizujemy krótszy okres – tempo wzrostu przemysłu meblarskiego w okresie 2012-2015 wyniosło 10,7%, podczas gdy średnia dla przemysłu była równa 2,5%. Nasz kraj zajmuje 4. miejsce w Europie pod względem wartości produkcji sprzedanej, za Niemcami, Włochami oraz Wielką Brytanią i wyprzedza takie kraje, jak Francja czy Holandia – wynika z raportu KPMG „Rynek meblarski w Polsce”.

Unia bierze (prawie) wszystko

Eksport odgrywa kluczową rolę w polskim przemyśle meblarskim – ponad 90% wartości produkcji sprzedanej stanowią meble przeznaczane na rynki zagraniczne. Polska jest czwartym największym eksporterem mebli na świecie, więcej eksportują jedynie Chiny, Niemcy i Włochy.

Branża meblarska w Polsce odnotowuje wyraźną nadwyżkę w bilansie handlu zagranicznego. Od wielu lat wskaźnik relacji eksportu do importu mebli utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Według danych GUS w 2015 r. wartość eksportu mebli wyniosła 36,3 mld zł, podczas gdy import był 6-krotnie mniejszy i wyniósł zaledwie 6,1 mld zł. Z kolei w 2016 r. eksport mebli z Polski wyniósł 40,5 mld zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 11,5%, co wskazuje na utrzymujący się trend zwyżkowy bilansu płatniczego.

Główny rynek zbytu dla polskich wyrobów meblarskich stanowią kraje europejskie, a do najważniejszych partnerów Polski zaliczają się Niemcy (ponad 36% polskiego eksportu), Wielka Brytania (8%) oraz Czechy (7%). Zaledwie około 13% polskich mebli trafia poza obszar Unii Europejskiej, m.in. do USA, Rosji i Chin. W strukturze importu niezmiennie od ponad 5 lat dominują meble z Niemiec i Chin z łącznym udziałem na poziomie ponad 40%.

Choć Polska jest potęgą meblarską, nasze marki nie są rozpoznawalne za granicą. Tylko nieliczne polskie firmy sprzedają produkty pod swoim logo. Wiele polskich wytwórców produkuje meble dla zagranicznych kontrahentów, którzy później sprzedają je pod własnymi markami. Tworzenie własnych marek to wyzwanie biznesowe, które już na etapie ich budowania wiązać się będzie z koniecznością zapewnienia im właściwej ochrony prawnej. Joanna Krzemińska, dyrektor w KPMG w Polsce

Polskie firmy z branży meblarskiej, które nie prowadzą sprzedaży swoich produktów za granicą, zostały zapytane o przyczyny tego stanu rzeczy. Dominującym argumentem okazała się skala działalności firmy. Aż 63% respondentów odpowiedziało, że są nastawieni na działalność lokalną, dlatego rezygnują ze sprzedaży zagranicznej, a 38% firm wyraziło istotną chęć koncentracji tylko na rynku krajowym.

Badanie pokazało, że polskie przedsiębiorstwa wskazują także na niewystarczającą znajomość rynków zagranicznych (18%) i trudności w znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych (17%). Respondenci zwrócili również uwagę na kłopoty w budowaniu silnego wizerunku marki za granicą (13%).

Polak za zakupach

W ciągu ostatnich 3 lat aż 61% wszystkich respondentów biorących udział w badaniu dokonało zakupu nowych mebli. Dodatkowo 4 na 10 Polaków zadeklarowało kupno drobnych mebli, mających na celu uzupełnienie obecnego wyposażenia domu lub mieszkania, takich jak pojedyncza szafka, półka czy stolik. Jedynie 7% ankietowanych nie kupiło od 2014 r. żadnych mebli. Warto odnotować wzrostową tendencję dokonywania zakupu nowych mebli wraz ze wzrostem dochodu netto gospodarstwa domowego. Ponad trzy czwarte ankietowanych o dochodzie przypadającym na gospodarstwo powyżej 10 tys. zł zadeklarowało kupno nowych mebli w ciągu ostatnich 3 lat, podczas gdy w grupie o najniższych dochodach (do 2 tys. zł) odsetek ten wyniósł jedynie 53%.

Blisko połowa (44%) badanych respondentów planuje zakup nowych mebli w ciągu najbliższego roku. Niewiele mniej, bo 41% deklaruje, że dokona zakupu drobnych mebli uzupełniających. Prawie co piąty przebadany Polak nie kupi żadnego mebla w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Branża meblarska w latach 2010-2015 rosła w średniorocznym tempie 8,7%, co stanowi lepszy wynik niż osiągnięty przez całe polskie przetwórstwo przemysłowe (5,2%). Różnica w średniej dynamice wzrostu jest jeszcze większa, gdy analizujemy krótszy okres – tempo wzrostu przemysłu meblarskiego w okresie 2012-2015 wyniosło 10,7%, podczas gdy średnia dla przemysłu była równa 2,5%.

Plany zakupu nowych mebli najczęściej deklarowane są przez grupę respondentów w wieku pomiędzy 26 a 35 lat. Osoby w tej kategorii wiekowej często wyposażają swoje pierwsze mieszkania i dokonują zakupów nowych mebli. Zakup drobnych mebli uzupełniających najczęściej planowany jest przez osoby w wieku pomiędzy 50 a 65 lat (45%) oraz 18-25 lat (42%).

Najczęściej wskazywanym przez badane osoby rodzajem kupowanych mebli były meble do pokoju dziennego. Zakup tej kategorii mebli w ciągu ostatnich 3 lat zadeklarowało aż 40% respondentów. Następne w kolejności okazały się meble kuchenne (36%) i do sypialni (35%). Kolejne miejsca zajęły meble tapicerowane wypoczynkowe (29%), meble ogrodowe (20%) oraz meble dziecięce lub młodzieżowe (20%). Niewiele niższy wynik (18%) zanotowano dla kategorii mebli do zabudowy lub przedpokoju. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się meble biurowe, gdzie tylko 6% ankietowanych zadeklarowało ich zakup w ciągu ostatnich 3 lat.

Rynek meblarski w Polsce: siła sieci

Polacy zdecydowanie najczęściej kupują meble w sieciowych salonach meblowych. To miejsce wskazało aż 70% wszystkich osób biorących udział w badaniu. Kolejnym pod względem częstości wskazań miejscem dokonywania zakupów są niesieciowe salony meblowe (30%). Trzecim najpopularniejszym miejscem dokonywania zakupów okazał się Internet, osiągając 28% wskazań. Istotnie częściej niż pozostali przez Internet kupują osoby w wieku pomiędzy 26 a 35 lat (40% wskazań) oraz ankietowani z wyższym wykształceniem (43%). 41% respondentów rozważa zakup mebli tym kanałem w najbliższej przyszłości.

Rzadziej (24%) respondenci decydują się na zakup mebli w marketach remontowo-budowlanych. Bezpośrednio w warsztacie producenta mebli lub u stolarza kupuje 18% przebadanej grupy, na stoiskach z meblami w wielobranżowych supermarketach, hipermarketach lub dyskontach – 9%, natomiast miejskie targowisko wskazane zostało przez 4% osób biorących udział w badaniu.

Wydajemy coraz więcej

Prawie połowa ankietowanych zadeklarowała przeznaczenie na zakup mebli w ciągu ostatnich 3 lat sumy mieszczącej się w przedziale pomiędzy 1.001 a 5 tys. zł. Co piąta przebadana osoba wydała na zakupy meblowe od 5.001 do 10 tys. zł, a 16% respondentów zdecydowało się na łączny wydatek w granicach 501-1.000 zł. Taka tendencja ma szansę utrzymać się w przyszłości, gdyż bardzo podobnie rozkładają się planowane wydatki na meble w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Warto jednocześnie zwrócić szczególną uwagę na istotne zróżnicowanie kwot przeznaczanych na zakup mebli w zależności od miesięcznego dochodu, liczby osób w gospodarstwie domowym czy powierzchni mieszkania.

Ankietowani z gospodarstw domowych, których miesięczny dochód netto przekracza 10 tys. zł w 65% przypadków zadeklarowali, że w ciągu ostatnich 3 lat przeznaczyli na zakup mebli ponad 5 tys. zł. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się wśród respondentów z gospodarstw o najniższych dochodach – 45% z nich przeznaczyło na meble mniej niż 1 tys. zł.

Przedstawiciele branży meblarskiej, zapytani o ocenę obecnej sytuacji na polskim rynku, aż w 64% ocenili ją pozytywnie. Jedynie 12% firm ma o niej negatywne zdanie, a co czwarta ocenia ją neutralnie bądź nie ma zdania.

Polacy zdecydowanie optymistycznie patrzą w przyszłość – niemal połowa respondentów planujących zakup mebli w ciągu najbliższego roku chce przeznaczyć na nie kwotę mieszczącą się w przedziale pomiędzy 1.001 a 5 tys. zł.

Wśród respondentów, którzy dokonali zakupów mebli w ciągu ostatnich 3 lat, aż 47% sfinansowało je z oszczędności odkładanych na ten cel. Co trzeci ankietowany jako główne źródło finansowania mebli wskazał bieżące środki. Może to oznaczać, że dla tych osób zakupy mebli nie są tak dużym wydatkiem, na który muszą odkładać pieniądze, a w związku z tym planowanie ich zakupu ze znacznym wyprzedzeniem nie jest konieczne. Odsetek respondentów finansujących ten typ zakupów z bieżących środków jest istotnie wyższy wśród gospodarstw o najwyższych dochodach (ponad 10 tys. zł) i wynosi 42%. Na kolejnych miejscach respondenci wskazali zakup mebli na raty bądź finansowanie ich za pomocą pożyczki (11%), oszczędności odkładanych na inny cel (3%) oraz niespodziewanego przypływu gotówki (3%). Jedynie 2% ankietowanych deklaruje, że aby kupić meble pożyczyło pieniądze od rodziny lub znajomych.

W zrealizowanym badaniu zapytano również o sposoby finansowania zakupów mebli planowanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponad połowa Polaków, którzy mają w planach podjęcie takiego zakupu, odkłada na ten cel pieniądze. Prawie co trzeci respondent nie przygotowuje się w szczególny sposób do zakupu mebli i chce opłacić go z bieżących środków. Trzecim najczęściej wskazywanym sposobem finansowania planowanych zakupów mebli są pożyczki gotówkowe i raty (12% wskazań).

Funkcjonalność przede wszystkim

Największe znaczenie dla konsumenta ma funkcjonalność nabywanych mebli (88% respondentów określiło ten czynnik jako ważny lub bardzo ważny) oraz ich trwałość (87%). Na trzecim miejscu pod względem znaczenia uplasował się stosunek jakości do ceny produktu (84%). Aż 82% wszystkich ankietowanych zadeklarowało, że wysoka jakość produktu, jak również możliwość dopasowania go do swoich indywidualnych potrzeb mają duży wpływ na ich decyzje nabywcze. Dla 8 na 10 Polaków istotne znaczenie ma możliwość zwrotu bądź reklamacji zakupionych mebli, a także atrakcyjny wygląd.

Jedynie 31% respondentów zadeklarowało, że aktualne trendy w znaczny sposób wpływają na podejmowane przez nich decyzje zakupowe, podczas gdy aż 34% stwierdziło, że nie mają one znaczenia. Również marka mebli okazała się odgrywać znaczącą rolę jedynie w przypadku 31% przebadanych osób. Co trzeci Polak twierdzi, że nie jest to ważny czynnik w procesie decyzji dotyczących kupna mebli. Pozostałe uwarunkowania, które mają relatywnie niewielki wpływ na zachowania klientów branży meblowej, to rekomendacja znajomych lub rodziny, lokalizacja sklepu czy możliwość kupna na raty.

Branża o sobie

Przedstawiciele branży meblarskiej, zapytani o ocenę obecnej sytuacji na polskim rynku, aż w 64% ocenili ją pozytywnie. Jedynie 12% firm ma o niej negatywne zdanie, a co czwarta ocenia ją neutralnie bądź nie ma zdania.

Z wyników badania można wyciągnąć wniosek, że to, w jaki sposób firmy oceniają ogólną sytuację panującą na rynku mebli, przynajmniej częściowo może zależeć od rodzaju ich działalności. Podmioty działające na rynku polskim oceniają ją pozytywniej niż eksporterzy. Również firmy krócej działające na rynku wypowiadają się o sytuacji bardziej optymistycznie – niemal 80% z nich wskazało odpowiedzi „bardzo dobrą” lub „raczej dobrą” w odniesieniu do aktualnego stanu branży.

Prawie jedna trzecia respondentów przewiduje poprawę sytuacji na rynku meblarskim, a 52% uznaje, że pozostanie ona na niezmienionym poziomie. Tylko nieliczna część badanych firm – 9% – uważa, że sytuacja może się pogorszyć, tyle samo nie ma zdania.

Podmioty działające w Polsce są nie tylko zadowolone z sytuacji panującej na rynku krajowym, ale również w znaczącej części wierzą w dobrą kondycję swojej firmy. Aż 37% respondentów odpowiedziało twierdząco w odniesieniu do prognozy wzrostu sprzedaży w 2017 r. Wśród tej grupy ponad jedna czwarta przewiduje wzrost sprzedaży do 10%, połowa – o 11-25%, a pozostała część – o ponad 25% w stosunku do 2016 r. z kolei 57% przebadanych firm twierdzi, że poziom sprzedaży nie zmieni się w ciągu obecnego roku, a 6% uważa, że ulegnie on spadkowi.

Blisko 9 na 10 firm pozytywnie oceniło różnorodność oferty polskiego sektora meblarskiego. Drugim elementem pod względem odsetka ocen pozytywnych jest nowoczesność środków produkcji – aż 82% firm oceniło ją jako dobrą lub zdecydowanie dobrą. Na kolejnych miejscach uplasowały się: jakość produktów (76% ocen pozytywnych) oraz terminowość realizacji zleceń (75%). Przedstawiciele firm meblarskich dobrze oceniają też kwestie konkurencyjności sektora – aż trzy czwarte ma o niej pozytywne zdanie.

Jako najsłabszy punkt polskiego rynku meblarskiego uznano dostępność pracowników. Tutaj prawie 6 na 10 badanych uważa, że jest to pięta achillesowa branży, a jedynie 17% ma o niej pozytywne zdanie.

Rynek meblarski w Polsce: strategie rozwoju

W celu zapewnienia stałego rozwoju, przedsiębiorstwa stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo i jakość produktu oraz rozpoznanie trendów konsumenckich i reakcje na ich zmiany. Te dwa obszary były wskazane przez odpowiednio 87% i 85% respondentów jako kluczowe w strategii ich firm. Ponad trzy czwarte wszystkich przedsiębiorstw koncentruje się na odpowiednim zarządzaniu finansami.

Co ważne, znaczna większość badanych firm (70%) zapytana o strategiczne plany w perspektywie najbliższych lat wskazała obszar polityki cenowej, głównie w zakresie jej wdrażania i optymalizacji, w tym procesów i narzędzi związanych z analizowaniem i ustalaniem cen. Z kolei istotnym obszarem dla 65% ankietowanych jest zarządzanie marką, w tym kampanie reklamowe nakierowane na promocję marki, tworzenie nowych marek, rebranding czy likwidacja nierentownych marek – podsumowuje raport KPMG „Rynek meblarski w Polsce”.

TEKST: Marek Hryniewicki

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 8/2017