Edukacja

Rok 2020 wyzwaniem dla meblarzy

392532752

Rok 2020 wyzwaniem dla meblarzy

W Polsce w 2019 r. wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej wyniosła 46,6 mld zł bez firm mikro. Oznacza to wzrost produkcji o 4,8% w porównaniu do 2018 r., gdy wartość wynosiła 44,2 mld zł.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Według danych z publikacji GUS z czerwca 2019 r. produkcja sprzedana mebli w 2018 r. wyniosła 49,6 mld zł dla pełnej zbiorowości firm meblarskich, co oznaczało wzrost o 10% w porównaniu do poprzedniego roku. Było to dużym zaskoczeniem dla analityków. Następnie dane zostały zaktualizowane przez GUS w grudniu 2019 r. i szacowaną wartość produkcji sprzedanej mebli w 2018 r. obniżono do 47,9 mld zł, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do 2017 r.

Analizując dane dotyczące wolumenu wartości produkcji, w styczniu 2020 r. zaobserwowano wysoką dynamikę dla grupy mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach. Wzrost wyniósł aż o 21,4% w porównaniu do stycznia 2019 r. oraz o 36,8% w porównaniu do grudnia 2019 r. Wartość wolumenu produkcji w styczniu 2020 r. wynosiła 3.307 tys. sztuk. W omawianym okresie dwie spośród czterech grup mebli monitorowanych przez GUS charakteryzowały się ujemną dynamiką w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.: meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania (92,6) i meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni (84,2).

Podsumowując cały 2019 r. widać, że wolumen mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni w porównaniu do 2018 r. wzrósł o ponad 10% i wynosił 4.556 tys. sztuk. Zaobserwowano również wzrost wolumenu mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach o 4.2% w porównaniu do poprzedniego roku. Pozostałe dwie grupy w omawianym roku wykazywały się dynamiką ujemną.

Zatrudnienie

W ostatnich latach wciąż utrzymuje się pogląd o potrzebie zatrudnienia pracowników w branży meblarskiej, jednak średnie zatrudnienie w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. istotnie się nie zwiększyło. W tym czasie wynosiło ono 162,4 tys. pracowników, z kolei w analogicznym okresie roku poprzedniego zatrudnienie wynosiło 161,4.

Stanowi to średnią roczną z miesięcy od stycznia do września, a ponadto nie uwzględnia właścicieli i współwłaścicieli, jak również pracujących członków ich rodzin. Dane te nie obejmują również zatrudnionych poza granicami Polski oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych. Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w branży meblarskiej obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

W styczniu 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej wzrosło o 6,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Podsumowując rok 2019 średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 6,9% w porównaniu do poprzedniego roku i wynosiło 3.961,46 zł.

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Wszystkie wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Nie są uwzględniane odpowiedzi neutralne.

Menedżerowie od października do grudnia 2019 r. lepiej oceniali bieżącą sytuację dotyczącą portfela zamówień i bieżących zobowiązań niż rok wcześniej, z kolei styczeń i luty bieżącego roku były gorzej oceniane, jednak ich oceny były na dodatnim poziomie w omawianym okresie.

Również oczekiwania dotyczące portfela zamówień i produkcji w okresie od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. były gorzej oceniane niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Od października 2019 r. do lutego 2020 r. coraz gorzej menedżerowie oceniali bieżącą produkcję.

Oceny menedżerów dotyczące oczekiwanych zobowiązań od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. były niższe (od 6 do 10 pkt) w porównaniu do danych z przed 12 miesięcy.

W październiku i grudniu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r. wzrastało grono menedżerów, którzy wskazywali na powiększające się stany zapasów na magazynach w porównaniu do analogicznych okresów roku poprzedniego. Najwięcej zapasów mieli oni w grudniu, wynik ten jest spowodowany sezonowością branży meblarskiej.

Branża chce zatrudniać

Menedżerowie oceniali, że od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. zwiększa się potrzeba zatrudnienia w branży meblarskiej, a w 2020 r. skala tych ocen jest niższa niż styczniu 2019 r.

Następnie zmniejszyło się grono menedżerów opowiadających się za zwiększeniem cen w okresie od października 2019 r. do lutego 2020 r. niż w poprzednich latach za te same miesiące (utrzymywały się w granicach od 2,1 do 7,0). Wyjątkiem był listopad, w którym oceny były wyższe o 2 pkt niż w poprzednim roku i wynosiły 7,0.

Ogólny klimat koniunktury w badanym okresie był gorzej oceniany przez menedżerów niż 12 miesięcy wcześniej. Najniżej został oceniony luty bieżącego roku (9,2), a najwyżej październik 2019 r. (16,3).

Z kolei ogólna sytuacja gospodarcza była na wyższym poziomie niż ogólny klimat koniunktury. Menedżerowie lepiej ocenili ją w październiku i listopadzie 2019 r. oraz styczniu 2020 r. niż w porównaniu do tych samych miesięcy poprzedniego roku.

Handel zagraniczny

W ocenie sytuacji w branży meblarskiej równie ważną rolę odgrywa handel zagraniczny. Analizę przeprowadzono na podstawie oficjalnych danych Eurostatu dotyczących eksportu i importu. Dane dotyczą grup mebli takich jak:

  • 9401 – meble do siedzenia, w tym fotele samochodowe,
  • 9402 – meble medyczne,
  • 9403 – meble pozostałe,
  • 9404 – materace, materiały pościelowe i śpiwory.

W 2019 r. import mebli z Polski wzrósł o 15% w porównaniu do 2018 r. Wartość importu w 2019 r. wynosiła 2,5 mld euro, natomiast w 2018 r. 2,2 mld. W przeliczeniu na złotówki dynamika importu wynosiła 1,16. Według szacunków B+R Studio Chiny wyprzedziły w eksporcie Niemcy i zostały głównym dostawcą mebli do Polski.

Wartość eksportu w 2019 r. wyniosła 11,2 mld euro, co świadczyło o wzroście eksportu o 4% w porównaniu do 2018 r. W przeliczeniu na złotówki eksport wynosił 48,2 mld zł, a w 2018 r. 46,1 mld zł (dynamika 1,04 r/r)

Koniunktura konsumencka

Równie ważnym elementem w ocenie sektora meblarskiego są dane w zakresie koniunktury konsumenckiej, bieżących nastrojów oraz ich oczekiwań na przyszłość.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest to średnia sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w styczniu i lutym 2020 r. przyjął niższe oceny (odpowiednio o 1,7 i 4,2) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wśród składowych BWUK największy wzrost, o 2,6 pkt proc., zaobserwowano w styczniu dla ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w porównaniu do stycznia 2019 r.

Podsumowując, w trzech ostatnich miesiącach 2019 r. wskaźnik BWUK był wyższy niż w tym samym okresie roku 2018. Pośród składowych tego wskaźnika najwyższy wzrost odnotowano dla obecnie dokonywanych ważnych zakupów w grudniu (wzrost o 10,4), a dla ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w październiku (wzrost o 6,8).

Następnie wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) składa się ze średniej sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i zmiany możliwości związanych z oszczędzaniem pieniędzy.

Oceny wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej w styczniu i lutym 2020 r. były na niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spośród składowych omawianego wskaźnika najgorzej prezentowała się ocena zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w lutym 2020 r. (spadek o 10,2) w porównaniu do tego samego okresu 2019 r. Przyczynił się do tego wzrost inflacji w styczniu bieżącego roku do poziomu aż 4,4%, tak wysokiej inflacji w Polsce nie było od ponad 8 lat.

Podsumowując koniec roku 2019 zauważono, że w październiku i listopadzie oceny WWUK były wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Jedynie w grudniu wskaźnik był niższy. Z kolei najwyższy wzrost wśród składowych w ostatnich trzech miesiącach zauważono dla oszczędzania pieniędzy.

Koniunktura w handlu

Analiza danych dotycząca handlu detalicznego uzupełnia obraz polskiej branży meblarskiej. Przeanalizowano oceny w okresie od października 2019 r. do lutego 2020 r., opisujące handel artykułami gospodarstwa domowego, w których skład wchodzą m.in. meble.

Wskaźnik bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw pod koniec 2019 r. i w styczniu 2020 r. był na niższym poziomie w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, dopiero w lutym wzrósł o 5 pkt i wynosił 4,0.

Wskaźnik przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w październiku i listopadzie był na niższym poziomie niż rok wcześniej. Z kolei od grudnia do lutego wartość wskaźnika ciągle wzrastała i w lutym wyniosła 39,1.

Wartość wskaźnika bieżącej ilości sprzedawanych towarów pod koniec 2019 r. była na niższym poziomie niż w 2018 r., ale utrzymywała dodatnie wartości (październik – 7,3; listopad – 11,1; grudzień – 16,5). Dla odmiany 2020 r. zaczął się gorszym wynikiem (styczeń – 0,4; luty – 4,5), ale w lutym wskaźnik był wyższy o 21,6 pkt porównując do tego samego okresu 2019 r.

Wskaźnik dotyczący przewidywanych cen towarów od października 2019 r. do lutego 2020 r. oscylował w granicach 6-7, wyjątkiem był styczeń, gdy jego wartość wzrosła do 12,5.

Wskaźnik przewidywanego popytu na towary utrzymywał się na ujemnym poziomie od października 2019 r. do lutego 2020 r. Jednak od lutego jego wartość była wyższa niż w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie 2019 r. Z kolei omawiany wskaźnik od października do grudnia 2019 r. był na niższym poziomie niż w tym samym okresie roku 2018.

Budownictwo

Podczas oceny sektora meblowego kluczowa jest również analiza sytuacji na rynku budowlanym. Poprzez ocenę sytuacji na rynku mieszkaniowym można przewidzieć wzrost wydatków społeczeństwa na meble.

Według oficjalnych danych w styczniu 2020 r. oddanych do użytkowania mieszkań było 17.409, rok wcześniej liczba ich była na podobnym poziomie (17.342). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań indywidualnych wzrosła o 3% w porównaniu do tego samego miesiąca roku poprzedniego i wyniosła 6.434.

Podsumowując w 2019 r. oddano do użytku rekordowe 207.224 mieszkań, a w 2018 r. liczba ta wynosiła 184.783, co oznacza wzrost liczby oddanych mieszkań o 12,15%. W 2019 r. największym przyrostem charakteryzowały się pozostałe mieszkania (28,98%) i na sprzedaż lub wynajem (17,38%).

Analiza wielkości budownictwa mieszkaniowego pokazuje, że w 2019 r. koniunktura na rynku mieszkaniowym była pozytywna. Rok 2020 dopiero się rozpoczął, w dalszych miesiącach będzie można dopiero ocenić, czy liczba mieszkań wzrośnie, a tym samym czy potencjalnie zwiększy się przewidywane zapotrzebowanie na urządzenie mieszkań.

Podsumowanie

Zaprezentowane powyżej dane wskazują na to że 2019 r. w branży meblarskiej był zadowalający dla producentów mebli. Padły kolejne rekordy w produkcji, imporcie oraz eksporcie mebli z Polski. W minionym roku wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania, a to przyczyniło się prawdopodobnie do wzrostu sprzedaży mebli na rynku krajowym.

Głównym problemem są przede wszystkich wzrastające koszty produkcji oraz utrzymania pracowników. Wzrastające przeciętne wynagrodzenie, nie przyczynia się do zmniejszenia problemu, jakim jest brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Niezależnie od trudności Polska w 2019 r. została liderem w eksporcie mebli w Europie wyprzedzając Niemcy. Natomiast w rankingu światowym Polska jest na drugim miejscu, zaraz po Chinach.

Obecnie na rynku występują również trudności związane z dostawami materiałów do produkcji mebli, które związane są z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Meblarze muszą szukać alternatywnych rynków dostaw materiałów.

W styczniu 2020 r. inflacja była na najwyższym poziomie (4,4%) od ponad 8 lat w porównaniu do stycznia 2019 r. Przyczyniły się do tego wzrost cen energii elektrycznej i żywności.

TEKST: Tomasz Wiktorski, Renata Szewczyk

Autorzy są pracownikami firmy B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

Artykuł opublikowany został w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 4/2020