Edukacja

Producenci mebli nie zwalniają tempa

Produkcja mebli w Polsce bije kolejne rekordy. Na zdjęciu fabryka mebli biurowych Grupy Nowy Styl w Jaśle.

Producenci mebli nie zwalniają tempa

Zarówno rok ubiegły, jak i pierwsze miesiące roku bieżącego, jeśli chodzi o wartość produkcji sprzedanej mebli były rekordowe. Wszystko wskazuje na to, że także cały rok 2017 będzie najlepszym rokiem dla branży meblarskiej w Polsce.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Wprawdzie nie zostały jeszcze opublikowane oficjalne dane dotyczące całkowitej wartości produkcji sprzedanej mebli w roku ubiegłym, jednak już teraz można stwierdzić, że był on rekordowy. Według szacunków B+R Studio wartość produkcji sprzedanej mebli w 2016 r. wyniosła 42,45 mld zł. Oznacza to wzrost o ponad 8% wobec roku 2015. Osiągnięty wynik dotyczy także firm mikro. Dane zaczerpnięte z raportu „Polskie Meble Outlook 2017” pozwalają z optymizmem spoglądać na nadchodzący czas.

Produkcja mebli

Ostatnie oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego dostępne w momencie przygotowania niniejszego materiału dotyczyły lutego 2017 r. Skumulowana wartość produkcji sprzedanej mebli za okres 2 miesięcy 2017 r. wyniosła 6,7 mld zł (wartość bez firm mikro), co oznacza poprawę względem wyniku za okres styczeń-luty 2016 r. z dynamiką sięgającą 1,06. Wartość produkcji sprzedanej w lutym wyniosła 3,375 mld zł. Dla porównania w lutym 2016 r. wartość produkcji sprzedanej wyniosła 3,411 mld zł.

Przyglądając się danym w podziale na klasy wielkości firmy (firmy duże, średnie i małe), stwierdzono, że w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r. we wszystkich firmach, bez względu na wielkość, wzrosła wartość produkcji sprzedanej mebli. Łączna wartość produkcji mebli w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wyniosła 28,864 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 14 pkt proc. (w cenach bieżących) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. W przypadku firm małych wzrost wyniósł ponad 17%, z kolei w firmach dużych i średnich odnotowano wzrost na poziomie 12%.

Analizując dane na temat wolumenu monitorowanych przez GUS grup mebli stwierdzono, że w okresie styczeń-luty 2017 r. w trzech z czterech grup odnotowano wzrost wolumenu produkcji. Najwyższy wzrost odnotowano dla grupy: meble kuchenne, których wyprodukowano 348 tys. sztuk. Dynamika za ten okres wyniosła 1,34. Na kolejnym miejscu znalazły się meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach – dynamika 1,19. Wzrost wolumenu produkcji odnotowano także w przypadku mebli do siedzenia przekształcających się w miejsca do spania. W pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. wyprodukowano ich łącznie 284 tys. sztuk. Jedynie w przypadku grupy mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w sypialni odnotowano spadek wolumenu produkcji w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zatrudnienie

Zaprezentowane wyniki jeśli chodzi o wartość produkcji mebli mają swoje odzwierciedlenie w danych dotyczących zatrudnienia w branży meblarskiej. Producenci nadal zgłaszają chęć zatrudnienia nowych pracowników. Analizując dane na podstawie publikacji GUS „Nakłady i wyniki przemysłu” dostrzeżono, że liczba zatrudnionych w firmach meblarskich, bez względu na ich wielkość, po pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wzrosła o 6,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w tym okresie to 148,5 tys. osób. Osoby pracujące w firmach małych stanowią blisko 19% zatrudnionych w całej branży meblarskiej i w przypadku tej grupy odnotowano najwyższy procentowy wzrost, który wyniósł 9,4 pkt. proc. Także wśród firm dużych i średnich zaobserwowano wzrost zatrudnienia – o 5,8 %.

Warto dodać, że w pierwszym trzech kwartałach 2016 r. przy zwiększającej się liczbie zatrudnionych w branży meblarskiej jednocześnie zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 6,5 %.

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Kolejnym zagadnieniem wartym omówienia jest koniunktura w przemyśle meblarskim. Wszystkie wskaźniki koniunktury obliczane są jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Odpowiedzi neutralnych nie uwzględnia się.

Przyglądając się odpowiedziom za I kwartał 2017 r., należy stwierdzić, że bieżące oceny wskaźnika koniunktury wypadły nieco gorzej w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2016 r.. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji w marcu br. wyniosły odpowiednio +10,4 i +11. Dla porównania, w marcu poprzedniego roku oceny te równe były +24,3 i +23. O ponad 12 pkt proc. niższe oceny w marcu br. dotyczyły wskaźnika zobowiązań firm meblarskich (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to ten wskaźnik przyjął wartość +7,3). Z kolei wskaźnik mówiący o należnościach od 7 miesięcy odnotowywał niższą wartość i równy był -6,1. Stan zapasów w magazynach od początku roku jest oceniany przez menedżerów jako zbyt duży. Pod koniec marca ocena wskaźnika wyniosła -4,8.

Także nieco gorsze informacje niosą ze sobą przewidywania dotyczące większości wskaźników koniunktury w przemyśle meblarskim. Warto zaznaczyć, że duży wpływ na wskaźnik mają czynniki sezonowe. Na koniec marca 2017 r. gorzej oceniono przewidywania w zakresie portfela zamówień oraz produkcji. Wskaźnik portfela zamówień w marcu br. oceniono na +13,9 wobec +15,9 w analogicznym okresie 2016 r. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wskaźnika przewidywanej produkcji. Na zakończenie I kwartału 2017 r. wskaźnik równy był +12,2, podczas gdy w marcu 2016 r. wskaźnik ten został oceniony na +16,7. Pomimo wymienionych kilku niżej ocenionych wskaźników koniunktury, branża meblarska potwierdza chęć dalszego zwiększania zatrudnienia. W marcu br. wartość tego wskaźnika równa była +9,4. Wskaźnik dotyczący cen pod koniec marca otrzymał ocenę +7,6 i tym samym oznacza to, że względem marca 2016 r. zwiększyło się grono menedżerów wskazujących na potrzebę wzrostu cen.

Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych

W dalszym ciągu mamy do czynienia z wysokim poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Menedżerowie pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. ocenili, że przedsiębiorstwa branży meblarskiej wykorzystują w 87,9% swoje moce produkcyjne. Taki poziom oceniany jest przez B+R Studio jako zbyt wysoki, utrudniający przyjmowanie nowych zleceń. Rośnie też ryzyko dotrzymania terminowości realizacji zleceń przy nieplanowanych absencjach lub awariach. Według B+R Studio bezpieczniejszy jest poziom 80% obłożenia mocy produkcyjnych.

Ogólny klimat koniunktury w pierwszym kwartale 2017 r. wypadł gorzej niż w analogicznym okresie roku 2016. W marcu 2017 r. wskaźnik ten był równy +9,6 wobec +20,5 w marcu ubiegłego roku. Także ogólną sytuację gospodarczą firm menedżerowie oceniają gorzej w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej równy był +8,1, podczas gdy ten sam wskaźnik w marcu 2016 r. równy był +24,2.

Handel zagraniczny

Wstępne dane za pierwsze trzy kwartały 2016 r. dotyczące wartości eksportu mebli wskazują, że zarówno eksporterzy, jak i importerzy mogą być zadowoleni, bowiem poziom wartości w wymianie handlowej jest wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego. Omawiane dane obejmują pełne grupy towarowe CN 9401, 9402, 9403, 9494, które stosowane są w statystyce międzynarodowej do określenia wartości wymiany zagranicznej, głównie mebli. Należy jednak zaznaczyć, iż oprócz mebli wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. wartość eksportowanych mebli ukształtowała się na poziomie 31,341 mld zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do wyników z analogicznego okresu 2015 r. Z kolei wartość eksportu mebli analizowana w euro, uzyskała dynamikę dodatnią w wysokości 1,14.

Przewidywana w najnowszym raporcie B+R Studio „Polskie Meble Outlook 2017” wartość mebli wyeksportowanych z Polski na koniec 2016 r. wyniesie 41,6 mld zł (9,6 mld euro). Daje to dynamikę na poziomie 1,13. Wśród największych odbiorców polskich mebli, w pierwszej trójce znalazły się Niemcy, Wielka Brytania oraz Czechy. Prognozowany wynik oznacza, że polska branża meblarska znowu pobije rekord i wyeksportuje meble za większą kwotę niż w ubiegłym roku.

W przypadku importu wartość mebli dostarczanych do Polski w okresie od stycznia do września 2016 r. liczona w złotówkach, wyniosła 5,557 mld zł, co daje wzrost o 24% względem analogicznego okresu roku 2015. Wartość importu w euro charakteryzuje się 19% dynamiką – skumulowana wartość importu liczona w euro wyniosła 1,278 mld euro.

Koniunktura konsumencka

Następnym wskaźnikiem, który dostarcza informacji o bieżących nastojach konsumentów i ich oczekiwaniach w przyszłości jest bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK). Warto przypomnieć, iż bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów. Na zakończenie pierwszego kwartału roku 2017 wartość BWUK ukształtowała się na poziomie -2,0. Porównując wartość wskaźnika z bieżącego roku. do wartości sprzed 12 miesięcy zaobserwować można wzrost o blisko 7,3 pkt proc.

Wśród składowych bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej odnotowano wzrost względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy wzrost zaobserwowano w przypadku oceny dotyczącej ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju za ostatnie 12 miesięcy, na zakończenie pierwszego kwartału 2017 r. wskaźnik przyjął wartość -6,4 (12 miesięcy wcześniej wartość tego wskaźnika była gorsza o 10,3 pkt proc.). Na uwagę zasługuje wzrost ocen wskaźnika mówiącego o dokonywaniu ważnych zakupów. W marcu br. wskaźnik przyjął wartość +3,3 pkt proc. i wobec ocen z marca 2016 r. wzrósł o 11,9 pkt proc.

Na wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) składa się średnia sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i możliwości związanych z oszczędzaniem pieniędzy. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w marcu 2017 r. zanotował wzrost o 7,3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Podobnie jak w przypadku bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, wszystkie składowe wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej odnotowały wzrost, w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. Pozytywną tendencję od początku 2017 r. wykazuje wskaźnik dotyczący zmiany poziomu bezrobocia. Wzrost odnotowano także w przypadku wskaźnika dotyczącego oszczędzania pieniędzy. W marcu br. wskaźnik przyjął wartość -15, co oznacza wzrost o 7,9 pkt proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Koniunktura w handlu

Obraz branży meblarskiej w naszym kraju dopełniają oceny koniunktury w handlu detalicznym. Przyjrzymy się ocenom opisującym handel artykułami gospodarstwa domowego w czego skład wchodzą m.in. meble. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w marcu 2017 r. wyniósł -10,1. Z kolei w poprzednim miesiącu ocena była o 3,7 pkt proc. lepsza.

Odnosząc się do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w handlu RTV oraz AGD w marcu tego roku, oceniono ją na -3,6. Oznacza to pogorszenie nastrojów wśród menedżerów względem lutego o 8,7 pkt proc.

Znaczną poprawę odnotowano dla wskaźnika dotyczącego bieżącej ilości sprzedawanych towarów. W marcu 2017 r. uzyskał on ocenę +22! Wskaźnik odnotował wzrost o blisko 18,7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Oceny przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w marcu 2017 r. pogorszyły się wobec analogicznego miesiąca 2016 r. Pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. wskaźnik przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw przyjął wartość ujemną (-16,6). Dla porównania w marcu 2016 r. wartość ta była dodatnia i wyniosła +2,4.

Wśród najczęściej wymienianych barier w tej branży w marcu 2017 r. znalazły się:

  • koszty zatrudnienia (76,7),
  • konkurencja na rynku (75),
  • wysokie obciążenia na rzecz budżetu (57,4),
  • niedostateczny popyt (51,3).

Coraz więcej menedżerów wskazuje na problemy związane z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi. Jeszcze pod koniec pierwszego kwartału 2016 r. 41,3% menedżerów wskazywało na problem związany z niespójnymi przepisami prawnymi. Po 12 miesiącach grono to urosło do 49,9%.

Budownictwo

Nieodłącznym elementem przy ocenie perspektyw na rynku krajowym jest sytuacja na rynku budowlanym. Jak wynika z oficjalnych danych po dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku skumulowana liczba mieszkań oddanych do użytku wyniosła 26.438. Jest to o ponad 5 pkt proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. Także w przypadku grupy mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano wzrost o ponad 24 pkt proc., a ich skumulowana po pierwszych dwóch miesiącach liczba wyniosła 23.116. Początek roku przyniósł także zwiększenie liczby wydawanych pozwoleń na budowę. W okresie styczeń-luty 2017 r. wydano 37.264 pozwoleń na budowę mieszkań (dynamika 144,5). Zaprezentowane dane powinny przełożyć się pozytywnie na wartość wydatków na meble i artykuły wyposażenia wnętrz w najbliższych miesiącach i latach.

Podsumowanie

Podsumowując wartość produkcji sprzedanej mebli za pierwszy kwartał 2017 r. można liczyć  na dalszy rozwój branży. Pomimo nieco gorszych ocen menedżerów w zakresie koniunktury, możemy spodziewać się kontynuacji trendów wzrostowych w zakresie produkcji mebli. Dobre nastroje panujące wśród konsumentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wskazują, że na krajowym rynku mebli klientów indywidualnych mamy do czynienia z ożywieniem. Dodatkowo informacje napływające z rynku mieszkaniowego sugerują dalszy rozwój branży. Przestrzegamy jednak przed nadmiernym optymizmem i utratą czujności w kontrolowaniu bezpiecznego rozwoju swoich biznesów.

TEKST: Martin Czyrnia

Autor jest pracownikiem w firmie B+R Studio, odpowiedzialnym za dział analiz.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 5/2017