Edukacja

Półrocze sukcesów

Rok 2017 to kolejny rekordowy rok dla producentów i eksporterów mebli. Na zdjęciu: Wójcik Fabryka Mebli.

Półrocze sukcesów

Na podstawie stałego monitorowania przez firmę B+R Studio informacji na temat branży meblarskiej, śmiało możemy zakomunikować, że rok 2017 jest kolejnym rokiem zakończonym rekordową produkcją i eksportem. Według oficjalnych danych opublikowanych przez GUS, wartość produkcji sprzedanej mebli w 2017 r. wyniosła 46,361 mld zł.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Wynik uwzględnia wszystkie klasy wielkości firm (razem z firmami mikro). Wartość produkcji sprzedanej mebli podana przez GUS jest wyższa o ponad 6% w porównaniu do 2016 r. Przypomnijmy, że według szacunków B+R Studio w raporcie „Polskie Meble Outlook 2018”, wartość produkcji za rok 2017 szacowana była na 46 mld zł.

Trwający od początku roku trend wzrostu utrzymuje się w kolejnych miesiącach. Jak wynika ze wstępnych danych udostępnionych przez GUS wartość produkcji sprzedanej mebli z firm małych, średnich i dużych wyniosła w pierwszym półroczu 2018 r. 22,033 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2017, produkcja wzrosła o 8,8%. Wartość produkcji sprzedanej mebli w samym tylko czerwcu 2018 r. wyniosła 3,6 mld zł z dynamiką 1,09 względem poprzedniego miesiąca. To jedno z najwyższych temp wzrostu wśród wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego!

Wartość produkcji mebli wg GUS

Dane w podziale na klasy wielkości firmy (firmy duże, średnie i małe) pokazują, że po pierwszym kwartale bieżącego roku we wszystkich firmach bez względu na wielkość, wzrosła – według danych GUS – wartość produkcji sprzedanej mebli. Łączna wartość w okresie styczeń-marzec 2018 r. wyniosła 11,380 mld zł. Daje to blisko 7% wzrost (w cenach bieżących) względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższych wzrost zaobserwowano w przypadku firm małych (12,8%). W grupie firm dużych i średnich traktowanych łącznie, zanotowano zwiększenie produkcji na poziomie 5,7%.

Patrząc na wartość produkcji monitorowanych przez GUS czterech grup mebli należy zauważyć, że w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. jedynie w przypadku jednej grupy nie odnotowano wzrostu wolumenu produkcji. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się wolumen produkcji mebli do siedzenie o konstrukcji głównie drewnianej. Najwyższy wzrost odnotowano dla grupy mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach. Wyprodukowano ich w I półroczu bieżącego roku 15,447 mln sztuk. Dynamika za ten okres wyniosła 1,22.

Wartość produkcji mebli drewnianych (GUS) w rodzaju stosowanych w sypialni wzrosła o ponad 20%. W samym czerwcu bieżącego roku wyprodukowano 600 tys. sztuk mebli stosowanych w sypialni. Oznacza to wzrost na poziomie 29,9% w porównaniu do czerwca 2017 r. W przypadku grupy mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w kuchni wolumen produkcji w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniósł 2,174 mln sztuk z dynamika 101,4 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zatrudnienie

Zaprezentowane wyniki dotyczące produkcji mają swoje odzwierciedlenie w danych dotyczących zatrudnienia w branży meblarskiej. Producenci w dalszym ciągu zgłaszają chęć zatrudniania nowych pracowników. Analizując dane na podstawie publikacji GUS „Nakłady i wyniki przemysłu”, zaobserwowano wzrost liczby osób zatrudnionych w sektorze meblarskim. Na koniec I kwartału 2018 r. firmy meblarskich (bez firm mikro) zatrudniały łącznie 161 tys. pracowników.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegło liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach meblarskich wzrosła o 3%. Osoby pracujące w firmach małych na koniec I kwartału br. stanowiły ponad 19% zatrudnionych w całej branży meblarskiej. Dla tej grupy firm odnotowano najwyższy procentowy wzrost liczby pracowników, który stanowił 8%. W okresie styczeń-marzec w grupie firm dużych i średnich traktowanych razem, także zwiększyło się zatrudnienia.

W pierwszym kwartale 2018 r. mamy także do czynienia ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w branży meblarskiej. Porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego widzimy, że wynagrodzenie brutto wzrosło o ponad 7% i osiągnęło wartość 3.603,71 zł. Niestarczająca liczba pracowników na rynku pracy to jedno z głównych barier rozwoju przedsiębiorstw. Walka o pracownika odbywa się na płaszczyźnie finansowej.

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Kolejnym zagadnieniem wartym omówienia jest koniunktura w przemyśle meblarskim. Wszystkie wskaźniki koniunktury oblicza są jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Odpowiedzi neutralnych nie uwzględnia się.

Pomimo tego, że wartość produkcji sprzedanej mebli na koniec I półrocza br. była większa w porównaniu do ubiegłego roku, oceny wskaźników bieżącej koniunktury w przemyśle meblarskim w analizowanym okresie wypadły nieco gorzej. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji w czerwcu br. wyniosły odpowiednio -9,3 i -8,7. Natomiast w czerwcu poprzedniego roku oceny te równe były -11,7 i -6. O 8,8 pkt proc. niższe oceny w czerwcu bieżącego roku dotyczyły wskaźnika zobowiązań firm meblarskich w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pod koniec II kwartału 2018 r. zdaniem menedżerów zmniejszyły się stany zapasów towarów w magazynach.

22,033 mld zł
wyniosła według GUS w pierwszym półroczu 2018 r. wartość produkcji sprzedanej mebli z firm małych, średnich i dużych (wzrost r/r o 8,8%)

W przypadku ocen dotyczących przewidywanej koniunktury w przemyśle meblarskim mamy do czynienia z odmienną sytuacją. Większości wskaźników uzyskało lepsze wyniki w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Warto przypomnieć, że duży wpływ na ocenę wskaźników mają czynniki sezonowe oraz baza odniesienia. Na koniec I półrocza 2018 r. wskaźniki „Przewidywany portfel zamówień krajowy i zagraniczny” oraz „Przewidywana produkcja”, uzyskały wyniki dodatnie. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to wzrost o kilka punktów procentowych.

Zamówień przybywa

Wskaźnik portfela zamówień krajowych i zagranicznych w czerwca br. oceniono na 4,4 wobec -4,5 z czerwca 2017 r. Podobnie sytuacja wygląda dla wskaźnika przewidywanej produkcji, gdzie także mamy do czynienia ze wzrostem. Od początku roku coraz mniejsze grono menedżerów oczekuje podniesienia cen produktów i towarów. Wskaźnik mówiący o przewidywanych cenach towarów oceniono na 4,7. W porównaniu do stycznia br. oznacza to spadek o 5,9 pkt proc.

Od dłuższego czasu wskaźnik informujący o wykorzystaniu mocy produkcyjnych przedsiębiorstw, utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Na koniec II kwartału 2018 r. menedżerowie ocenili, że przedsiębiorstwa branży meblarskiej wykorzystują w ponad 88% swoje moce produkcyjne. Zdaniem B+R Studio, jest to zbyt wysoka wartość, mogąca negatywnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Bezpieczna granica to 80% obłożenia mocy produkcyjnych. Nieplanowane absencje lub awarie mogą mieć wpływ na terminowość realizacji zleceń.

Ocena dotycząca ogólnego klimatu koniunktury na koniec I półrocza 2018 r. wypadła lepiej niż w analogicznym okresie 2017 r. W czerwcu 2018 r. wskaźnik osiągnął wartość 7,4 wobec 5,1 z czerwca 2017 r. Także ogólną sytuację gospodarczą menedżerowie ocenili lepiej w pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej równy był 8,6, podczas gdy ten sam wskaźnik w czerwcu 2017 r. równy był 6,2.

Handel zagraniczny

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w dziedzinie meblarstwa. Wpływ na to ma doskonała lokalizacja geograficzna w sąsiedztwie bogatych krajów Europy Zachodniej. Daje to przewagę konkurencyjną w porównaniu do krajów Dalekiego Wschodu. Ostatnie oficjalne dane pokazując, że w rankingu głównych eksporterów mebli na świecie, Polska awansowała z 4. na 3. miejsce, tym samym wyprzedając Włochy.

Do analizy eksportu i importu wykorzystano oficjalne dane opublikowane przez Eurostat. Zaprezentowane dane dotyczą mebli z grupy CN 9401, 9402, 9403, 9404 (CN 9401 – meble do siedzenia, 9402 – meble medyczne, 9403 – pozostałe meble, 9404 – materace i materiały pościelowe; w tym fotele do pojazdów, śpiwory i materiały pościelowe).

Według danych Eurostat obejmujących I kwartał 2018 r. wartość eksportu mebli wyniosła 2,794 mld euro, co oznacza wzrost na poziomie 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przeliczeniu na złotówki wartość ta równa była 11,6 mld zł z dynamiką 1,02. Natomiast wartość importu za okres pierwszych trzech miesięcy 2018 r. wyniosła 543 mln euro. Oznacza to wzrost o ponad 11% w porównaniu do I kwartału 2017 r. W przeliczeniu na złotówki wartość przywiezionych do Polski mebli z grupy CN 9401-9404 wyniosła 2,27 mld zł (dynamika 1,07)

Koniunktura konsumencka

Przyjrzymy się też wskaźnikom, które opisują nastroje konsumentów na rynku krajowym. Pozwalają one na wyznaczenie trendu w konsumpcji indywidualnej.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) to średnia sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz dokonywaniu ważnych zakupów. Na koniec II kwartału 2018 r. wartość BWUK ukształtowała się na poziomie 6,1. Porównując wartość wskaźnika z bieżącego roku do wartość sprzed 12 miesięcy zaobserwować można wzrost o blisko 1,3 pkt proc.

W większości składowych wspomnianego wskaźnika odnotowano wzrost względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy wzrost zaobserwowano w przypadku oceny dotyczącej ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju za ostatnie 12 miesięcy. Na zakończenie II kwartału 2018 r. wskaźnik przyjął wartość 9,5, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza wzrost o 5,7 pkt proc. Wzrost wartość wskaźnika odnotowano także w przypadku ocen mówiących o dokonywaniu ważnych zakupów. Jedynie w przypadku oceny dotyczącej zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych za ostatnie 12 miesięcy odnotowano spadek.

Przechodząc dalej do wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK) należy wspomnieć, że składające się na niego elementy są średnią sald ocen, które dotyczą przewidywań w zakresie zamian w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstw domowych, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, poziomu bezrobocia oraz możliwościami oszczędzania pieniędzy. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w czerwcu br. zanotował wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu do maja, a o 2,2 pkt proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Wszystkie składowe wchodzące w skład WWUK odnotowały wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Największy wzrost zaobserwowano w przypadku oceny dotyczącej oszczędzania pieniędzy. W ujęciu miesięcznym, w czerwcu br. wspomniany wskaźnik oceniono na -5,2. W porównaniu do czerwca roku ubiegłego wartość wskaźnika wzrosła o 4,2 pkt proc. Na koniec I półrocza br. wskaźnik „Zmiany poziomu bezrobocia” przyjął wartość 13,7, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Koniunktura w handlu

Obraz branży meblarskiej w naszym kraju dopełniają oceny koniunktury w handlu detalicznym. W skład badanego wskaźnika wchodzi sprzedaż detaliczna towarów RTV, AGD, mebli i innych towarów domowego użytku. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w czerwcu bieżącego roku wyniósł 7,8, gdzie jeszcze w maju wskaźnik oceniany był na -2,5. W analogicznym okresie roku ubiegłego wartość wskaźnika równa była 3,6, co oznacza wzrost o 4,2 pkt proc.

Na koniec I półrocza 2018 r. wskaźnik bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw został oceniony na -6,2, podczas gdy 12 miesięcy wcześniej wartość wskaźnika równa była -4.

W przypadku wskaźnika bieżącej ilości sprzedawanych towarów odnotowano poprawę względem roku ubiegłego. W czerwcu br. wskaźnik przyjął wartość plus 28,4, tym samym zanotował wzrost o 12,2 pkt. procentowe w porównaniu do czerwca 2017 r.

Ocena dotycząca przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej w przedsiębiorstw w czerwcu br. wyniosła 21,7, co oznacza wzrost o 10,5 pkt proc w porównaniu do czerwca 2017 r. Wartym podkreślenia jest fakt, że jeszcze na początku roku wskaźnik równy był -16,7. Wskaźnik dotyczący przewidywań w zakresie popytu na towary po koniec I półrocza przyjął wartość 37,2. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oceny dotyczący wskaźnika poprawiły się 6,7 pkt proc. Wzrost względem poprzedniego miesiąca zaliczył także wskaźnik mówiący o przewidywanych cenach towarów.

Wśród najczęściej wymienianych barier w branży meblarskiej w czerwcu br. menedżerowie wskazali: niedostateczny popyt (69,6%), koszty zatrudnienia (66,4%), zbyt dużą konkurencję na rynku (64,1%). Na potwierdzenie wcześniejszych słów, menedżerowie zwracają coraz większą uwagę na problem związany z pozyskaniem nowych pracowników. Z miesiąca na miesiąc powiększa się grono menedżerów zwracających uwagę na pewnego rodzaju niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne.

Budownictwo

Nieodłącznym elementem przy ocenie perspektyw na rynku krajowym jest sytuacja na rynku budowlany. Jak wynika z oficjalnych danych opublikowanych GUS na koniec I półrocza bieżącego roku skumulowana liczba mieszkań oddanych do użytku wyniosła 83.217. Oznacza to wzrost o ponad 6% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.

Wzrost odnotowano także w grupie mieszkań, których budowę rozpoczęto. W okresie od stycznia do czerwca rozpoczęto budowę 113.666 mieszkań. W porównaniu do ubiegłego roku daje to wzrost na poziomie 7,2%. Także w grupie mieszkań, na realizację których wydano pozwolenie, odnotowano wzrost. Na koniec drugiego kwartału br. wydano 132.285 pozwoleń, co oznacza wzrost o 1,4% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Informacje płynące z rynku nieruchomości pozwalają z optymizmem spoglądać na najbliższe miesiące i lata.  

Podsumowanie

Podsumowując wyniki za I półrocze 2018 r., przewiduje się kontynuację trendów wzrostowych w zakresie produkcji mebli i wymiany handlowej. Dobre nastroje panujące wśród konsumentów wskazują, że również na krajowym rynku mebli klientów indywidualnych nastąpi ożywienie. Pozytywnym bodźcem dla krajowego rynku jest zarówno liczba mieszkań oddanych do użytku, jak i liczba wydanych pozwoleń na budowę.

Na uwagę zasługują rekordowe zatrudnienie oraz rosnące wynagrodzenie. Przy tak pozytywnych prognozach nie należy zapomnieć, że przed branżą meblarską stoją różnego rodzaju wyzwania jak na przykład rozwinięcie mechanizmów badania i rozwoju w celu budowy mocnych marek meblowych poprzez tworzenie wartości dodanej do mebli, czy też stabilne zaopatrzenie w surowce i materiały służące do produkcji.

TEKST: Martin Czyrnia

Autor jest specjalistą ds. analiz rynku w firmie B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2018