Edukacja

Polaków wydatki na meble

Ile wydajemy na meble? Odpowiedź na to i inne pytania można znaleźć w raporcie „Polaków wydatki na meble”.

Polaków wydatki na meble

Ile wydaje na meble grupa docelowa? Ile na meble wydają rolnicy, emeryci, a ile pracownicy stanowisk robotniczych? Jak prognozowane na 2011 r. wartości wskaźników makroekonomicznych wpłyną na „konsumpcję mebli”? Czy podwyżka podatku VAT i oczekiwane umocnienie złotówki będą miały wpływ na handel meblami? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w raporcie rynkowym pt. „Polaków wydatki na meble”. Poniżej publikujemy udostępnione fragmenty raportu.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Raport „Polaków wydatki na meble” to pierwsze opracowanie, które pozwala poznać preferencje zakupowe społeczeństwa polskiego. Po raz pierwszy podjęto próbę oszacowania wartości krajowego rynku mebli oraz wydatków klientów zaliczanych do poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych. Raport powstał w ramach współpracy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli z firmą B+R Studio Tomasz Wiktorski.

Rynek krajowy, niezależnie od głównego kierunku sprzedaży, powinien być szczególnym miejscem handlu dla każdego z producentów. Uniezależnienie się od wahań kursowych, szybka informacja z rynku na temat zaproponowanego produktu, krótki łańcuch dystrybucji, to zalety dające podstawy do stabilizacji. Z drugiej strony płytki rynek krajowy, na którym sprzedaż wynosi, w cenach klientów ostatecznych, jedynie około 30% potencjału liczonego w cenach producentów to czynnik, który w znacznej mierze determinuje strategię handlu meblami.

Zachwianie zaufania do międzynarodowej wymiany handlowej dało w ostatnich 2 latach ponownie impuls do bliższego przyjrzenia się rynkowi krajowemu i próby umocnienia pozycji na nim. Konkurencja jest jednak niezwykle wysoka, bo tylko 2 z 10 mebli zostają sprzedane w kraju, pozostałe przeznaczone są na eksport.

Mieszkańcy i mieszkania

Na koniec 2009 r. szacunkowa liczba ludności w Polsce wyniosła 38,17 mln, a liczba gospodarstw domowych – ok. 13,337 mln. Z tej liczby blisko 24%  gospodarstw ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. Z kolei 20% przeciwnie – jako złą lub bardzo złą. W poszczególnych grupach społeczno-ekonomiczne odpowiedzi kształtują się jednak trochę inaczej. W ocenach pozytywnych (sytuacja materialna dobra i bardzo dobra) przodują pracujący na własny rachunek (blisko 48% wskazań). Niewiele mniej to pracownicy na stanowiskach nierobotniczych (40% wskazań). Dużą liczbę negatywnych odpowiedzi (sytuacja zła i bardzo zła) obserwuje się natomiast w przypadku rencistów (ponad 40%) i emerytów (ponad 22%).

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że 40% mebli sprzedawanych w Polsce trafia na rynki 3 tylko województw:

  • dolnośląskiego,
  • mazowieckiego,
  • śląskiego.

Natomiast województwa podlaskie, lubuskie i opolskie to regiony, gdzie na meble wydaje się najmniej.

Wśród 13,337 mln gospodarstw domowych w Polsce przeważają gospodarstwa domowe pracowników. Z liczbą ponad 5,2 mln gospodarstw dominują one zarówno w miastach (43%), jak i na wsi (28,7%). Druga i trzecia największa grupa społeczno-ekonomiczna tworzona jest przez emerytów i rencistów – odpowiednio 3,2 oraz 1,8 mln gospodarstw domowych. Z pracy na własny rachunek utrzymuje się około 860 tys. gospodarstw, przy czym w miastach ich liczba jest blisko trzy razy większa niż na wsi.

Na przestrzeni lat 2003-2009 obserwujemy sukcesywny wzrost liczby mieszkań i ich powierzchni użytkowej. Powierzchnia użytkowa mieszkań w 2009 r. była o ponad 8% wyższa niż w 2003 r. Analogiczne stopniowe wzrosty powierzchni użytkowej mieszkań obserwujemy zarówno wśród mieszkań zlokalizowanych w mieście, jak i na wsi. W miastach zlokalizowane jest dwa razy więcej mieszkań niż na wsi, czyli odpowiednio 8,959 mln i 4,343 mln.

Emeryci i ich wydatki na meble

W gospodarstwach domowych emerytów w 2009 r. przeciętne dochody rozporządzalne na osobę wzrosły o 8%, z 1.097 zł/miesiąc w 2008 r. do 1.181 zł/miesiąc w 2009 r. Biorąc pod uwagę liczbę osób w gospodarstwie domowym, wzrost na tym samym poziomie wystąpił w gospodarstwach 3- i 4-osobowych. O 13% wzrosły wydatki gospodarstw licznych, w skład których wchodzi 6 lub więcej osób. Wydatki w gospodarstwach 5-osobowych wzrosły tylko o 2%. W gospodarstwach emerytów nie zanotowano obniżenia poziomu przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych na osobę, bez względu na liczebność gospodarstwa domowego.

Nie zmniejszyły się również średnie miesięczne wydatki emerytów. Ogółem w gospodarstwach emerytów zanotowano w 2009 r. wzrost wydatków o 7%. O 9% więcej wydały w 2009 r. gospodarstwa 1- i 3-osobowe. Najmniejszy wzrost wydatków miał miejsce w gospodarstwach 5-osobowych.

Przeciętne miesięczne wydatki emerytów na meble i elementy meblarskie na przestrzeni lat 2006-2009 sukcesywnie wzrastają. W 2009 r. wzrosły o 9% w porównaniu do roku poprzedniego. Średni miesięczny wydatek emerytów na meble w 2009 r. wyniósł 10,29 zł/osobę. Był o 26% niższy od średnich miesięcznych wydatków na meble w społeczeństwie ogółem. Podobnie jak w przypadku gospodarstw domowych rolników występuje w populacji duże zróżnicowanie dynamiki wydatków w poszczególnych kategoriach wielkości gospodarstw emerytów. Wyniki te z uwagi na potencjalne obarczenie większym niż w przypadku pełnej populacji błędem szacowania należy traktować z ostrożnością.

Najwyższy, 98% wzrost wydatków zanotowano w 2009 r. w gospodarstwach 2-osobowych. Spadły natomiast wydatki gospodarstw 5-osobowych (o 6%) i liczniejszych (6-osobowych i liczniejszych) nawet o 70%. Przeciętne miesięczne wydatki na meble 2-osobowych gospodarstw emerytów, osiągnęły poziom o prawie 7% wyższy od średniego poziomu wydatków na meble wszystkich 2-osobowych gospodarstw domowych w kraju.

TEKST: Marek Hryniewicki

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 1/2011