Rankingi

Stopniowa poprawa nastrojów przedsiębiorców

1511474384

Stopniowa poprawa nastrojów przedsiębiorców

Coraz mniej firm zamierza zwalniać i obniżać pensje – takie wnioski płyną z badania, które przeprowadził Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

8% przedsiębiorców planuje obecnie dalszą redukcję zatrudnienia, podczas gdy pod koniec marca zwolnienia planowało 28 % właścicieli firm. Dane te pochodzą z IV fali badania kondycji przedsiębiorstw, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju. Wszystko wskazuje na to, że nastroje przedsiębiorców uspokajają się, a sytuacja na rynku pracy wciąż jest relatywnie stabilna.

Obawy przed masowymi zwolnieniami

PIE zakłada, że masowych zwolnień nie będzie, ale z informacji zebranych w ankiecie instytutu wynika, że co piąta firma wciąż chce obniżyć wynagrodzenia. W porównaniu do deklaracji z końca kwietnia, odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia spadł o 4 punkty procentowe, zaś w porównaniu do deklaracji z końca marca – o 20 punktów procentowych.

Odsetek firm deklarujących utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia wzrósł o 12 punktów procentowych. Jednocześnie z 2% na koniec marca do 7% na początku maja wzrósł odsetek firm, które deklarują zwiększenie liczby pracowników.

O ile pod koniec marca obniżenie wynagrodzeń pracowników planowało 50% firm, to okazuje się, że na początku takie przedsiębiorstwa stanowiły 21% ankietowanych, przy czym 19% zamierza obciąć pensje całej załogi, a 2% ograniczy się do kadry zarządzającej.

Wejście w etap odmrażania gospodarki zmienia sytuację na rynku pracy. Po dotychczasowym wyraźnym zahamowaniu zaczynamyobserwować systematyczny spadek odsetka firm planujących redukcję poziomu zatrudnienia. W końcu marca takich przedsiębiorstw było 28%, teraz jest ich 8%. Równie istotną kwestią jest ograniczona skłonność pracodawców do obniżania wynagrodzeń. 66% planuje bowiem utrzymanie ich obecnego poziomu. To wynik o 30 punktów procentowych wyższy niż pod koniec marca. Niestety wśród małych firm ten odsetek wzrósł o 10 punktów procentowych, co może świadczyć o rosnących różnicach w odporności na kryzys – twierdzi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE ds. badań i analiz.

Sprzedaż i zamówienia nieznacznie w górę

Na początku maja odsetek firm doświadczających spadku sprzedaży zmalał z 67% do 49%, czyli o 18 punktów procentowych w porównaniu z końcem kwietnia, co oznacza zahamowanie dotychczasowego trendu wzrostowego. Na taki obraz wpłynęła przede wszystkim poprawa sytuacji mikro oraz małych firm, wśród których odsetek firm ze spadkiem sprzedaży w stosunku do danych z końca marca zmniejszył się odpowiednio o 28 punktów procentowych oraz o 9 punktów procentowych.

Zróżnicowana sytuacja występuje w obszarze zamówień, gdzie 41% przedsiębiorstw doświadczyło spadku w porównaniu do ilości z połowy kwietnia, tyle samo nie odnotowało zmian, a 13 % zanotowało wzrost. Najbardziej wyraźne ożywienie wystąpiło w handlu i usługach, gdzie odpowiednio 17% oraz 15% firm odnotowało wzrost liczby nowych zamówień.

Walka z zatorami płatniczymi

Z badania PIE i PFR wynika, że trudności w regulowaniu własnych zobowiązań dotykają 25% firm, zaś 74% nie zgłasza takich trudności. W porównaniu z deklaracjami sprzed miesiąca, odsetek firm doświadczających zatorów płatniczych wzrósł o 2 punkty procentowe. W najmniejszym stopniu tymi trudnościami dotknięci są właściciele dużych firm (22%). Istotnym problemem jest to, że w przypadku 33% firm nieopłacone faktury stanowią od 25% do 50% wszystkich ich należności wobec kontrahentów i w porównaniu z sytuacją z połowy kwietnia nastąpił wzrost o 7 punktów procentowych. Duża część przedsiębiorstw (43%) przyznaje, że ma trudności z egzekwowaniem należności od kontrahentów.

O METODOLOGII BADANIA:

Badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju zostało przeprowadzone przez IBRiS w dniach 12-14 maja br. wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce epidemii koronawirusa. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 405 firm.