Rankingi

Pula nagród to pół miliona: rusza konkurs PARP

Konkurs PARP na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pula nagród to pół miliona: rusza konkurs PARP

500 tys. zł dla najlepszych rozwiązań Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wystartował konkurs PARP.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zgłoszenia można składać od 22 czerwca do 27 lipca 2023 r. Na najciekawsze rozwiązania czekają nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia w wysokości 20 tys. zł. Łączna pula nagród to nawet 500 tys. zł.

Jakie rozwiązania promuje konkurs PARP?

Celem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań GOZ. Innymi słowy produktów, modeli biznesowych wpisujących się w obszar GOZ i ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Ponadto rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Wnioski konkursowe będzie można zgłaszać od 22 czerwca do 27 lipca 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Gospodarka obiegu zamkniętego lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który dąży do minimalizacji zużycia surowców przy jednoczesnej minimalizacji powstawania odpadów lub do ich ponownego wtłoczenia w cykl produkcji.

Działania zmierzające do transformacji w kierunku Gospodarki obiegu zamkniętego są jednym z priorytetów na szczeblu unijnym i mają pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Ważne jest więc, aby przedsiębiorcy realizujący projekty związane z GOZ, byli objęci szczególnym wsparciem z Funduszy Europejskich, jak również, aby inicjatywy te promować. Konkurs, który dziś ogłaszamy – z pulą nagród sięgającą 500 tysięcy złotych dla firm, które już wdrożyły projekty mające mierzalne efekty w zakresie GOZ – to nie jedyne działania, które PARP realizuje w tym aspekcie. W ramach wdrażanych przez nas programów finansowanych ze środków unijnych, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie zarówno na przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i szkoleniowo-doradcze – podkreśla prezes PARP Dariusz Budrowski.

Do kogo jest skierowany konkurs PARP?

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przystąpienia jest zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które zostało wdrożone u uczestnika konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed zgłoszeniem udziału w konkursie. Istotne jest, aby wnioski zawierały mierzalne efekty zgłaszanych inicjatyw w zakresie GOZ. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przede wszystkim rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Muszą też uwzględniać co najmniej jeden z poniższych aspektów:

  • realizacja idei współpracy w ramach łańcuchów dostaw/wartości, w tym np.: dążenie do wyeliminowania odpadów w całym łańcuchu wartości, jak najdłuższe użytkowanie produktów i materiałów przy zachowaniu ich maksymalnej jakości i wszechstronności zastosowań;
  • budowanie efektywności przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
  • rozwój współpracy, dialogu z interesariuszami i budowanie partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
  • rozwijanie przedsiębiorstwa odpornego na kryzysy (np.: zwiększenia efektywności ekonomicznej, elastyczności w działaniu, dywersyfikacji działalności).

Jakie nagrody przewidziano dla zwycięzców?

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  1. produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
  2. wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

W każdej z kategorii organizator przyzna jedną nagrodę głównę w wysokości 50 tys. zł oraz maksymalnie 10 wyróżnień w wysokości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łącznie na nagrody przeznaczono 500 tys. zł.

ZOBACZ TAKŻE: Konkurs PARP: pół miliona dla rozwiązań GOZ

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęły Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie PARP.