Rankingi

FORTE w jednym z najtrudniejszych okresów

Stoisko Grupy FORTE na targach MEBLE POLSKA 2024.

FORTE w jednym z najtrudniejszych okresów

Rok obrotowy 2023-24 jest jednym z najbardziej wymagających okresów dla Grupy FORTE, co pokrywa się z koniunkturą w całej branży meblarskiej – wynika ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 9 miesięcy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

28 lutego 2024 r. Grupa Kapitałowa Fabryk Mebli FORTE opublikowała dwa sprawozdania. Pierwsze z nich to Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr3/2023. Przygotowano również Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE za 9 miesięcy. Obejmuje ono okres od 1.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Fabryki Mebli FORTE swoją działalność prowadzą poprzez trzy krajowe zakłady produkcyjne:

 1. Ostrów Mazowiecka ul. Biała 1 – główna siedziba Spółki wraz z Zarządem oraz zakładem produkcyjnym;
 2. Suwałki ul. Północna 30 – zakład produkcyjny;
 3. Hajnówka ul. 3-go Maja 51 – zakład produkcyjny;

Jak informuje Zarząd, zakład produkcyjny w Białymstoku, przy ul. Generała Andersa 11, był zakładem produkcyjnym Grupy FORTE do końca czerwca 2022 r. Zakład został przystosowany do wynajmu dla spółki współzależnej – SPECIFIC – pod działalność polegającą na produkcji mebli tapicerowanych. Jej uruchomienie odbyło się 15 maja 2023 r.

Wyniki Grupy FORTE

Grupa FORTE w okresie kwiecień – grudzień 2023 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 757 633 tys. zł. To oznacza spadek o 17,5% w stosunku do 918 378 tys. zł w analogicznym okresie roku 2022.

W strukturze sprzedaży ogółem Grupy 10,9% stanowiła sprzedaż nadwyżek płyty produkowanej przez spółkę zależną TANNE z 3,7% udziałem eksportu (28 089 tys. zł) i 7,1% udziałem sprzedaży krajowej (54 147 tys. zł). Wartość sprzedaży płyty do zewnętrznych klientów w całym okresie sprawozdawczym wyniosła 82 236 tys. zł w porównaniu z 175 188 tys. zł w okresie kwiecień – grudzień 2022 (spadek o 53,1%) – poinformowało FORTE.

Ze sprawozdania wynika, że przychody ze sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży Grupy stanowiły 89,1% sprzedaży ogółem (675 398 tys. zł). Z czego eksport stanowił 578 013 tys. zł (76,3%) wobec 97 384 tys. zł sprzedaży krajowej (12,9%).

Sprzedaż mebli i płyty

Udział procentowy sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco:

 • kraje niemieckojęzyczne – 48 %,
 • Europa Zachodnia i Północna – 28 %,
 • Polska – 14 %,
 • Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia – 9 %,
 • Kraje pozaeuropejskie – 1 %.


Udział procentowy sprzedaży płyty na rynkach ukształtował się następująco:

 • Polska 66 %,
 • Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 34 %.

Grupa Kapitałowa FORTE podała ponadto informacje o marży, kosztach sprzedaży, kosztach ogólnych. Poinformowała również o stracie z działalności operacyjnej.

 • Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 29,5%. Oznacza to, że wyniosła o 1,9 pkt % niżej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to efekt niższego wykorzystania mocy produkcyjnych wynikający ze spadku wolumenów.
 • Koszty sprzedaży – obciążenie przychodów kosztami sprzedaży wyniosło 22,1% wobec 21,2% w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ujęciu wartościowym koszty sprzedaży spadły o 27 229 tys. zł. Było to silnie skorelowane ze spadkiem przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę w okresie sprawozdawczym vs. okres porównawczy.
 • Koszty ogólne – obciążenie % przychodów kosztami ogólnymi wzrosło. Stało się tak głównie na skutek spadku wielkości przychodów (do 8,5% wobec 6,7% w okresie porównawczym).
 • Strata z działalności operacyjnej to (-)3 941 tys. zł, w stosunku do zysku 56 014 tys. zł w analogicznym okresie 2022 r.

Czym spowodowane jest obniżenie rentowności Grupy FORTE?

Ze sprawozdania Zarządu wynika, że na obniżenie rentowności wpłynęły głównie następujące czynniki:

 • Utrzymujące się spowolnienie na rynku meblowym. Negatywnie wpłynęło na dynamikę sprzedaży mebli na wszystkich rynkach obsługiwanych przez Grupę. Natomiast presja klientów na ceny, co uniemożliwia wprowadzanie podwyżek. W ujęciu ilościowym sprzedaż mebli w okresie kwiecień-grudzień 2023 roku była o 13% niższa r/r.
 • Bardzo istotny spadek popytu na płytę meblową przełożył się na spadek sprzedaży płyty przez Spółkę TANNE. Jeśli chodzi o sprzedaż do zewnętrznych klientów w ujęciu ilościowym w okresie kwiecień – grudzień 2023, to wyniósł on 23% vs analogiczny okres roku ubiegłego przy jednoczesnym spadku cen o 37%. Skutkowało to zmniejszeniem uzyskanej marży na sprzedaży płyty poza Grupę o 55,1 mln zł.
 • W związku z decyzją o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w trzecim kwartale okresu sprawozdawczego utworzono rezerwę na koszty redukcji zatrudnienia w wysokości 3 mln zł.
 • Umocnienie kursu PLN wobec EUR.

Pozytywny wpływ na poziom EBIT w okresie sprawozdawczym miała sprzedaż 36.855 jednostek uprawnień do emisji CO2. Spółka TANNE otrzymała je nieodpłatnie. Wygenerowało to dodatkowy dochód w wysokości 12 042 tys. zł. Spółka otrzymała również dotację w wysokości 1 688 tys. zł w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej”.

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta
W zakończonym okresie sprawozdawczym Grupa odnotowała kilka istotnych czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz perspektywy jej rozwoju.

Negatywny wpływ na działalność Grupy FORTE

 • Utrzymujący się bardzo niski popyt na meble oraz płytę meblową. Skutkował on realizacją niskich wolumenów sprzedaży oraz brakiem wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych.
 • Obciążenie wyniku trzeciego kwartału rezerwą na koszty związane z redukcją zatrudnienia.
 • Osłabienie się kursu EUR/PLN.
 • Brak możliwości przełożenia wysokich kosztów surowcowych na klientów. Jednocześnie presja ze strony klientów na obniżki cen zarówno mebli, jak i płyty meblowej.

Pozytywny wpływ na działalność Grupy FORTE

 • Wyhamowały wzrosty cen surowców do produkcji mebli oraz płyty meblowej.
 • Poprawiła się marżowość sprzedawanych produktów poprzez wprowadzone w minionym roku obrotowym podwyżki cen mebli oraz wycofywanie z oferty produktów nisko marżowych.
 • Wygenerowano dodatkowy dochód ze zbycia uprawnień do emisji CO2 oraz otrzymanie dotacji rekompensującej podwyższone koszty energii elektrycznej w I półroczu 2023.

W jakiej sytuacji finansowej jest Grupa FORTE?

Zarząd podkreśla, że trwająca od dwóch lat wojna w Ukrainie oraz aktualna sytuacja geopolityczna na świecie utrzymuje istotną niepewność warunków gospodarczych. Wysokie ryzyko zachowania ciągłości łańcucha dostaw pozostaje negatywnym czynnikiem mającym wpływ na działalność Grupy FORTE.

Malejąca siła nabywcza konsumentów związana z wysoką inflacją spowodowała odkładanie decyzji o zakupach mebli jako artykułów niebędących towarem pierwszej potrzeby. Ogromnym wyzwaniem dla Grupy FORTE były wysokie ceny surowców oraz energii. Wszystkie powyższe czynniki przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej Grupy FORTE i jej płynności, co miało wpływ na zrealizowane wyniki finansowe okresu sprawozdawczego i nie pozostanie bez wpływu na generowane wyniki finansowe w kolejnych miesiącach roku – informuje Zarząd.

Dokumentacja kredytowa do połowy marca 2024 r.

Z uwagi na sytuację finansową i płynnościową Grupy FORTE, Zarząd Jednostki Dominującej wnioskował do Banków finansujących Grupę o udzielenie zgód na ustalenie podwyższonego- adekwatnego wskaźnika dług netto/EBITDA na kolejne kwartały roku obrotowego. Takie zgody udało się uzyskać na daty kończące wszystkie zakończone kwartały roku sprawozdawczego.

Ponadto Zarząd Jednostki Dominującej oraz Banki finansujące Grupę FORTE ustaliły potrzebę uspójnienia zasad finansowania Grupy oraz ustanowionych zabezpieczeń umów kredytowych, efektem czego ma być wypracowanie do połowy marca 2024 roku wielostronnie uzgodnionej dokumentacji kredytowej oraz dokumentacji zabezpieczeń wraz z kowenantami na kolejne okresy sprawozdawcze – poinformowano.

Zarząd podkreśla, że nie dostrzega ryzyka zagrożenia kontynuacji oraz kluczowych zagrożeń operacyjnych dla działalności Grupy.

EBITA i EBITDA Grupy FORTE

Do czasu wypracowania dokumentacji kredytowej Grupa raportuje do wszystkich banków w skali miesięcznej swoją sytuację płynnościową, w tym salda środków pieniężnych oraz salda niewykorzystanych linii kredytowych, jak również salda (wraz z ich wiekowaniem) zobowiązań handlowych i publicznoprawnych.

Wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 5,1. Jednakże Zarząd w odpowiednim terminie złożył do banków finansujących wnioski o uzyskanie zgód na ustanowienie na wskazaną datę wskaźnika dług/EBITA na poziomie 5,5. Wszystkie banki wyraziły na to zgody w formie udzielonych Spółkom waiverów.

Niezależnie od powyższych działań, Zarząd FORTE mając na uwadze obecne tendencje rynkowe wprowadził dodatkowe programy dostosowujące organizację Emitenta do aktualnej sytuacji. Ich efekty będą widoczne w następnych kwartałach.

Główne inicjatywy Grupy FORTE

Do najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Grupę FORTE należą:

 • dalsza poprawa efektywności produkcji przez skracanie czasu przezbrojeń maszyn, lepsze wykorzystanie materiałów oraz zmniejszenie ilości generowanych odpadów,
 • poprawa procesów logistycznych,
 • ograniczenie poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych,
 • optymalizacja zużycia energii, jak również obniżenie kosztów energii poprzez zrealizowaną inwestycję budowy farm fotowoltaicznych– zainstalowana moc 11 MW,
 • redukcja personelu oraz pozostałych kosztów osobowych,
 • ograniczenie pozostałych wydatków do niezbędnych, jednakże pozwalających na niezakłóconą kontynuację działalności operacyjnej.

Prognozy na najbliższy kwartał

W sprawozdaniu z działalności Zarządu wskazano czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Do najistotniejszych czynników, które w ocenie Zarządu mogą mieć wpływ na osiągane wyniki Grupy w kolejnych okresach sprawozdawczych zaliczyć można przede wszystkim:

 • koniunkturę na rynkach meblowych w Europie oraz na rynku krajowym,
 • koncentrację związków meblowych w Europie,
 • ryzyko utraty płynności finansowej klientów,
 • upadłości firm meblowych i pojawianie się możliwości przejęcia przez Grupę FORTE ich oferty,
 • dostępność surowców do produkcji mebli i płyty meblowej oraz stabilność ich cen, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Polskich Lasów Państwowych,
 • poziom kursu EUR/PLN,
 • utrzymujący się ogólny niepokój społeczny oraz niepewność ekonomiczną w związku z trwającą wojną w Ukrainie i Strefie Gazy,
 • wprowadzenie do oferty sprzedażowej mebli w nowej technologii łatwego montażu – EasyKlix,
 • podjęcie decyzji o redukcji zatrudnienia, która w ocenie Zarządu pozwoli na redukcję kosztów osobowych o kwotę około 16 mln w skali roku.

Zagrożenia i ryzyka

W sprawozdaniu z działalności Zarządu można również przeczytać o podstawowych zagrożeniach i ryzykach związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

W kolejnych miesiącach Grupa będzie koncentrowała się na intensywnych działaniach zmierzających do zwiększania wolumenów sprzedaży oraz jej rentowności, jak również zwiększania udziału w rynkach poszczególnych krajów i odpowiednie dostosowywanie oferty produktowej m.in. poprzez rozszerzenie oferty mebli tapicerowanych, wdrażanie nowych modeli zaprezentowanych podczas targów meblowych, czy też wdrożenie do oferty sprzedażowej produktów w nowej technologii EasyKlix – informuje Grupa Kapitałowa FORTE.

Zarząd szacuje, iż wpływ powyższych działań na wyniki Grupy będzie zauważalny od drugiej połowy 2024 roku.
Po raz kolejny przypomniano, że niepewna sytuacja całej branży drzewnej w kraju, a tym samym Grupy FORTE jest również pochodną decyzji Lasów Państwowych o nieprzedłużaniu certyfikacji drewna certyfikatem FSC. Grupa posiada już jednak równoważny certyfikat PEFC. Aktualnie trwają prace nad przekonaniem odbiorców firmy do akceptacji tego certyfikatu.

Trwająca wojna w Ukrainie oraz aktualna sytuacja geopolityczna na świecie utrzymuje istotną niepewność warunków gospodarczych, jak również wysokie ryzyko zachowania ciągłości łańcucha dostaw, co pozostaje negatywnym czynnikiem mającym wpływ na działalność Grupy FORTE – konstatuje Zarząd.

Działania Zarządu

Jak poinformowano, Zarząd podejmuje różnorodne działania, aby mitygować negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników na działalność Grupy, m.in. poprzez:

 • dywersyfikację źródeł zakupu surowców,
 • wstrzymanie inwestycji o niższym priorytecie,
 • zapewnienie ciągłości i odpowiednich poziomów finansowania zewnętrznego,
 • podjęcie decyzji o redukcji etatów w celu dopasowania poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb rynkowych.

Ponadto Zarząd zapewnia, że nieustannie monitoruje wdrożony program optymalizacji kosztów, przy jednoczesnym podejmowaniu działań maksymalizujących efektywność działalności. Przewagą konkurencyjną Grupy jest niewątpliwie wprowadzenie nowej technologii oraz posiadanie w strukturach własnego źródła dostaw płyty – podkreśla Zarząd.

ZOBACZ TAKŻE: Spadki i redukcja zatrudnienia w FORTE

Grupa Kapitałowa FORTE podkreśla, że mimo podejmowanych działań, Zarząd nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Pod znakiem zapytania są zwłaszcza długofalowe konsekwencje o charakterze geopolitycznym i gospodarczym. To sprawia, że Zarząd nie może realnie oszacować ich wpływu na przyszłą działalność operacyjną, jak również wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Źródła: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr3/2023 i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE za 9 miesięcy obejmujące okres od 1.04.2023 r. do 31.12.2023 r.