Rankingi

Rosną przychody producentów płyt

Najwięksi w Polsce producenci arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 1621Z) to – podobnie jak przed rokiem – Swiss Krono, Kronospan Szczecinek oraz Kronospan Mielec.

Rosną przychody producentów płyt

Najwięksi w Polsce producenci arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 1621Z) to – podobnie jak przed rokiem – Swiss Krono, Kronospan Szczecinek oraz Kronospan Mielec. W gronie 50 największych producentów jako jedyne firmy zanotowały przychody powyżej 1 mld zł.

W zestawieniu największych producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce pierwsze miejsce zajmuje Swiss Krono z przychodami netto w wysokości ok. 2,2 mld zł (wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,29%) i z największym spośród wszystkich firm zyskiem netto (blisko 353,3 mln zł). Drugie miejsce przypadło firmie Kronospan Szczecinek, której przychody (ok. 1,75 mld zł) były niższe od poprzednich o 0,69%. Na trzeciej pozycji znalazł się Kronospan Mielec z przychodami sięgającymi 1,21 mld zł (wzrost o 13,56%). Dane Swiss Krono oraz Kronospanu Mielec obejmują okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., natomiast dane Kronospanu Szczecinek – okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Łączne przychody netto wszystkich 50 firm z zestawienia zamknęły się kwotą 11,84 mld zł (rok wcześniej przychody tych samych 50 firm wynosiły 10,7 mld zł, co oznacza wzrost o 10,64%). Środki trwałe wynosiły łącznie 5,39 mld zł, aktywa obrotowe – 4 mld zł, zapasy – 1,52 mld zł, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 798,76 mln zł, aktywa razem – 15,57 mld zł, kapitał własny – 8,65 mld zł, zysk netto – 982,6 mln zł, zobowiązania długoterminowe – 2,36 mld zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe – 4,01 mld zł.

W zestawieniu największych producentów płyt w Polsce, które sporządziliśmy przy współpracy z firmą Info Veriti Polska, uwzględnione zostały firmy, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje PKD 16.21Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała wielkość ostatnich, dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 9 listopada br. przychodów.

Wyniki finansowe większości firm pochodzą z 2018 r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z rokiem kalendarzowym. W zestawieniu uwzględniliśmy jednak także firmy, których sprawozdania za 2017 r. w dniu 9 listopada nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2017.

Zamieszczone przez nas dane finansowe (przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał/fundusz własny, zysk/strata netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w KRS i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Pozostałe dane (procentowy wzrost przychodów w stosunku rok do roku, wskaźnik stopy zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń własnych redakcji.

TEKST: Marek Hryniewicki

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 12/2019