Newsroom

Zmiana zasad sprzedaży drewna jest konieczna

2008354139

Zmiana zasad sprzedaży drewna jest konieczna

Główne tematy posiedzenia RDS:

– Pakiet Mobilności;

– unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030;

– zasady sprzedaży drewna w Polsce.

W posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS, które odbyło się 18 lutego, udział wzięli: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Piotr Pyzik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a także przedstawiciele: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju.

Jakie zmiany w transporcie oznacza Pakiet Mobilności?

W pierwszej części spotkania minister Rafał Weber przedstawił informację dotyczącą nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności. Obejmuje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych. Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Chodzi o wymagania związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. Rozszerzony został też katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem, doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce. Ustawa przewiduje zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

 

Co oznacza unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030?

Następnie dyskutowano nad przyjęciem stanowiska strony pracowników i pracodawców w sprawie oceny wpływu społecznego i gospodarczego wprowadzenia unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. W powyższym stanowisku partnerzy społeczni podkreślają, że koncepcja Unii Europejskiej polegająca na objęciu ścisłą ochroną co najmniej 1/3 unijnych obszarów chronionych, czyli 10% obszarów lądowych i 10% obszarów morskich, w tym wszystkich pozostałych w UE lasów pierwotnych i starodrzewu, w celu poprawy bioróżnorodności w perspektywie do 2030 r., jest jednak koncepcją niosącą obok wielu korzyści także ryzyka. Jej wdrożenie może doprowadzić do znacznego stopnia zmian w sektorze leśno-drzewnym, meblarskim, budowlanym, papierniczym oraz sektorach pokrewnych. Sposoby wdrożenia celów Strategii powinny uwzględniać zgłaszane przez interesariuszy obawy i zagrożenia wynikające z potrzeb społecznych, gospodarczych i sytuacji na rynku pracy.

Strona pracodawców i pracobiorców apeluje do rządu RP o powołanie stałego gremium, z udziałem partnerów społecznych oraz ekspertów w dziedzinie problematyki bioróżnorodności, monitorującego oraz konsultującego wdrażanie działań związanych z implementacją w Polsce polityki UE w zakresie bioróżnorodności i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw i sytuację na rynku pracy. Jest to szczególnie ważne w kontekście informacji Komisji Europejskiej o zamiarze przygotowania inicjatywy ustawodawczej UE w tym zakresie w 2024 roku.

Stanowisko przyjęto jednomyślnie.

Kiedy zasady sprzedaży drewna zostaną zmienione?

Następnie dyskutowano nad Stanowiskiem strony społecznej w sprawie rosnących cen drewna w Polsce. W tymże Stanowisku strona społeczna wskazuje, że konieczna jest pilna modyfikacja zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, ponieważ obecnie obowiązujące zasady nie zostały uzgodnione z polskimi przedsiębiorcami i nie odpowiadają potrzebom rynku. Zmiany te powinny zostać skonsultowane z przedstawicielami rynku i wprowadzone niezwłocznie, aby mogły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży drewna na II półrocze 2022 r.

Podkreślono również potrzebę prowadzenia stałego i konstruktywnego dialogu pomiędzy Lasami Państwowymi, przemysłem drzewnym i Ministerstwami Klimatu i Środowiska oraz Rozwoju i Technologii, co pozwoli wypracować systemowe i optymalne dla polskiej gospodarki zasady gospodarowania surowcem. Ustalono, że prace nad finalną wersję stanowiska będą kontynuowane.

W sprawach różnych uzgodniono wystosowanie pisma do Pana Jacka Ozdoby Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie wyznaczenia kolejnego spotkania przedstawicieli Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczącego konsultacji ostatecznej wersji projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Na podstawie: Dialog społeczny / Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej