Newsroom

Targi w nowej rzeczywistości

Targi „Drema 2019”. Źródło: Materiały prasowe Grupy MTP. Fot. Fotobueno.

Targi w nowej rzeczywistości

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja br. od 6 czerwca można organizować targi i kongresy. To wiadomość, na którą czekaliśmy od dawna – komentuje Tomasz Kobierski, prezes Zarządu Grupy MTP. – Jesteśmy w pełni przygotowani, by w nowych warunkach sanitarnych zaprosić na targi wystawców i gości.

Jak informuje Grupa MTP, przygotowania do targów „Drema”, które odbędą się w dniach 15-18 września br., idą zgodnie z przyjętym w ub.r. harmonogramem. Większość spraw związanych z organizacją zamknięto przed wybuchem epidemii w Polsce. W zaawansowanym stadium znajdują się uzgodnienia z wystawcami dotyczące lokalizacji stoisk. Ostateczną liczbę wystawców będziemy mogli określić dopiero we wrześniu, dlatego że część firm zadeklarowała podjęcie finalnej decyzji o udziale w targach w miesiącach letnich – mówi Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów „Drema”. – Od lutego, od targów „Meble Polska”, koncentrujemy się przede wszystkim na zapraszaniu gości na stoiska naszych partnerów.

W związku z wydarzeniami ostatnich miesięcy sytuacja ekonomiczno-finansowa firm uległa znacznemu pogorszeniu, co z jednej strony pociąga za sobą redukcję nakładów na inwestycje oraz ograniczania zatrudnienia, a z drugiej daje impuls do poszukiwania nowych rozwiązań, wchodzenia w nowe kooperacje i docierania do coraz większego grona potencjalnych odbiorców. Tematem przewodnim najbliższych edycji targów „Drema” będzie obniżenie kosztów produkcji poprzez automatyzację i mechanizację procesów technologicznych. Obecna sytuacja sprawia, że tegoroczna oferta dla wystawców jest bardziej elastyczna i indywidualnie dopasowana do każdej firmy.

Reklama
banner-przewodnik-architekta-300x250

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Celem wdrażanych procedur jest:

– Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących wydarzenia.

– Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców.

– Ograniczenie liczby osób przebywających na terenie targów w danym przedziale czasowym.

– Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach

– Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.

– Wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

– Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach i z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy osobami.

– Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

TERENY WYSTAWIENNICZE

– Zmiana sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.

– W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie targów wprowadzenie sprzedaży biletów wstępu online z podziałem na poszczególne dni.

– Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających prowadzenie spraw w trybie online (systemy rejestracji wystawców, mediów, zwiedzających).

– Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek  przez każdą osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.

– Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.

– Zainstalowanie odpowiedniej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.

– Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

– Wprowadzenie sprzedaży dokumentów wstępu na wydarzenia targowe wyłącznie w formie online.

– Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.

– Wpuszczanie na targi wyłącznie osób uprawnionych i posiadających dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.

– Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia – jednej dla gości wchodzących na teren targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.

– Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 2 m.

– Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.

– Stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.

– Weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

– Dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS.

– Przygotowanie zamkniętych, odizolowanych i odpowiednio dezynfekowanych pomieszczeń dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

– Ograniczenie liczby punktów obsługi do niezbędnego minimum i umożliwienie, w jak najszerszym stopniu, obsługi online.

– Wyposażenie punktów obsługi w osłony z plexi, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 2 m.

– Dopuszczenie do pracy jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.

– Przygotowanie bezpiecznych stref kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 2 metry. Wyznaczenie miejsc (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 2 metrów od osoby obsługującej.

– Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.

– Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

– Dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 2 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

– W trakcie montażu i demontażu stoisk zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS.

– Zobowiązanie Wystawców do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.

Wydanie zaleceń wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

– Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.

– Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 2 metry.

HIGIENIA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

– Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny.

– Zapewnienie odpowiedniej ilości urządzeń do higieny rąk, środkami na bazie alkoholu w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp.

– Przeszkolenie personelu obsługującego wydarzenie targowe w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.

– Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.

– Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.

– Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.

– Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.

– Zapewnienie obecności zespołu medycznego dostępnego na terenach targowych podczas wydarzenia.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

– Podejmowanie wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych.

– Wprowadzenie zmian w regulaminach udziału w targach z uwzględnieniem zapisów o zasadach bezpieczeństwa.

– Komunikowanie (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenach targowych, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.

– Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.

– Uruchomienie alarmowego numeru telefonu, dostępnego w czasie wydarzeń targowych, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi

– Pracownicy/osoby świadczące usługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

– Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

– W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

– Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

– Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

– Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w danym obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

– Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie  narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.