Newsroom

Negocjacje meblarzy z Lasami Państwowymi

Problemy przemysłu drzewnego i branży meblarskiej wymagają wsparcia Lasów Państwowych.

Negocjacje meblarzy z Lasami Państwowymi

Problemy przemysłu drzewnego i branży meblarskiej wymagają wsparcia Lasów Państwowych, o czym Jan Szynaka, prezes OIGPM, poinformował Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego LP.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Pismo, które 6 kwietnia Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli skierował do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, to odpowiedź na komunikat Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2 kwietnia.

W komunikacie opublikowanym na stronie LP, Andrzej Konieczny informuje, że postulaty branży są analizowane i że Lasy Państwowe są w trakcie pracy nad nowymi rozwiązaniami. Nie ma wątpliwości, że z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zarówno jako obywatele, jaki i przedsiębiorcy, znaleźliśmy się w sytuacji, która dla wielu jest najpoważniejszym kryzysem, jakiego doświadczyli dotąd w swoim życiu. „Globalna wioska”, która w różnych wymiarach przynosiła wszystkim wiele korzyści, tym razem okazała się katalizatorem ogromnego zagrożenia. Podobnie jak inni, stawiając co dzień czoła wyzwaniu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego naszym pracownikom oraz organizacji, dostrzegamy, że kluczową obecnie sprawą dla przetrwania i zachowania zdolności do działania, gdy rynek wróci do normy, jest zapewnienie płynności finansowej. Dlatego Lasy Państwowe intensywnie pracują nad nowymi rozwiązaniami, a część już wdrożyły. Pragniemy zapewnić, że wszystkie postulaty przemysłu drzewnego kierowane zarówno do PGL LP, jak i resortów odpowiedzialnych za gospodarkę oraz ochronę zasobów naturalnych, są wnikliwie analizowane, a wprowadzone już i planowane działania zmierzają do wypracowania dla branży leśno-drzewnej pakietu rozwiązań łagodzącego w możliwym stopniu skutki tego kryzysu. Lasy Państwowe działają w określonych, ustawowych ramach prawnych i spoczywają na nich szczególne obowiązki w zakresie prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, realizowanej z własnych przychodów. Pomimo tego jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe prawnie rozwiązania, które mogą okazać się skuteczne w stabilizowaniu rynku i jak najszybszym przywróceniu aktywności gospodarczej – czytamy w komunikacie Andrzeja Koniecznego.

Poinformowano też, że pewne postulaty będą mogły być zrealizowane dopiero, gdy staną się zmianami powszechnymi, przyjętymi w ustawie. Chodzi tutaj o:

  • odstąpienie od naliczania ustawowych odsetek w wysokości 4,5% za okres od 31 dnia, liczonego od dnia wydania drewna i doręczenia faktury do dnia terminu płatności dla LP (tu Lasy Państwowe przypominają, że wydłużyły już maksymalny termin płatności do 90 dni, mimo że ustawowy maksymalny termin płatności wynosi 60 dni);
  • rezygnacja z naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 11,5%;
  • odstąpienie od naliczania rekompensat w wysokości 40/70/100 euro za koszty dochodzenia należności wynikające z opóźnienia w zapłacie faktury;

Lasy Państwowe zapewniają, że w trybie natychmiastowym dostosują się do rozwiązań ustawowych, które zostaną przyjęte przez Parlament RP i podpisane przez Prezydenta RP.

Z komunikatu opublikowanego 2 kwietnia wynika też, że aktualnie Lasy Państwowe wdrożyły lub planują następujące działania:

  • Wyrażono zgodę na zmiany harmonogramów odbioru drewna, polegającą na przesunięciu mas drewna do odbioru na późniejsze terminy. Zważywszy na trudny dziś do przewidzenia rozwój sytuacji w II kwartale br., LP dopuszczają przesunięcia terminów odbioru drewna w taki sposób, aby umowy sprzedaży z PL-D zostały zrealizowane w całości do końca 2020 r., a umowy z e-drewna systemowego do końca I półrocza, z kroczącymi terminami wydłużenia w obu przypadkach. Wymóg realizacji wykonania 80% umowy przez końcem przedostatniego miesiąca jej obowiązywania zostanie skorygowany w trakcie realizacji umów.
  • Korekty harmonogramów nie będą powodowały obowiązku zapłaty kar umownych, pod warunkiem wykonania skorygowanego harmonogramu. Jednocześnie w przypadku zawieszenia odbioru drewna przypadającego w harmonogramach na II kwartał br. (wszyscy liczą, że sytuacja kryzysowa w tej skali nie potrwa dłużej), LP zaprzestają więc naliczania kar umownych za ten okres. Nie będzie on również brany pod uwagę przy rozliczaniu kar umownych na koniec obowiązywania umowy. Przedsiębiorcy, którzy potrzebują dokonać w tym zakresie korekt, powinni kontaktować się w celu uzgodnienia treści zmian w harmonogramach bezpośrednio z jednostkami organizacyjnymi LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna.
  • Wprowadzone zostaną korekty do obowiązującego obecnie naliczania kar umownych za niezrealizowanie umów. Kary umowne zostaną znacząco obniżone.
  • W oparciu o wnikliwe analizy i opinie prawne, przewiduje się w najbliższych dniach regulację cen odzwierciedlającą aktualną sytuację rynkową. Będzie to wiązało się z wprowadzeniem mechanizmu rynkowego na czas oznaczony. Lasy Państwowe przypominają przy tej okazji, że już 31 marca br. regionalne dyrekcje LP otrzymały wytyczne dotyczące możliwości dalszych korekt w ustaleniu cen otwarcia na aukcjach e-drewno w odniesieniu do tzw. drewna trudno zbywalnego w GHG S2A i S2A OP.
  • Rozważone zostanie bardziej elastyczne podejście do form zabezpieczeń należności z tytułu sprzedaży drewna, które powinny uwzględnić interes Skarbu Państwa.

Poinformowano również, iż 1 kwietnia br. LP uruchomiły Panel Kontrahenta, nowe narzędzie biznesowe umożliwiające przedsiębiorcom śledzenie procesów związanych z obrotem drewnem.

Odpowiedź OIGPM

W piśmie z 6 kwietnia, które Jan Szynaka skierował do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, na wstępie padają słowa podziękowania za zrealizowane już częściowo postulaty. Dalej jednak pojawia się wyraźna informacja o konieczności podjęcia radykalnych działań koniecznych nie tylko dla utrzymania miejsc pracy w tej gałęzi przemysłu, ale zapewniających możliwości odbudowy w ciągu najbliższych lat całej branży dotkniętej poważnym kryzysem.

Odnosząc się do treści w/w komunikatu uważamy za konieczne umożliwienie bardzo szerokich zmian harmonogramów do podpisanych umów. Powinno to dotyczyć w jednakowy sposób także umów zawartych na portalu e-drewno, co oznaczałoby automatyczne wydłużenie terminów realizacji tych umów. Nie mamy żadnej pewności, że zaraz po złagodzeniu skutków kryzysu wzrosną zamówienia na produkty drzewne i meblarskie. W takim przypadku nie powinniśmy zakładać możliwości zrealizowania harmonogramów odbioru drewna do końca 2020 roku. Natomiast w przypadku firm, które rezygnują całkowicie z harmonogramów odbioru drewna, taki surowiec mógłby trafiać po obniżeniu ceny wyjściowej na e-drewno – można przeczytać w liście prezesa OIGPM do dyrektora generalnego LP.

Jan Szynaka domaga się również powrotu do tematu gwarancji bankowych: Wielokrotnie także podnoszone były zagadnienia dotyczące potrzeby odciążenia firm w zakresie gwarancji bankowych. Zmiana harmonogramów odbioru drewna prowadzi do konieczności zmian tych gwarancji i generowania dodatkowych kosztów. Oczekujemy powrotu do tego tematu i wdrożenia koniecznych zmian. Uważamy za zasadne w obecnej sytuacji kryzysowej wprowadzenie bardziej elastycznych form zabezpieczeń należności LP.

Z pisma wysłanego 6 kwietnia wynika ponadto, że konieczne jest też doprecyzowanie określenia „wprowadzenie mechanizmu rynkowego”. Zdaniem OIGPM jedyne rozwiązanie to obniżenie poziomu wszystkich cen, jednakowo dla wszystkich. Prezes OIGPM zaznaczył również, że wszystkie działania muszą dotyczyć ogółu przedsiębiorstw, a zasady pomocy muszą być przejrzyste i pozbawione jakiejkolwiek uznaniowości w zakresie udzielanego wsparcia.