Newsroom

Meble do spania pod kontrolą

1962963985

Meble do spania pod kontrolą

W I kwartale br. Inspekcja Handlowa przeprowadziła ogólnokrajową kontrolę, której celem była ocena mebli do spania dla dzieci. Wnioski przedstawia raport przygotowany przez UOKiK.

Celem kontroli była ocena mebli do spania dla dzieci: łóżeczek, także z funkcją kołyski, łóżek chowanych oraz łóżek piętrowych i wysokich pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Podczas typowania produktów do badań w toku kontroli okazało się, że w ofercie żadnej z kontrolowanych placówek nie było łóżek chowanych.

W br. kontrolami objęto 69 przedsiębiorców, w tym:

  • 12 producentów,
  • 3 hurtownie,
  • 37 placówek sprzedaży detalicznej,
  • 17 sklepów wielkopowierzchniowych.

Ogółem skontrolowano 125 partii produktów, z czego ze względu na różne nieprawidłowości zakwestionowano 40 z nich, co stanowi 32% wszystkich zbadanych. W przypadku 14 zakwestionowanych partii produktów, tj. w 11,20%, stwierdzono wady konstrukcyjne mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników (w 2015 r. i 2017 r. ujawniono łącznie 6 wadliwych partii produktów).

W wyniku przeprowadzonych przez inspektorów IH badań organoleptycznych bezpośrednio w miejscu kontroli zakwestionowano bezpieczeństwo 7 partii produktów z uwagi na stwierdzone wady konstrukcyjne (w 2015 r. ujawniono 5 partii wadliwych łóżek piętrowych, natomiast w 2017 r. nie kwestionowano organoleptycznie łóżeczek/kołysek).

Do badań laboratoryjnych przekazano 12 próbek łóżeczek/kołysek. W przypadku 8 z nich (66,66%) testy wyszły negatywne, z czego w 7 próbkach stwierdzono niewłaściwe rozwiązania konstrukcyjne (dodatkowo w czterech z nich także nieprawidłowości w oznakowaniu). Ostatnia próbka została zakwestionowana wyłącznie z uwagi na braki w oznakowaniu. W 2017 r. w wyniku testów laboratoryjnych ujawniono jedną wadliwą konstrukcyjnie partię łóżeczek/kołysek.

W przypadku 36 partii produktów, tj. 28,80% wszystkich skontrolowanych stwierdzono uchybienia wyłącznie w oznakowaniu. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku oznaczeń, w tym ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie (63,89%). W przypadku 36,11% partii produktów stwierdzono niepełne zapisy w instrukcjach użytkowania, natomiast w 1/4 zakwestionowanych produktów brak dołączenia jakichkolwiek instrukcji obsługi.

Nieprawidłowości stwierdzono u 27 przedsiębiorców, tj. w 39,13% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. W przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na oznakowanie, uzupełnienie braków następowało w zdecydowanej większości jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Z kolei, partie wadliwe konstrukcyjnie zostały przez kontrolowanych wstrzymane od sprzedaży.

W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wystosowano 11 pism informujących przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień. Do jednego producenta wysłano pismo z wezwaniem do okazania dokumentacji poświadczającej spełnienie przez wadliwy produkt ogólnych wymagań bezpieczeństwa (przedsiębiorca przysłał sprawozdanie z badań laboratoryjnych, które zostały dołączone do akt sprawy, które zgodnie z deklaracją zostaną przekazane do UOKiK).

Sześć spraw jest na etapie analizy, w dwóch toczą się czynności wyjaśniające. W jednej sprawie Prezes UOKiK podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego. W jednym przypadku akta kontroli nie zostaną przekazane do UOKiK, gdyż w opinii IH stwierdzone nieprawidłowości nie mają wpływu na bezpieczeństwo produktu. Decyzja o przekazaniu pozostałych akt kontroli do organu nadzoru zostanie podjęta w późniejszym terminie.

Podsumowując, w efekcie przeprowadzonych działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w niemal w 1/3 zbadanych partii mebli do spania dla dzieci (32%), z czego w 11,20% produktów wykryto różnego rodzaju wady konstrukcyjne (tj. w 9 łóżeczkach/kołyskach, 4 łóżkach piętrowych i jednym łóżku wysokim). Poprzednie kontrole w 2015 r. i 2017 r. ujawniły defekty w 5 partiach łóżek piętrowych i w jednej partii łóżeczka z funkcją kołysania. Z kolei w przypadku 28,80% produktów pojawiły się zastrzeżenia co do prawidłowości lub kompletności oznakowania. Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło braku oznaczeń/ostrzeżeń bezpośrednio na produktach, a w dalszej kolejności niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania i braku dołączenia jakichkolwiek instrukcji obsługi.