Newsroom

Meble do spania pod kontrolą

1962963985

Meble do spania pod kontrolą

W I kwartale br. Inspekcja Handlowa przeprowadziła ogólnokrajową kontrolę, której celem była ocena mebli do spania dla dzieci. Wnioski przedstawia raport przygotowany przez UOKiK.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Celem kontroli była ocena mebli do spania dla dzieci: łóżeczek, także z funkcją kołyski, łóżek chowanych oraz łóżek piętrowych i wysokich pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Podczas typowania produktów do badań w toku kontroli okazało się, że w ofercie żadnej z kontrolowanych placówek nie było łóżek chowanych.

W br. kontrolami objęto 69 przedsiębiorców, w tym:

  • 12 producentów,
  • 3 hurtownie,
  • 37 placówek sprzedaży detalicznej,
  • 17 sklepów wielkopowierzchniowych.

Ogółem skontrolowano 125 partii produktów, z czego ze względu na różne nieprawidłowości zakwestionowano 40 z nich, co stanowi 32% wszystkich zbadanych. W przypadku 14 zakwestionowanych partii produktów, tj. w 11,20%, stwierdzono wady konstrukcyjne mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników (w 2015 r. i 2017 r. ujawniono łącznie 6 wadliwych partii produktów).

W wyniku przeprowadzonych przez inspektorów IH badań organoleptycznych bezpośrednio w miejscu kontroli zakwestionowano bezpieczeństwo 7 partii produktów z uwagi na stwierdzone wady konstrukcyjne (w 2015 r. ujawniono 5 partii wadliwych łóżek piętrowych, natomiast w 2017 r. nie kwestionowano organoleptycznie łóżeczek/kołysek).

Do badań laboratoryjnych przekazano 12 próbek łóżeczek/kołysek. W przypadku 8 z nich (66,66%) testy wyszły negatywne, z czego w 7 próbkach stwierdzono niewłaściwe rozwiązania konstrukcyjne (dodatkowo w czterech z nich także nieprawidłowości w oznakowaniu). Ostatnia próbka została zakwestionowana wyłącznie z uwagi na braki w oznakowaniu. W 2017 r. w wyniku testów laboratoryjnych ujawniono jedną wadliwą konstrukcyjnie partię łóżeczek/kołysek.

W przypadku 36 partii produktów, tj. 28,80% wszystkich skontrolowanych stwierdzono uchybienia wyłącznie w oznakowaniu. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku oznaczeń, w tym ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie (63,89%). W przypadku 36,11% partii produktów stwierdzono niepełne zapisy w instrukcjach użytkowania, natomiast w 1/4 zakwestionowanych produktów brak dołączenia jakichkolwiek instrukcji obsługi.

Nieprawidłowości stwierdzono u 27 przedsiębiorców, tj. w 39,13% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. W przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na oznakowanie, uzupełnienie braków następowało w zdecydowanej większości jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Z kolei, partie wadliwe konstrukcyjnie zostały przez kontrolowanych wstrzymane od sprzedaży.

W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wystosowano 11 pism informujących przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień. Do jednego producenta wysłano pismo z wezwaniem do okazania dokumentacji poświadczającej spełnienie przez wadliwy produkt ogólnych wymagań bezpieczeństwa (przedsiębiorca przysłał sprawozdanie z badań laboratoryjnych, które zostały dołączone do akt sprawy, które zgodnie z deklaracją zostaną przekazane do UOKiK).

Sześć spraw jest na etapie analizy, w dwóch toczą się czynności wyjaśniające. W jednej sprawie Prezes UOKiK podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego. W jednym przypadku akta kontroli nie zostaną przekazane do UOKiK, gdyż w opinii IH stwierdzone nieprawidłowości nie mają wpływu na bezpieczeństwo produktu. Decyzja o przekazaniu pozostałych akt kontroli do organu nadzoru zostanie podjęta w późniejszym terminie.

Podsumowując, w efekcie przeprowadzonych działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w niemal w 1/3 zbadanych partii mebli do spania dla dzieci (32%), z czego w 11,20% produktów wykryto różnego rodzaju wady konstrukcyjne (tj. w 9 łóżeczkach/kołyskach, 4 łóżkach piętrowych i jednym łóżku wysokim). Poprzednie kontrole w 2015 r. i 2017 r. ujawniły defekty w 5 partiach łóżek piętrowych i w jednej partii łóżeczka z funkcją kołysania. Z kolei w przypadku 28,80% produktów pojawiły się zastrzeżenia co do prawidłowości lub kompletności oznakowania. Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło braku oznaczeń/ostrzeżeń bezpośrednio na produktach, a w dalszej kolejności niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania i braku dołączenia jakichkolwiek instrukcji obsługi.