Newsroom

Lasy Państwowe: moratorium jest przestrzegane

Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zabrał głos w sprawie przestrzegania moratorium.

Lasy Państwowe: moratorium jest przestrzegane

Według Lasów Państwowych moratorium wprowadzone przez resort klimatu i środowiska 8 stycznia 2024 r. jest podstawą prac leśnych na terenach wskazanych przez ministerstwo.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

8 stycznia 2024 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło okresowe moratorium na pozyskiwanie drewna. Tymczasowe wstrzymanie dotyczy powierzchni ponad 94 tys. ha rozlokowanych w 28 nadleśnictwach w Polsce. Lasy Państwowe zapewniają, że w każdym z tych miejsc moratorium jest bezwzględnie przestrzegane.

DG LP przypomina, że moratorium obowiązuje do 30 czerwca 2024 r. W części lokalizacji wprowadziło całkowite wyłączenie lasów z pozyskiwania drewna, w części zaś istotne ograniczenie pozyskiwania. Lasy przekonują, że dyspozycja minister, której towarzyszyły mapy powierzchni z ograniczeniami, spowodowała natychmiastowe wstrzymanie prac leśnych.

Moratorium obowiązuje czy nie?

Wkrótce po wprowadzeniu ograniczeń Lasy Państwowe i Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziły serię konsultacji, które doprecyzowywały zakres działań gospodarczych możliwych do wykonania. Moratorium wprowadzono bowiem w trakcie trwających prac gospodarczych, niejednokrotnie zaawansowanych, o wieloletniej perspektywie czasowej – podkreślają Lasy Państwowe.

W efekcie powstał dokument doprecyzowujący zakres prac leśnych, które w lokalizacjach objętych moratorium można realizować. Jest to między innymi wywóz drewna pozyskanego przed 8 stycznia. Nie ma również przeszkód, by realizować zabiegi hodowlane. Polegają one na ścinaniu najmłodszych drzew, z pozostawieniem ich do naturalnego rozkładu (w nomenklaturze leśnej określanych jako czyszczenia).

ZOBACZ TAKŻE: 10 obszarów z ograniczoną wycinką lasu

Lasy Państwowe przekonują, że działają zgodnie z poleceniem minister Klimatu i Środowiska. Powołują się przy tym na treść dokumentu z wyjaśnieniami do wytycznych.

Wyjaśnienia do moratorium przesłano 19 lutego r.

Jak napisał wiceminister Mikołaj Dorożała, polecenie z dnia 8 stycznia 2024 r. dotyczy wyłącznie wstrzymania działań z zakresu pozyskiwania drewna.

Oprócz pozyskania drewna, w zakresie wyraźnie dopuszczonym dla części pozycji ujętych w załączniku do polecenia z dnia 8 stycznia 2024 r., na wszystkich pozycjach można prowadzić wszystkie prace, które nie wiążą się z pozyskaniem drewna, a służą w szczególności:

  1. hodowli lasu,
  2. ochronie przyrody,
  3. ochronie lasu i ochronie przeciwpożarowej,
  4. realizacji gospodarki łowieckiej,
  5. realizacji zadań z zakresu turystyki oraz utrzymania obiektów infrastruktury turystycznej i kontynuacji rozpoczętych inwestycji.

W szczególności polecenie z dnia 8 stycznia 2024 r. roku nie wprowadza ograniczeń dotyczących:

  • użytkowania dróg, prowadzenia gospodarki łąkowo-rolnej, dzierżaw gruntu na cele rolnicze, wystawiania pasiek, w tym na gruntach leśnych,
  • realizacji remontów, napraw, utrzymania drożności istniejących rowów, jak również realizacji inwestycji w infrastrukturę istniejących dróg i szlaków, które są niezbędne do przemieszczania się ludności, transportu surowca drzewnego, ochrony przeciwpożarowej, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz wykonywania
  • przez uprawnione organy Państwa wszelkich działań wynikających z obowiązków tychże organów, a które przebiegają przez tereny wyłączone z użytkowania lub o ograniczonym użytkowaniu, kontynuacji zadań obligatoryjnych i fakultatywnych wynikających z planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 (np. koszenie, wypas, itp.), z wyjątkiem zadań skutkujących pozyskaniem drewna,
  • utrzymywania infrastruktury krytycznej (gazociągi, rurociągi itp.), linii energetycznych, utrzymania pasa granicznego w stanie bez drzew, dopuszczenie dotyczy również przekazywania terenów pod zaplanowane inwestycje celu publicznego,
  • przemieszczania surowca z pozycji nieobjętych ograniczeniem przez drogi i szlaki operacyjne przebiegające przez powierzchnie wyłączone z użytkowania lub o ograniczonym użytkowaniu, jak również realizacji zrywki i wprowadzenia do ewidencji pozyskanego drewna, w przypadku, gdy na powierzchniach wyłączonych z użytkowania znajduje się surowiec drzewny pozyskany przed dniem 8 stycznia 2024 r.

Odstępstwa pod pewnymi warunkami

W piśmie z 19 lutego, przesłanym do DG LP, czytamy, że dopuszczalne są pewne odstępstwa od moratorium. Na jakich warunkach?

Możliwe są niezbędne prace służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia, zdrowia i mienia. Dopuszcza się także prace związane z utrzymaniem pasa drogi granicznej. Ponadto możliwe są również niezbędne prace związane z monitoringiem i prognozowaniem zagrożeń dla drzewostanów. Dotyczy to nawet takich sytuacji, gdy metodyka wymaga ścinania drzew próbnych. Wszystko to pod warunkiem przekazania następczej informacji o takich przypadkach z zachowaniem drogi służbowej. Ponadto w powyższych sytuacjach należy pozostawić biomasę na gruncie do naturalnej mineralizacji.

Ponadto informuję, że w razie ujawnienia pilnych okoliczności, które wymagałyby odstępstwa od polecenia, uprzejmie proszę o przekazanie odpowiedniej informacji wraz z opisem sytuacji, propozycją rozwiązania i uzasadnieniem z zachowaniem drogi służbowej. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość modyfikacji ograniczeń. Podstawą do odstępstwa są w szczególności zidentyfikowane w terenie potrzeby ochrony lasu, ochrony przyrody, jak również trwające projekty inwestycyjne – napisał Mikołaj Dorożała 19 lutego 2024 r.

Z całą stanowczością oświadczam, że w każdym miejscu, które obejmuje moratorium, jest ono przestrzegane. Lasy Państwowe odpowiedzialnie podchodzą do realizacji poleceń Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wszystkie stwierdzenia, że jest inaczej to bezpodstawne naruszanie dobrego imienia leśników i Lasów Państwowych. Ponadto zapewniam, że moratorium nie powoduje destabilizacji Lasów Państwowych, ani zachwiania podaży przemysłu drzewnego. W trosce o naszych partnerów pracujemy także nad rozwiązaniami zabezpieczającymi interesy Zakładów Usług Drzewnych – konkluduje Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Źródło: Lasy Państwowe, MKiŚ.