Newsroom

Co dalej z Krajowym Standardem FSC?

brak porozumienia w sprawie krajowego standardu FSC

Co dalej z Krajowym Standardem FSC?

Brak porozumienia doprowadził do rozwiązania Grupy Opracowującej Krajowy Standard FSC – poinformowało FSC International.

Z oficjalnego komunikatu, wydanego przez FSC International 16 lutego, wynika, że w dniu 11 lutego 2022 r. FSC International podjęło decyzję o rozwiązaniu Grupy Opracowującej Krajowy Standard FSC. Jak poinformowano, decyzja właściciela standardu oraz procesu rewizji była spowodowana brakiem porozumienia w Grupie Opracowującej Standard co do treści finalnego projektu standardu oraz nieprzedstawieniem przez tę grupę planu finalizacji prac nad standardem.

FSC przypomina, że proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w 2018 r. od powołania przez FSC tzw. Grupy Opracowującej Standard (w skrócie Grupa SDG). W jej skład wchodzili przedstawiciele różnych grup interesariuszy, podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Zadaniem Grupy było dokonanie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC, w oparciu o międzynarodowe wytyczne FSC, z uwzględnieniem szerokich konsultacji publicznych i testów terenowych. 

W ciągu czterech lat prac nad standardem, Grupa SDG odbyła łącznie 54 spotkania. FSC zaangażowało zewnętrznego moderatora, który pomagał Grupie SDG w dążeniu do konsensusu i w  budowaniu platformy dialogu. Na wniosek Grupy SDG, FSC zasięgnęło również w toku prac, opinii licznych ekspertów (biologów, leśników, prawników, audytorów, językoznawców) oraz członków Forum Konsultacyjnego. W trakcie procesu rewizji przeprowadzone zostały testy terenowe (łącznie w trzech lokalizacjach) oraz dwukrotnie konsultacje publiczne. Niestety Grupie SDG nie udało się osiągnąć porozumienia co do finalnej treści standardu, ani przedstawić FSC International propozycji dot. planu prac nad finalizacją tego dokumentu. Z tego powodu FSC International z dniem 11 lutego br. podjęło decyzję o rozwiązaniu Grupy SDG i wdrożeniu alternatywnej procedury prowadzącej do ukończenia standarduczytamy w informacji opublikowanej przez zespół FSC w Polsce, który tworzą krajowi reprezentanci FSC International.

Krajowy Standard FSC zostanie ukończony zgodnie z alternatywną procedurą rewizji – tzw. Przejściowym Standardem Krajowym (dalej: INS – Interim National Standard), w oparciu o następujące zasady:   

  1. FSC International utworzy w lutym lub marcu 2022 r. Techniczną Grupę Roboczą (dalej: TWG – Technical Working Group). 
  2. Ostatni konsultowany projekt (Projekt nr 2) Krajowego Standardu zostanie wykorzystany jako początkowy projekt procesu INS. Grupa TWG zapozna się również z uwagami z konsultacji projektu nr 2, które miały miejsce w 2021 r. 
  3. Wymagane będzie przeprowadzenie jednych, dodatkowych konsultacji publicznych INS.
  4. Szacunkowy czas na przedstawienie finalnej propozycji Przejściowego Standardu Krajowego to 6 miesięcy. Organem odpowiedzialnym za zatwierdzenie standardu będzie Komitet ds. Standardów i Polityk FSC International (podobnie jak byłoby to w przypadku Krajowego Standardu FSC, gdyby został uzgodniony przez Grupę SDG). 

W imieniu FSC pragnę podziękować członkom Grupy Opracowującej Standard za ich ogromne zaangażowanie i intensywną pracę nad standardem. Mimo wielu różnic zdań, reprezentowania środowisk o często odmiennych interesach, udało im się prowadzić konstruktywny dialog i wypracować wiele rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony.  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i wszystkie pomysły zgłaszane w trakcie spotkań i poza nimi – podsumowała prace Karolina Tymorek, koordynatorka Grupy SDG z ramienia FSC International.  

Do czasu zatwierdzenia zrewidowanego standardu i jego wejścia w życie, wciąż obowiązuje standard z 2013 r., w oparciu o który certyfikowane są lasy w Polsce (obecnie ok. 72% lasów w kraju).