Słownik meblarski

Rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik – rozpuszczalniki są to przeważnie ciecze organiczne, ulatniające się w temperaturze pokojowej, o stosunkowo niskich temperaturach wrzenia, które mają zdolność rozpuszczania substancji błonotwórczej.

Oprócz rozpuszczalników używa się także rozcieńczalników, które są cieczami łatwo lotnymi pochodzenia organicznego, nie wykazującymi jednak zdolności rozpuszczania substancji błonotwórczych. Ich dodatek powoduje jedynie rozcieńczenie (obniżenie lepkości) roztworu substancji błonotwórczej w rozpuszczalniku.

Rozpuszczalnikami olejnymi wyrobów lakierowych są: benzyna lakowa, mieszanina benzyny lakowej z alkoholem butylowym lub ksylenem oraz olej terpentynowy. Jako rozcieńczalników używa się mieszaniny węglowodorów aromatycznych i alifatycznych lub roztworu oleju schnącego w benzynie lakowej.

Jakie są rodzaje rozpuszczalników?

Rozpuszczalnikami nitrocelulozowych wyrobów lakierowych są:

  • estry kwasu octowego,
  • etery glikolu,
  • aceton,
  • metyloetyloketon,
  • cykloheksanon.
  • alkohol dwuacetonowy.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: