Słownik meblarski

Rodzaje czasów pracy

Rodzaje czasów pracy – podczas sporządzania norm pracy należy uwzględniać czasy pracy, wśród których wyróżnia się:

  • Czas przygotowawczo-zakończeniowy – obejmuje nastawienie obrabiarki, sprawdzenie dokładności obróbki na elemencie próbnym itp. Po zakończeniu danej operacji należy rozbroić obrabiarkę. Czas ten ustala się dla serii elementów wykonywanych jednorazowo. Podzielony przez ich liczbę jest wliczany do normy pracy na jednostkę wyrobu.
  • Czas jednostkowy – jest to czas wykonania i czas uzupełniający. Czas ten oblicza się na wykonanie jednej operacji na jednym elemencie.
  • Czas główny wykonania jest czasem trwania czynności technologicznej, jak np. struganie, frezowanie, wiercenie, klejenie.
  • Czas pomocniczy – jest to czas przeznaczony na czynności pomocnicze niezbędne do wykonywania czynności technologicznych. Są to np. podanie elementów na stół maszyny, odłożenie elementów po obróbce.
  • Czas uzupełniający – to czas obsługi i czas przerw.
  • Czas obsługi – jest czasem potrzebnym na utrzymanie czystości i porządku na stanowisku roboczym, na wymianę narzędzi w narzędziowni, sprawdzenie dokładności obróbki, wysłuchanie poleceń i instrukcji przełożonego itp.
  • Czas przerw na potrzeby fizjologiczne – to czas na potrzeby naturalne i na odpoczynek.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.