Słownik meblarski

Okno

Okno – wyrób stolarki budowlanej, ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej izolująca, przepuszczająca światło.

Jak jest zbudowane okno?

Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.

Okno, w których pomiędzy progiem a nadprożem znajduje się jedno lub kilka rzędów skrzydeł to odpowiednio okna jednorzędowe lub wielorzędowe. Z kolei okno jednodzielne lub dwudzielne to okno, w którym pomiędzy stojakami znajduje się odpowiednio jedno lub dwa skrzydła okienne.

Jak dzielimy okna ze względu na konstrukcję?

Ze względu na konstrukcję okna dzielimy na:

 • okna pojedyncze – okna, które mają jedną warstwę skrzydeł np. krosnowe lub jednoramowe z szybami zespolonymi.
 • okna podwójne – okna, które mają dwie warstwy skrzydeł np. zespolone, skrzynkowe, półskrzynkowe, ościeżnicowe tzw. polskie.

Jak dzielimy okna ze względu na sposób otwierania?

Ze względu na sposób otwierania okna dzielimy na:

 1. Okna rozwierane – okna, których skrzydło okienne otwierana się poprzez obrót względem pionowej osi przechodzącej przez jego boczną krawędź. Wyróżniamy okna rozwierane prawe, które (patrząc od strony zawiasów) mają umieszczone zawiasy po prawej stronie oraz okna rozwierane lewe, których zawiasy znajdują się po lewej stronie skrzydła okiennego.
 2. Okna uchylne – okna lub naświetle, których skrzydło otwiera się jest poprzez obrót względem poziomej osi przechodzącej przez jego dolną krawędź.
 3. Okna uchylno-rozwierane – okna, których skrzydła otwierają się poprzez uchylanie lub rozwieranie.
 4. Okna odchylne – okna, których skrzydło otwiera się poprzez obrót względem poziomej osi przechodzącej przez jego górną krawędź.
 5. Okna obrotowe – okna, których skrzydło okienne otwiera się poprzez obrót względem pionowej osi nie przechodzącej przez jego boczną krawędź.
 6. Okna przechylne – okna, których skrzydło okienne otwiera się poprzez obrót względem poziomej osi nie przechodzącej przez jego poziome krawędzie.
 7. Okna przesuwne – okna, których skrzydło lub skrzydła przesuwają się równolegle do płaszczyzny ściany.
 8. Okna otwierane stałe – okna, które składają się z jednego lub kilku skrzydeł otwieranych oraz skrzydła/skrzydeł nieotwieranych tzw. stałych.
 9. Okna nieotwierane (tzw. stałe) – okno nieotwierane, w którym szyba lub pakiet szybowy osadzono bezpośrednio w ościeżnicy.

Okno a powierzchnia podłogi

W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie (w których ludzie przebywają nie dłużej niż 2 godziny dziennie) – co najmniej 1:12.

Odporność na włamanie

Zgodnie z normą PN-EN 1627:2012 wyróżniamy sześć klas odporności na włamanie. Wyroby stolarki budowlanej podzielono na sześć klas; do klasy pierwszej należą wyroby odznaczające się najmniejszą odpornością na włamanie, natomiast klasa szóstej to okna wykazujące największą zdolność przeciwstawienia się działaniom włamywacza. Klasy odporności oznacza się symbolem RC, który jest skrótem od resistance class (klasa odporności).

Źródła:

 • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
 • PN-EN 1628 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenia statyczne.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r.