Słownik meblarski

Norma pracy

Norma pracy – stosowanie w produkcji mebli podziału pracy, a więc powierzenie poszczególnych operacji do wykonania różnym pracownikom, zmusza do określenia czasu trwania każdej operacji. Czas niezbędny do wykonania określonego wyrobu nazywa się normą pracy.

Do czego potrzebna jest norma pracy?

Norma pracy jest niezbędna do prawidłowego rozplanowania pracy oraz stanowi podstawę do ustalenia wysokości zapłaty za wykonane zadanie. Ustalenia normy pracy można dokonać na podstawie doświadczenia nabywanego podczas wykonywania operacji próbnych.

Jak mierzone są normy pracy?

Normę pracy podaje się w jednostkach czasu, najczęściej w sekundach i minutach, rzadziej w godzinach. Do normy pracy nie włącza się przerw nieuzasadnionych, zależnych od robotnika, jak np. rozmowy z innymi pracownikami, spóźnienia, przedłużenia przerw oraz przerw niezależnych od robotnika, spowodowanych przyczynami organizacyjno-technicznymi, np. brakiem prądu czy awarią urządzenia.

Czas przebywania robotników w fabryce, objęty normą pracy składa się z czasu pracy i z czasu przerw. Podczas sporządzania norm pracy należy uwzględniać czasy pracy, wśród których wyróżnia się następujące rodzaje czasów pracy:

  • czas przygotowawczo-zakończeniowy,
  • czas jednostkowy,
  • czas główny wykonania,
  • czas pomocniczy,
  • czas uzupełniający,
  • czas obsługi,
  • czas przerw na potrzeby fizjologiczne.

Przy sporządzaniu norm pracy występują różne rodzaje norm pracy, jak np. norma ilościowa, norma techniczna, norma statystyczna.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.