Newsroom

Kronospan bliski przejęcia Pfleiderer Polska

Kronospan przejmuje Pfleiderer Polska

Kronospan bliski przejęcia Pfleiderer Polska

Reklama
Meblarski-1000-banner-srodtekstowy-750x100-gif-miesiecznik-i-portal-informacyjny-branzy-meblarskiej-biznes-meble-pl

23 lutego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru koncentracji – Sprawa M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA.
Zaznaczono, że tekst ma znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 15 lutego. Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:
– Kronospan Holdings P.L.C („Kronospan”, Cypr),

– Pfleiderer Polska sp. z.o.o („Pfleiderer Polska”, Polska), należącego do grupy Pfleiderer.

Ze zgłoszenia wynika, że przedsiębiorstwo Kronospan przejmuje kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Pfleiderer Polska, a koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

W zgłoszeniu uwzględniono przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

Przedsiębiorstwo Kronospan jest producentem i dostawcą płyt drewnopochodnych oraz produktów o wartości dodanej uzyskanej po ich dalszej obróbce. W szczególności Kronospan produkuje surowe i powlekane płyty wiórowe (zwane łącznie PB), płyty pilśniowe średniej gęstości (MDF), płyty pilśniowe o dużej gęstości (HDF), w tym płyty cienkie i lakierowane (T-HDF i L-HDF), blaty robocze (elementy/komponenty do postformingu, zwane łącznie komponentami), laminowane materiały podłogowe, laminaty dekoracyjne i płyty o wiórach zorientowanych, a także prowadzi ich dystrybucję.

Pfleiderer Polska zajmuje się produkcją i dostawą szeregu wyrobów z drewna kompozytowego oraz wyrobów o wykończonej powierzchni, tj. PB, T-HDF i L-HDF, a także komponentów.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji, czyli licząc od 23 lutego 2022 roku.

Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË