Newsroom

Kronospan bliski przejęcia Pfleiderer Polska

Kronospan przejmuje Pfleiderer Polska

Kronospan bliski przejęcia Pfleiderer Polska

Branżowa tajemnica poliszynela właśnie przestaje nią być. Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji. Dotyczy ono przedsiębiorstw Kronospan Holding i Pfleiderer Polska.

23 lutego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru koncentracji – Sprawa M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA.
Zaznaczono, że tekst ma znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 15 lutego. Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

  • Kronospan Holdings P.L.C (Kronospan, Cypr),
  • Pfleiderer Polska sp. z.o.o (Pfleiderer Polska, Polska), należącego do grupy Pfleiderer.

Ze zgłoszenia wynika, że przedsiębiorstwo Kronospan przejmuje kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Pfleiderer Polska, a koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

W zgłoszeniu uwzględniono przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

Przedsiębiorstwo Kronospan jest producentem i dostawcą płyt drewnopochodnych oraz produktów o wartości dodanej uzyskanej po ich dalszej obróbce. W szczególności Kronospan produkuje surowe i powlekane płyty wiórowe (zwane łącznie PB), płyty pilśniowe średniej gęstości (MDF), płyty pilśniowe o dużej gęstości (HDF), w tym płyty cienkie i lakierowane (T-HDF i L-HDF), blaty robocze (elementy/komponenty do postformingu, zwane łącznie komponentami), laminowane materiały podłogowe, laminaty dekoracyjne i płyty o wiórach zorientowanych, a także prowadzi ich dystrybucję.

Pfleiderer Polska zajmuje się produkcją i dostawą szeregu wyrobów z drewna kompozytowego oraz wyrobów o wykończonej powierzchni, tj. PB, T-HDF i L-HDF, a także komponentów.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji, czyli licząc od 23 lutego 2022 roku.

Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË