Newsroom

Kolejne rozwiązania dla firm weszły w życie

942108212

Kolejne rozwiązania dla firm weszły w życie

Podpisana 17 kwietnia br. ustawa, o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadza kolejne rozwiązania dla firm mające wspierać przedsiębiorców w walce z kryzysem wywołanym COVID-19 lub modyfikuje rozwiązania z tarczy antykryzysowej.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Przedsiębiorców z branży meblarskiej mogą zainteresować nie tylko kwestie zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS, ale także rozszerzona możliwość uzyskania świadczenia postojowego. Ponadto ustawa reguluje zasady udzielania wsparcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Zwiększa się dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Ustawa wprowadza także zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Wybrane rozwiązania mogące mieć kluczowe znaczenie dla zachowania płynności finansowej i możliwości kontynuacji działalności przeanalizowała firma Deloitte.

Rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS

 • Ustawa rozszerzyła grono podmiotów zwolnionych ze składek na płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych  należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.
 • Zmieniony zostaje termin graniczny prowadzenia działalności dla skorzystania ze zwolnienia przez osoby samozatrudnione – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność od 1 lutego a przed 1 kwietnia 2020, będą mogły wnosić o zwolnienie ze składek;
 • Wprowadzenie możliwości odstąpienia przez ZUS, na wniosek dłużnika, ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, od pobierania odsetek za zwłokę należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.,
 • Odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie zobowiązań podatkowych w związku z COVID w oparciu o zapisy Ordynacji podatkowej jest pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Tymczasowych ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 z limitem 800 tys. EUR. Oznacza to możliwość skorzystania z pomocy przed podmioty, które miały wykorzystany limit pomocy de minimis. Zmiana ta jest przedmiotem notyfikacji do Komisji Europejskiej – udzielane pomocy ze zwiększonym limitem możliwe będzie po uzyskaniu akceptacji. Wysokość pomocy wyliczana jest jako Ekwiwalent Dotacji Brutto – nie jest to zatem wartość odroczenia / umorzenia lub odsetek od tych kwot. Powyższe zasady rozszerzono również na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę w drodze rozporządzenia Ministra Finansów oraz określanie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia innych okresów zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS niż wprowadzane wprost przepisami,
 • Złagodzenie wymogów dla podatkowych grup kapitałowych – warunek braku zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa lub udziału dochodów w przychodach min. 2% uważa się za spełniony, jeśli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • Zwolnienie z PCC sprzedaży i zamiany walut wirtualnych,
 • Rozszerzenie możliwości wprowadzenia przez radę gminy, w drodze uchwały, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności tego podatku, o organizacje pozarządowe,
 • Przedłużenie  określonych terminów dotyczących dokumentacji cen transferowych,
 • Wskazanie, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie stanowią przychodu nie tylko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale też przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Dodatkowo, na podstawie odrębnych rozporządzeń, które już weszły w życie, w szczególności (poza rozwiązaniami sygnalizowanymi w naszym newsletterze z 1 kwietnia 2020 r.):
 • Do 31 sierpnia 2020 r. wprowadzono zwolnienie z VAT dla importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia m.in. wyrobów medycznych, testów diagnostycznych i środków ochrony indywidualnej na cele darowizn przeznaczonych na walkę z COVID-19 dokonywanych na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Zostały wydłużone terminy na sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jeśli termin wykonania ww. obowiązków nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.,

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Rozszerzenie grona odbiorców dofinansowania o organizacje pozarządowe i państwowe osoby prawne,
 • Dopuszczenie obniżenia wymiaru etatu maksymalnie do 20% , nie więcej, niż do 0,5 etatu (w miejsce dotychczasowego zapisu zakładającego zmniejszenie wymiaru zatrudnienia o 20%),
 • Zniesienie obowiązku utrzymania zatrudnienia po zakończeniu wypłaty dofinansowania przez okres odpowiadających okresowi objętemu wsparciem,
 • Przyznawanie świadczeń począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek (dotychczasowy zapis zakładał wsparcie od dnia złożenia wniosku), przez 3 pełne miesiące.

Wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu

 • Ustawa reguluje zasady udzielania wsparcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu – wsparcie firm z sektora MŚP w formie leasingu operacyjnego oraz pożyczek obrotowych, w tym na finansowanie wynagrodzeń. Wniosek o wsparcie powinien być rozpatrzony niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Rozszerzona możliwość uzyskania świadczenia postojowego

 • Usunięty został wymóg przychodu (dotychczas nie mógł być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), aby móc wnosić o to świadczenie,
 • Ustawa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie,
 • Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz  pierwszy tego świadczenia. Warunek to wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna się nie poprawiła.

Zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

 • Ustawa zakłada rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników,
 • Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
 • Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych powyżej, nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może poczekać

 • Ustawa wprowadza zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19,
 • Bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo,
 • Przepis ten wszedł w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.