Edukacja

Rok rozwoju branży meblarskiej

Budowa hali firmy Libro w Nielbarku.

Rok rozwoju branży meblarskiej

Grudzień to czas refleksji, wspomnień i podsumowań. To także czas na wyznaczenie sobie celów na najbliższe miesiące. Dlatego też w naszej analizie przedstawimy aktualne dane dotyczące przemysłu meblarskiego, jak tak pokusimy się o spekulacje na temat tego, co czeka branżę w niedalekiej przyszłości.

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

Można powiedzieć, że za nami kolejny pracowity rok dla branży. Świadczyć mogą o tym szacunki B+R Studio na temat wartości produkcji sprzedanej mebli. Według danych opublikowanych w raporcie „Polskie Meble Outlook 2018” wartość produkcji sprzedanej mebli na koniec 2018 r. osiągnie poziom ponad 49 mld zł. Będzie to zatem już kolejny rok z rzędu, w którym zostanie pobity rekord wartości produkcji.

Produkcja mebli

Ostatnie oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego dostępne w chwili przygotowywania niniejszego materiału dotyczyły września 2018 r. Skumulowana wartość produkcji sprzedanej branży meblarskie za okres pierwszych dziewięciu miesięcy br. wyniosła 32,604 mld zł (wartość bez firm mikro), co oznacza poprawę względem wyniku za analogiczny okres 2017 r. z dynamiką sięgającą 1,07. Wartość produkcji sprzedanej mebli w samym tylko wrześniu wyniosła 3,77 mld zł z dynamiką 1,04 względem poprzedniego miesiąca. Wśród wszystkich gałęzi zaliczanych do przemysłu, branż meblarska odnotowuje jedno z najwyższych temp wzrostu.

Dane w podziale na klasy wielkości firmy (firmy duże, średnie i małe) pokazują, że po pierwszym półroczu br. we wszystkich firmach, bez względu na wielkość, odnotowano wzrost wartości produkcji. Łączna wartość produkcji mebli dla grupy firm dużych, średnich oraz małych traktowanych łącznie, za okres styczeń-czerwiec 2018 r. wyniosła 22,033 mld zł. Daje to ponad 8% wzrost (w cenach bieżących) względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższy wzrost wartości produkcji zaobserwowano w przypadku firm małych – było to aż 15,4%. W grupie firm dużych i średnich, traktowanych łącznie, także odnotowano zwiększenie produkcji sięgające 7%.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Wzrosty we wszystkich grupach

Analizując dane na temat wolumenu produkcji monitorowanych przez GUS czterech głównych grup mebli stwierdzono, że w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. we wszystkich grupach odnotowano wzrost wolumenu produkcji. Najwyższy wzrost odnotowano dla grupy: meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach, których wyprodukowano 22,993 mln sztuk. W porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. produkcja mebli do jadalni oraz salonu zwiększyła się o ponad 18%. Z kolei w przypadku grupy mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni także miało miejsce zwiększenie wolumenu produkcji. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyprodukowano łącznie 5,017 mln sztuk, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza wzrost na poziomie 16,1%.

Na brak pracy nie mogą także narzekać producenci mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w kuchni. Po pierwszych dziewięciu miesiącach br. wolumen produkcji mebli kuchennych zwiększył się 7,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należy jednak pamiętać, że monitorowane grupy mebli stanowią około 25% wartości produkowanych w Polsce mebli.

Firmy chcą zatrudniać

Zaprezentowane wyniki dotyczące produkcji mebli mają swoje odzwierciedlenie w danych dotyczących zatrudnienia w branży meblarskiej. Producenci w dalszym ciągu zgłaszają chęć zatrudniania nowych pracowników. Analizując dane na podstawie publikacji GUS „Nakłady i wyniki przemysłu” dostrzeżono wzrost liczby osób zatrudnionych w firmach meblarskich, bez względu na ich wielkość. Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. w grupie firm małych, średnich oraz dużych traktowanych razem odnotowano wzrost kadry pracowniczej o 3% w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. Łączna liczba zatrudnionych w analizowanym okresie wyniosła 161,6 tys. osób.

Osoby pracujące w firmach małych stanowią ponad 18% zatrudnionych w całej branży meblarskiej i w przypadku tej grupie odnotowano najwyższy procentowy wzrost liczby pracowników, który wyniósł 8,4%. Także wśród firm dużych i średnich zaobserwowano wzrost zatrudnienia (o 2,2%). Niski poziom bezrobocia w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Rekrutacja i motywowanie pracowników staja się coraz ważniejsze dla rozwoju firm. Zdaniem B+R Studio problem pozyskania nowych pracowników w najbliższych okresie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw branży meblarskiej.

Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych w branży meblarskie odnotowano także wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W pierwszym półroczu 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 7,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Kolejnym zagadnieniem wartym omówienia jest koniunktura w przemyśle meblarskim. Należy wspomnieć, że wszystkie wskaźniki koniunktury obliczane są jako saldo odpowiedzi negatywnych i pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Odpowiedzi neutralnych nie uwzględnia się.

Analizując wartości wskaźników za pierwsze trzy kwartały 2018 r., można zauważy, że bieżące oceny wskaźników koniunktury wypadły nieco gorzej w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. Oceny dotyczące portfela zamówień oraz bieżącej produkcji we wrześniu 2018 r. wyniosły odpowiednio +8,4 oraz +15,1. Natomiast we wrześniu poprzedniego roku oceny te równe były +20,4 i +18,4. W porównaniu do września 2017 r. bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw pogorszyła się. We wrześniu wskaźnik osiągnął wartość -2,5 i tym samym zanotował spadek o 11,8 pkt proc. wobec września 2017 r. Bieżący stan zapasów magazynach w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszył się. We wrześniu br. ocena wskaźnika wyniosła -0,1. W analogicznym okresie roku poprzedniego menedżerowie ocenili analizowany wskaźnik na -1,7.

W branży optymistycznie

Pomimo gorszych ocen dotyczących bieżącej koniunktury w branży meblarskiej, noty wskaźników dotyczące przewidywanej koniunktury w przemyśle pozwalają z nieco większym optymizmem spoglądać na sytuację w branży meblarskiej. Na zakończenie września br. w porównaniu do poprzedniego roku oceny dotyczące przewidywanego portfela zamówień oraz produkcji znalazły się na podobnym poziomie. Wskaźnik przewidywanych zamówień krajowych i zagranicznych oceniono na +29,4 wobec +30,4 w analogicznym okresie 2017 r. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wskaźnika przewidywanej produkcji. Na zakończenie trzeciego kwartału br. wskaźnik uplasował się na poziomie +28,5, wobec +29,3 z września 2017 r.

49 mld zł
wyniesie według szacunków  B+R Studio wartość produkcji sprzedanej mebli w 2018 r.

W przypadku wskaźnika dotyczącego przewidywanego zatrudnienia, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy grono menedżerów poszukujących dodatkowej siły roboczej pozostałe niezmienne. Natomiast od maja powiększa się liczba menedżerów zgłaszających potrzebę podniesienia cen produktów. Wskaźnik dotyczący przewidywanych cen pod koniec września 2018 r. otrzymał ocenę +7, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik równy był +8,6 pkt proc. Pomimo gorszych ocen bieżących, należy podkreślić, że duży wpływ na oceny wskaźników mają czynniki sezonowe.

Produkcja wre

Od dłuższego czasu wskaźnik informującym o wykorzystaniu mocy produkcyjnej przez przedsiębiorstwa branży meblarskiej, utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Zdaniem menedżerów, pod koniec trzeciego kwartału 2018 r., firmy działające w branży wykorzystywały w ponad 85% swoje moce produkcyjne. B+R Studio podtrzymuje zdanie, że zbyt wysoka wartość wskaźnika może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie firm. W tym przypadku zagrożona jest terminowość realizacji zleceń przy nieplanowanych absencjach lub awariach.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury na koniec trzeciego kwartału 2018 r. wypadł nieznacznie gorzej niż w analogicznym okresie roku 2017 r. We wrześniu br., wskaźnik osiągnął wartość +16,9 wobec +17,7 w tym samym okresie roku poprzedniego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wskaźnika ogólnej sytuacji gospodarczej firm, oceniony przez menedżerów we wrześniu br. na +6,8. W analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik równy był +8,6.

Handel zagraniczny

Wstępne dane za pierwszych sześć miesięcy 2018 r. dotyczące wartości eksportu mebli wskazują, że zarówno eksporterzy, jak i importerzy mogą być zadowoleni, bowiem poziom wartości w wymianie handlowej jest wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego.

Podobnie jak w poprzednich raportach kwartalnych, do analizy eksportu i importu wykorzystano oficjalne dane opublikowane przez Eurostat. Zaprezentowane dane dotyczą mebli z grupy CN 9401, 9402, 9403 oraz 9404. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przytoczone dane, oprócz mebli, obejmują także eksport i import mebli medycznych.

Według danych Eurostat obejmujących pierwsze półrocze 2018 r. wartość eksportu mebli z Polski wyniosła 5,411 mld euro, co oznacza wzrost na poziomie 6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rekordowy eksport

Przewidywana w raport B+R Studio „Prognoza eksportu mebli 2018” wartość eksportu mebli z Polski na koniec 2018 r. wyniesie 10,95 mld euro (46,88 mld zł). Daje to dynamikę na poziomie 1,07. W stawce największych odbiorców polskich mebli, niezmiennie od kilku lat przewodzą Niemcy. Na drugim miejscu znajdują się Czechy, natomiast na trzecie miejsce awansowała Francja kosztem Wielkiej Brytanii. Prognozowany wynik oznacza, że polska branża meblarska znowu pobije rekord i wyeksportuje meble za większą kwotę niż w ubiegłym roku.

32,6 mld zł
wyniosła skumulowana wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej za okres styczeń-wrzesień 2018 r. (wzrost r/r 7%)

W przypadku wartości mebli dostarczanych do Polski w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku także odnotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość importu mebli w analizowanym okresie wyniosła 1,08 mld euro, co daje wzrost o 8% względem analogicznego okresu roku 2017. W przeliczeniu na złotówki import mebli do Polski wyniósł 4,56 mld zł.

Z zestawienia ze sobą: salda produkcji sprzedanej, importu i eksportu (produkcja – eksport + import), wynika, że na rynku krajowym obroty wzrosły o 11% w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. Tym samym wartość obrotu ukształtowała się na poziomie 14,4 mld zł. Otrzymany wynik niejednoznacznie jednak wskazuje, czy zwiększony popyt na mebli dotyczy klientów indywidualnych, czy zwiększenia skali kooperacji i podwykonawstwa.

Koniunktura konsumencka

Następnie przyjrzymy się wskaźnikom, które dostarczają informacji o bieżących nastrojach wśród konsumentów i ich oczekiwania na przyszłość. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz wyprzedzających wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) pozwalają na wyznaczenie trendu w konsumpcji indywidualnej.

Warto przypomnieć, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów. Na zakończenie trzeciego kwartału 2018 r. wartość BWUK ukształtowała się na poziomie +6,9. Porównując wartość wskaźnika z września bieżącego roku do wartości sprzed 12 miesięcy zaobserwować można wzrost o 1,9 pkt proc.

Klienci są optymistami

Wśród składowych bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, we wszystkich przypadkach odnotowano wzrost względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy wzrost odnotowano w przypadku składowej „Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich 12 miesiącach”. Na koniec września 2018 roku składowa została oceniona na +10,8, co oznacza wzrost na poziomie 4,6 pkt proc. w porównaniu do września 2017 r. Wzrost zaobserwowano także w składowej wskaźnika mówiącego o dokonywaniu ważnych zakupów. We wrześniu br. wskaźnik przyjął wartość +15,2 i wobec ocen z września 2017 roku wzrósł o 2 pkt proc.

161,6 tys. osób
zatrudnionych było w firmach meblarskich na koniec pierwszego półrocza 2018 r.

Przechodząc dalej do wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK) należy wspomnieć, że na ogólną oceną wskaźnika wpływ mają następujące składowe: zmiana ogólnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowych oraz sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach, zmiany poziomu bezrobocia oraz możliwość oszczędzania pieniędzy. Podobnie jak w przypadku bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, wszystkie składowe wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej odnotowały wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r.

Według ocen zebranych w badaniu, z optymizmem patrzymy na sytuację ekonomiczną kraju, a co za tym idzie, odkładamy większą część naszego wynagrodzenia na oszczędności. We wrześniu br. składowa „Zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju” została oceniona na +4,4, co oznacza wzrost o 3,6 pkt proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Sam wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej pod koniec trzeciego kwartału zanotował wzrost o 2,3 pkt proc. w porównaniu do września 2017 r.

Koniunktura w handlu

Na tle nastrojów konsumentów w odniesieniu do ocen bieżących, warto przyjrzeć się wynikom badań koniunktury w handlu detalicznym. W składa badanej grupy wchodzi sprzedaż detaliczna towarów RTV, AGD, mebli i innych towarów domowego użytku. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym we wrześniu 2018 r. został oceniony na poziomie 10,6, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza wzrost na poziomie 6,5 pkt proc.

Wskaźnik „Bieżąca ogólna sytuacji gospodarcza przedsiębiorstw w handlu detalicznym” w branży „Artykuły gospodarstwa domowego ogółem” na koniec września br. przyjął wartość +1,7, tym samym oznacza to poprawę nastrojów wśród kadry menedżerskiej względem września 2017 r. o 1,1 pkt proc. Największą poprawę wartości odnotowano dla wskaźnika „Bieżącej ilości sprzedawanych towarów”. We wrześniu 2018 r. został oceniony na +56, co w porównaniu do sierpnia br. oznacza wzrost o 18,7 pkt proc.

W przypadku oceny przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, stwierdzono, że we wrześniu br. wyniosła +19,4, co daje lepszą o 11,8 pkt proc. notę w porównaniu do września 2017 r. Wskaźnik mówiący o przewidywaniach w zakresie popytu na towary pod koniec trzeciego kwartału 2018 r. przyjął wartość +19,6 wobec +14,9 w poprzedzającym miesiącu. Menedżerowie przewidują w najbliższym czasie wzrost ilości sprzedawanych towarów, o czym może świadczyć wynik ocena wskaźnika „Przewidywana ilość sprzedawanych towarów”: 20 we wrześniu br. wobec +8,8 w poprzednim miesiącu.

Wśród najczęściej wymienianych barier w branży „Artykuły gospodarstwa domowego ogółem” we wrześniu 2018 r. znalazły się: zbyt duża konkurencja na rynku (67,3%), koszty zatrudnienia (65,8%) oraz niedostateczny popyt na towary (49%). Z miesiąca na miesiąc powiększa się grono menedżerów zwracających uwagę na zbyt wysokie obciążenia na rzecz budżetu oraz poruszany wcześniej niedobór pracowników.

Budownictwo

Obok informacji dotyczących produkcji mebli i wymiany handlowej przyjrzymy się danym płynącym z sektora budowlanego. To właśnie liczba mieszkań oddawanych do użytku sprzyja między innymi wzrostowi wydatków Polaków na meble. Według oficjalnych danych GUS w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku skumulowana liczba mieszkań oddanych do użytku wyniosła 129.672, co w porównaniu do analogicznego okresu z 2017 r. oznacza wzrost na poziomie 4,4%. Wzrost odnotowano także w grupie mieszkań, których budowę rozpoczęto.

W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy rozpoczęto budowę 173.961 mieszkań, tym samym zanotowano wzrost o 8,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła się także liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Od stycznia do września wydano 193.253 pozwolenia na budowę. Informacje płynące z rynku nieruchomości pozwalają z optymizmem spoglądać na najbliższe miesiące i lata.

Podsumowanie

Podsumowując 2018 rok, bazując na przestawionych prognozach można stwierdzić, że był to kolejny rok z rzędu w którym mamy do czynienia z rozwojem polskiej branży meblarskiej. Szacunki pokazują, że będzie to kolejny rekordowy rok zarówno dla producentów, jak i eksporterów mebli. Pomimo nieco gorszych bieżących ocen dotyczących koniunktury w przemyśle, menedżerowie w dalszej perspektywie czasu, spodziewają się dalszego umocnieniu przemysłu meblarskiego. Pozytywnym bodźcem dla krajowego rynku meblarskiego jest liczba mieszkań oddanych do użytku oraz wzrost liczby pozwoleń na budowę kolejnych mieszkań.

Nastroje konsumenckie i koniunktura w handlu pokazują, że jest to dobry czas na dla osób zajmujących się sprzedażą mebli. Pokazują to chociażby wyniki badania „Meble – Polaków zwyczaje zakupowe 2018” (opublikowane w formie dodatku do październikowego wydania miesięcznika „BIZNES meble.pl”), w którym ponad 34,1% respondentów zadeklarowało zakup mebli w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 r.

W nadchodzącym 2019 r. życzymy wszystkim osobą związanym z branżą meblarską (i nie tylko) realizacji planów i postanowień oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

TEKST: Martin Czyrnia

Autor jest specjalistą ds. analiz rynku w firmie B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 12/2018