Edukacja

Co czeka branżę w najbliższym czasie?

przyszłość branży meblarskiej w Polsce

Co czeka branżę w najbliższym czasie?

Pierwsza część raportu zatytułowana Jakie wyniki osiągnęli polscy producenci mebli dostarcza informacji o: wartości produkcji sprzedanej w I i II kwartale, zatrudnieniu w branży meblarskiej, koniunkturze w przemyśle meblarskim. Czas na drugą część.

W ocenie sytuacji w branży meblarskiej równie ważną rolę odgrywa handel zagraniczny. Analizę przeprowadzono na podstawie oficjalnych danych GUS dotyczących eksportu i importu mebli. Przedstawione w tabeli poniżej dane dotyczą grup mebli takich jak:

  •  9401 – meble do siedzenia,
  • 9402 – meble medyczne,
  • 9403 – meble pozostałe,
  • 9404 – materace.
Reklama
Banner targów IFFINA 2024 750x109 px

 Z wymienionych grup wyłączono fotele samochodowe, fotele używane w lotnictwie, ich części oraz pościele i śpiwory.

W związku z niedostępnością danych dotyczących eksportu i importu mebli w czerwcu 2021 roku w momencie pisania tego tekstu, przedstawione dane ograniczone są do dwóch pierwszych miesięcy drugiego kwartału 2021 roku, tj. kwietnia i maja. Dodatkowo przedstawiono sumaryczną wartość importu i eksportu od stycznia do maja 2021 roku.

Według najnowszych dostępnych danych GUS eksport w kwietniu i maju 2021 roku wyniósł łącznie 2,047 mld euro. Porównując tą wartości do tych samych miesięcy 2020 roku odnotowano wzrost o 78%. Po przeliczeniu wartości eksportu z kwietnia i maja 2021 na złotówki otrzymujemy wynik na poziomie 9,401 mld zł i oznacza to wzrost o 81% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku.

Przyglądając się danym GUS dotyczących importu mebli za kwiecień i maj 2021 roku wynika, że w tych dwóch miesiącach zaimportowano meble do Polski o wartości łącznie 540 mln euro. Porównujące te dane do analogicznego okresu 2020 roku zaobserwowano wzrost aż o 106%. Po przeliczeniu tej wartości na złotówki, otrzymujemy wartość 1,18 mld zł i wzrost w stosunku do tego samego okresu 2020 roku o 109%.

Sumarycznie od stycznia do maja 2021 eksport mebli z Polski wyniósł 5,19 mld euro i był większy o 29% niż w tych samych miesiącach roku ubiegłego. Z kolei wartość importu od stycznia do maja 2021 roku wyniosła 1,333 mld euro, co oznacza wzrost o 45% porównując do tego samego okresu 2020 roku. Po przeliczeniu na naszą rodzimą walutę różnice procentowe są jeszcze większe i wynoszą odpowiednio: 36% w przypadku eksportu i 52% w przypadku importu.

Na tak duże wzrosty w wymianie handlowej wpływ miały głównie dwa czynniki, a mianowicie kwiecień i maj 2020 roku były rekordowo słabe ze względu na panujący w tamtym czasie lockdown. Jednocześnie od początku 2021 roku notowane wartości są wyjątkowo dobre.

Koniunktura konsumencka

Ważnym elementem w ocenie sektora meblarskiego są dane dotyczące koniunktury konsumenckiej, bieżących nastrojów oraz ich oczekiwań na przyszłość.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) jest to średnia sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.

W badanym okresie maj-lipiec 2021 roku wszystkie składające się na BWUK wskaźniki, tj. zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach, zmiana ogólne sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach oraz dokonywanie ważnych zakupów utrzymywały się na ujemnym poziomie. Najgorzej oceniana jest sytuacja dotycząca zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 miesięcy, choć widać poprawę w stosunku do poprzedniego badanego okresu luty-kwiecień 2021 roku. Konsumenci oceniali je w badanym okresie na odpowiednio -37,3 33,39 i -31,6 oraz -16,7, -20,0 i -20,1. BWUK będący średnią pięciu wyżej wymienionych wskaźników charakteryzował się wartościami kolejno -14,6, -14,8, i -13,5 i mimo, że są to wyniki lepsze niż w poprzednim badanym okresie luty, marzec i kwiecień 2021, to wciąż nie można nazwać ich dobrymi.

 Następny jest wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który składa się ze średniej sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i zmiany możliwości związanych z oszczędzaniem pieniędzy.

W WWUK, podobnie jak w przypadku BWUK, w badanym okresie maj-lipiec 2021 roku odnotowano ujemne oceny konsumentów. Jedynym wyjątkiem są oceny wskaźnika związanego z oszczędzaniem pieniędzy, który w badanym okresie notował wartości na poziomie odpowiednio 4,8, 2,2 i 3,0. Najniżej ocenianym WWUK był ten dotyczący zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Został on oceniony przez konsumentów w badanym okresie na poziomie -16,7, 20,0 i -20,1. Niewiele lepiej było w przypadku wskaźnika zmiany bezrobocia, w którym odnotowano oceny odpowiednio -20,6, -13,7 i -12,3 Średnia wszystkich wskaźników, jako WWUK w badanym okresie kształtowała się na poziomie -8,9 w maju, -9,0 w czerwcu i -8,2 w lipcu. Na gorsze oceny sytuacji ekonomicznej ma wpływ niewątpliwie inflacja.

Koniunktura w handlu

Dane z zakresu koniunktury handlu pozwalają szerzej spojrzeć na polską branżę meblarską. Dokonano analizy ocen opisujących handel artykułami gospodarstwa domowego, których częścią składową są meble. Badany okres przypadł na maj-lipiec 2021 roku i obejmuje sześć wskaźników. Za wyjątkiem wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa wszystkie wskaźniki charakteryzowały się bardzo dobrymi ocenami.

Wskaźnik bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w badanym okresie wyniósł odpowiednio -2,7, -1,8 i -2,7. O wiele lepiej wypadają oceny przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. W tym przypadku otrzymane oceny to kolejno 27,4, 27,8 i 22,2. Najlepsze oceny koniunktury w handlu tak jak w poprzednim badanym okresie zebrała bieżąca ilość sprzedawanych towarów. Dla tego wskaźnika odnotowano oceny 19,5 w maju, 32,8 w czerwcu oraz 34,0 w lipcu. Wskaźnik przewidywanych cen towarów w badanym okresie maj-lipiec 2021 roku odnotował wręcz skokowy wzrost ocen, które wyniosły odpowiednio 13,7, 31,0 i 30,7. Oceny otrzymane podczas badania przez GUS wskaźnika przewidywanego popytu na towary jednoznacznie wskazują na panujący wśród handlowców optymizm. W przypadku tego wskaźnika w maju odnotowano skok ocenę 46,8. W czerwcu i lipcu zaobserwowano spadek do kolejno 21,5 i 21,1.

Ostatni wskaźnik odnoszący się do ogólnego klimatu koniunktury, tak jak w przypadku poprzednich wskaźników, również charakteryzuje się ocenami dodatnimi oraz bardzo zbliżonymi do poprzedniego badanego okresu luty-kwiecień 2021. W badanym okresie od maja do lipca 2021 roku otrzymane oceny to kolejno 12,4 , 13,0 i 9,8.

Budownictwo

Badając stan polskiej branży meblarskiej nie można zapomnieć sytuacji na rynku budowlanym. Obserwując rynek mieszkaniowy można przewidzieć wzrost lub spadek wydatków społeczeństwa na meble.

Według oficjalnych danych GUS w pierwszym półroczu 2021 roku liczba oddanych do użytku mieszkań wyniosła 105.425 i była to wartość o 8% wyższa niż w pierwszym półroczu 2020 roku, kiedy to oddano do użytku 97.345 mieszkań.

Kolejną badaną wartością jest liczba mieszkań, których budowa została rozpoczęta. W I-II kwartale 2021 roku liczba rozpoczętych budów wyniosła 141.561. Porównując tą liczbę do analogicznego okresu 2020 roku obserwujemy znaczący, bo aż 45% wzrost. Ostatnim elementem badania sytuacji na rynku mieszkaniowym jest liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W I-II kwartale 2021 roku liczba ta wyniosła 171.468 i porównując tę ilość z do I-II kwartału 2020 roku zaobserwowano bardzo znaczny wzrost, bo aż 40%.

Podsumowując, bardzo duże wzrosty liczby oddanych mieszka do użytku, rozpoczętych budów, a także wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym jest dobrą wiadomością również dla branży meblarskiej. Wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań może potencjalnie zwiększyć zapotrzebowanie konsumentów na nowe umeblowanie w najbliższym czasie. Znaczące wzrosty liczby rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń i dokonanych zgłoszeń z projektem budowanym mogą mieć również pozytywny wpływ na branże meblarską w nieco dalszej perspektywie.

Dobre wyniki mimo problemów

Podsumowując, pierwsze półrocze 2021 roku było naprawdę udane, a drugi kwartał okazał się być jeszcze lepszy niż pierwszy, co pokazuje, że polska branża meblarska bardzo dobrze radzi sobie nawet w mniej sprzyjających warunkach. Sumarycznie w pierwszym półroczu 2021 roku odnotowano wartość produkcji sprzedanej na poziomie 26,2 mld zł. Aby zobrazować, jak dobry jest to wynik, przypomnimy wartości produkcji sprzedanej z pierwszego półrocza 2019 i 2020 roku, które wyniosły odpowiednio 23,1 oraz 20,5 mld zł. Branży meblarskiej udało się osiągnąć tak wysokie wyniki, mimo problemów z ograniczoną dostępnością materiałów oraz wzrostem cen pianek i płyt.

A skoro mowa o cenach, to od kilku miesięcy B+R Studio obserwuje zmiany cen mebli na rynku konsumenckim w ramach comiesięcznego badania „Wskaźnik cen mebli”, które wykazało, że wszystkie wspomniane wzrosty przekładają się na rynek konsumencki, gdzie w okresie od lutego do lipca 2021 roku ceny mebli wzrosły średnio o 9,2%.

A co czeka nas w najbliższym czasie? Wszystko wskazuje na kontynuację tego co dotychczas widzieliśmy, lecz cały czas należy mieć na uwadze wciąż rosnące ceny materiałów oraz potencjalne ograniczenia wynikające ze wzrostu zachorowań na COVID-19 na jesieni.

TEKST: Milena Dorozińska, Mateusz Strzelczyk

 Artykuł opublikowany został w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2021