Branża

Paged koordynuje powstanie klastra energii w Morągu

Paged tworzy klaster energii w Morągu.

Paged koordynuje powstanie klastra energii w Morągu

25 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Morągu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na utworzenie klastra energii. Umowę podpisali przedstawiciele Gminy Morąg, Paged Morąg oraz Paged Energy.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Grupa Paged stawia na odnawialne źródła energii. Powstaje nowy klaster energetyczny w Gminie Morąg. Inicjatywa ma na celu realizację inwestycji w OZE na terenie Morąga i okolic. Klaster energii zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i poprawi stan środowiska naturalnego. W wyniku jego powstania zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców oraz wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.

Podpisanie umowy to efekt współpracy pomiędzy Gminą Morąg i dwoma spółkami z Grupy Paged: Paged Morąg i Paged Energy. Paged Morąg jest przedsiębiorstwem lokalnym, zainteresowanym inwestycjami w OZE. Paged Energy będzie zaś pełnić rolę koordynatora klastra energetycznego. W ramach tej inicjatywy energia pochodząca z odnawialnych źródeł będzie wykorzystywana lokalnie. Przyczyni się to do poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki. Konstrukcja prawna klastra energetycznego narzuca ramy w zarządzaniu energią, ograniczając jego zasięg do poziomu powiatu.

Paged partnerem i koordynatorem klastra energii

Jednym z kluczowych partnerów w budowie nowego klastra jest firma Paged Morąg, zakład od wielu lat produkujący sklejkę w Morągu. Rolę głównego koordynatora pełni Paged Energy.

Do zadań firmy należy:

  • koordynacja działań i prac wewnątrz klastra,
  • obrót energią wewnątrz klastra,
  • magazynowanie energii,
  • pośrednictwo w rozliczeniach między wytwórcami a odbiorcami energii,
  • reprezentowanie interesów klastra na zewnątrz,
  • rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami klastra.

W ramach inwestycji w OZE, firma Paged Morąg będzie ponadto współpracować z Paged Energy przy budowie farm fotowoltaicznych i innych źródeł odnawialnej energii.

Piotr Michał Kosmęda, prezes Zarządu Paged Energy, podkreśla znaczenie klastrów energetycznych, które wspierają lokalne społeczności energetyczne, poprawiają jakość środowiska naturalnego i zwiększają konkurencyjność lokalnej gospodarki. Bliskość miejsc wytwarzania energii zwiększa odporność lokalnych społeczności na ryzyka związane z dostawą energii.

Na czym polega klaster energii?

Klastry energetyczne to lokalne społeczności energetyczne, w ramach, których zarówno źródła wytwórcze, jak i odbiorcy znajdują się na obszarze jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Zadaniem klastrów jest zadbanie o lokalne bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie dostępu do „zielonej” energii przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i mieszkańcom. Wskutek korzystania ze źródeł energii odnawialnej powodują one poprawę lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki – wyjaśnia Piotr Michał Kosmęda.

Paweł Krzyształowicz, członek Zarządu Paged Energy, zaznacza, że Grupa Paged intensywnie pracuje nad wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z OZE w swoich zakładach, co wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zakład produkcyjny Paged produkujący sklejkę, działa w Morągu nieprzerwanie od 1955 roku i jest istotnym punktem na mapie gminy, jako ważny pracodawca dla kolejnych pokoleń społeczności lokalnej. Zgodnie z przyjętą strategią właścicielską Grupy Kapitałowej Thumos, do której należą między innymi Paged Energy oraz spółki Paged produkujące sklejki i meble, kładziemy mocny nacisk na wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Chcemy, aby końcowe produkty pochodzące z naszych zakładów były w kolejnych latach coraz bardziej „zielone” i ekologiczne. Dlatego rozpoczęliśmy projekt przyzakładowej elektrowni fotowoltaicznej dla zakładu Paged w Morągu i pracujemy nad zakontraktowaniem kolejnych gigawatów energii pochodzącej z OZE.

Wierzymy, że proces dekarbonizacji produkcji doskonale wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednocześnie ścisła i wieloletnia współpraca z władzami Gminy Morąg – czego potwierdzeniem jest między innymi zawiązanie Klastra Energii w Morągu – pozwoli na zasilenie energią odnawialną również innych lokalnych odbiorców, co pomoże wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawę środowiska naturalnego, jak również budowę kapitału społecznego i świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy – podkreśla Paweł Krzyształowicz.

Klastry energetyczne przynoszą wiele korzyści lokalnym przedsiębiorcom, takich jak:


  • dążenie do samowystarczalności energetycznej w oparciu o źródła odnawialne,
  • zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o umowy typu PPA (Power Purchase Agreement),
  • dekarbonizacja produkcji, przyczyniająca się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

ZOBACZ TAKŻE: Paged LabTech w nowej siedzibie

Nowa inicjatywa Gminy Morąg i spółek Paged przynosi korzyści nie tylko lokalnej społeczności. Klaster energii wspiera rozwój ekologicznych technologii i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu.