Branża

Paged koordynuje powstanie klastra energii w Morągu

Paged tworzy klaster energii w Morągu.

Paged koordynuje powstanie klastra energii w Morągu

25 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Morągu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na utworzenie klastra energii. Umowę podpisali przedstawiciele Gminy Morąg, Paged Morąg oraz Paged Energy.

Grupa Paged stawia na odnawialne źródła energii. Powstaje nowy klaster energetyczny w Gminie Morąg. Inicjatywa ma na celu realizację inwestycji w OZE na terenie Morąga i okolic. Klaster energii zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i poprawi stan środowiska naturalnego. W wyniku jego powstania zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców oraz wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.

Podpisanie umowy to efekt współpracy pomiędzy Gminą Morąg i dwoma spółkami z Grupy Paged: Paged Morąg i Paged Energy. Paged Morąg jest przedsiębiorstwem lokalnym, zainteresowanym inwestycjami w OZE. Paged Energy będzie zaś pełnić rolę koordynatora klastra energetycznego. W ramach tej inicjatywy energia pochodząca z odnawialnych źródeł będzie wykorzystywana lokalnie. Przyczyni się to do poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki. Konstrukcja prawna klastra energetycznego narzuca ramy w zarządzaniu energią, ograniczając jego zasięg do poziomu powiatu.

Paged partnerem i koordynatorem klastra energii

Jednym z kluczowych partnerów w budowie nowego klastra jest firma Paged Morąg, zakład od wielu lat produkujący sklejkę w Morągu. Rolę głównego koordynatora pełni Paged Energy.

Do zadań firmy należy:

  • koordynacja działań i prac wewnątrz klastra,
  • obrót energią wewnątrz klastra,
  • magazynowanie energii,
  • pośrednictwo w rozliczeniach między wytwórcami a odbiorcami energii,
  • reprezentowanie interesów klastra na zewnątrz,
  • rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami klastra.

W ramach inwestycji w OZE, firma Paged Morąg będzie ponadto współpracować z Paged Energy przy budowie farm fotowoltaicznych i innych źródeł odnawialnej energii.

Piotr Michał Kosmęda, prezes Zarządu Paged Energy, podkreśla znaczenie klastrów energetycznych, które wspierają lokalne społeczności energetyczne, poprawiają jakość środowiska naturalnego i zwiększają konkurencyjność lokalnej gospodarki. Bliskość miejsc wytwarzania energii zwiększa odporność lokalnych społeczności na ryzyka związane z dostawą energii.

Na czym polega klaster energii?

Klastry energetyczne to lokalne społeczności energetyczne, w ramach, których zarówno źródła wytwórcze, jak i odbiorcy znajdują się na obszarze jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Zadaniem klastrów jest zadbanie o lokalne bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie dostępu do „zielonej” energii przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i mieszkańcom. Wskutek korzystania ze źródeł energii odnawialnej powodują one poprawę lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki – wyjaśnia Piotr Michał Kosmęda.

Paweł Krzyształowicz, członek Zarządu Paged Energy, zaznacza, że Grupa Paged intensywnie pracuje nad wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z OZE w swoich zakładach, co wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zakład produkcyjny Paged produkujący sklejkę, działa w Morągu nieprzerwanie od 1955 roku i jest istotnym punktem na mapie gminy, jako ważny pracodawca dla kolejnych pokoleń społeczności lokalnej. Zgodnie z przyjętą strategią właścicielską Grupy Kapitałowej Thumos, do której należą między innymi Paged Energy oraz spółki Paged produkujące sklejki i meble, kładziemy mocny nacisk na wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Chcemy, aby końcowe produkty pochodzące z naszych zakładów były w kolejnych latach coraz bardziej „zielone” i ekologiczne. Dlatego rozpoczęliśmy projekt przyzakładowej elektrowni fotowoltaicznej dla zakładu Paged w Morągu i pracujemy nad zakontraktowaniem kolejnych gigawatów energii pochodzącej z OZE.

Wierzymy, że proces dekarbonizacji produkcji doskonale wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednocześnie ścisła i wieloletnia współpraca z władzami Gminy Morąg – czego potwierdzeniem jest między innymi zawiązanie Klastra Energii w Morągu – pozwoli na zasilenie energią odnawialną również innych lokalnych odbiorców, co pomoże wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawę środowiska naturalnego, jak również budowę kapitału społecznego i świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy – podkreśla Paweł Krzyształowicz.

Klastry energetyczne przynoszą wiele korzyści lokalnym przedsiębiorcom, takich jak:


  • dążenie do samowystarczalności energetycznej w oparciu o źródła odnawialne,
  • zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o umowy typu PPA (Power Purchase Agreement),
  • dekarbonizacja produkcji, przyczyniająca się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

ZOBACZ TAKŻE: Paged LabTech w nowej siedzibie

Nowa inicjatywa Gminy Morąg i spółek Paged przynosi korzyści nie tylko lokalnej społeczności. Klaster energii wspiera rozwój ekologicznych technologii i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu.