Słownik meblarski

Miąższość materiałów tartych

Miąższość materiałów tartych – miąższość tarcicy określa się w metrach sześciennych. Jedynie w odniesieniu do desek okorkowych, tzn. tarcicy nie obrzynanej o odkryciu mniejszym niż 8 cm, jednostką miary jest 1 metr długości.

Obowiązuje tutaj następujący przelicznik: 400 m długości odpowiada 1 m3.

Jak oblicza się miąższość tarcicy?

Miąższość jednej sztuki tarcicy otrzymuje się przez pomnożenie jej wymiarów grubości, szerokości i długości. Jeśli wartość ta ma być wyrażona w m3, oblicza się ją według wzoru:

M = (G x S x L)/1.000.000 m3

w którym: G – grubość tarcicy w mm, S – szerokość tarcicy w mm, L – długość tarcicy w m.

Miąższość pojedynczej sztuki tarcicy określa się zasadniczo z dokładnością, jaka wypada z wyliczeń, ale dopuszcza się stosowanie zaokrągleń w sortymentach średnio- i wielkowymiarowych z dokładnością do trzeciego miejsca (do trzech cyfr po przecinku). Jeśli na czwartym miejscu po przecinku są cyfry 1-4, stosuje się zaokrąglenie w dół. Natomiast jeśli cyfry 5-9, następuje zaokrąglenie w górę.

Źródło: Prażmo J., Stolarstwo. część 1, WSiP, Warszawa, 1997.