Newsroom

Komody pod lupą Inspekcji Handlowej

52985268

Komody pod lupą Inspekcji Handlowej

W br. Inspekcja Handlowa skontrolowała pod kątem bezpieczeństwa wolnostojące komody szufladowe. Miała zastrzeżenia do 17 z nich, chociaż nie było uwag do konstrukcji żadnego z produktów.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

\W I kwartale br. pięć wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, działających na terenach województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przeprowadziło ogólnokrajową kontrolę, której celem była ocena bezpieczeństwa wolnostojących szufladowych komód mieszkaniowych pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów , z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 14749:2016-04 Meble. Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Była to pozaplanowa kontrola interwencyjna zainicjowana przez prezesa UOKiK w związku z informacją ujawnioną w mediach o wypadkach śmiertelnych z udziałem dzieci spowodowanych użytkowaniem komody szufladowej.

Kontrolami objęto 20 przedsiębiorców, w tym: 6 producentów, 1 importera, 10 placówek sprzedaży detalicznej, 3 sklepy wielkopowierzchniowe.

Ogółem skontrolowano 58 partii produktów, z czego ze względu na nieprawidłowości wyłącznie w oznakowaniu zakwestionowano 17 z nich, co stanowi 29,31% wszystkich zbadanych. Żaden z produktów nie został zakwestionowany z uwagi na nieprawidłowości w konstrukcji.

Najwięcej uchybień dotyczyło niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania (70,59%). W przypadku 35,29% zakwestionowanych partii mebli stwierdzono niekompletne dane lub brak danych producenta, natomiast w jednym przypadku brakowało danych umożliwiających identyfikację produktu. Nieprawidłowości stwierdzono u 7 przedsiębiorców, tj. w 35% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Wszyscy kontrolowani dokonali poprawy oznakowania w ramach dobrowolnych działań naprawczych jeszcze w toku prowadzonych kontroli.

W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wystosowano 9 pism informujących przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień. W związku z tym, że ujawnione nieprawidłowości dotyczyły jedynie kwestii oznakowania i zostały skorygowane w ramach dobrowolnych działań naprawczych, nie było konieczności przekazywania akt spraw do Prezesa UOKiK.

Reasumując, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych stwierdzono uchybienia w blisko w 1/3 zbadanych partii komód mieszkaniowych z szufladami (29,31%). Związane były one jedynie z kwestiami oznakowania, nie stwierdzono produktów wadliwych konstrukcyjnie. W zdecydowanej większości ujawnione nieprawidłowości dotyczyły niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania.