Newsroom

Jeszcze więcej mieszkań?

rynek mieszkaniowy w Polsce, widok na warszawskie osiedla

Jeszcze więcej mieszkań?

Jak informuje GUS, w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. oddano do użytkowania 164,3 tys. mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania to 93,8 m2.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku w I-III kw. 2021 r. wyniosła 15,4 mln m2, a liczba izb 648,1 tys. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 8,0 tys. (5,1%), powierzchni użytkowej – o 1,5 mln m2 (11,0%) oraz liczby izb – o 58,2 tys. (9,9%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 93,8 m2 (w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. – 88,8 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 133,5 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,7 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143,0 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 63,0 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) – 51,5 m2.

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (18,2% wartości krajowej), wielkopolskim (12,0%) i dolnośląskim (11,3%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności , wyniósł dla Polski 4,3. Największe wartości odnotowano w województwach: dolnośląskim (6,4), pomorskim (5,9), wielkopolskim (5,7) i mazowieckim (5,5); najmniejsze w: opolskim (2,5), śląskim (2,7), świętokrzyskim (2,8) oraz warmińsko-mazurskim (2,9).

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 59,2% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 38,7%. W porównaniu z poprzednim rokiem udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem spadł o 5,5 pkt proc. Wzrósł natomiast odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych (o 5,0 pkt proc.).

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego, dla których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 63,1%, 62,3% i 54,8%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim i pomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 71,6%, 70,1% i 69,9%.

Wodociąg z sieci posiadało 92,0%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 78,5% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 40,0% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 34,7%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 35,1% mieszkań, a pozostałe miały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 41,5% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 16,5% w kotły/piece na paliwo stałe, a 6,9% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

W trzech kwartałach 2021 r. oddano do użytkowania 77,9 tys. nowych budynków mieszkalnych , tj. o 18,4% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna ich kubatura wyniosła 75,8 mln m3 – 11,5% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,6%) wybudowano 49,2% wszystkich mieszkań ulokowanych w nowych budynkach mieszkalnych.

W okresie trzech kwartałów 2021 r. rozpoczęto budowę 216,3 tys. mieszkań, tj. o 49,0 tys. mieszkań (29,3%) więcej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 39,1% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 59,1%. Pozostałe mieszkania zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 255,4 tys. mieszkań, tj. o 63,0 tys. mieszkań (32,7%) więcej niż przed rokiem.