Newsroom

Ustawa o OZE z podpisem Prezydenta

1834232241

Ustawa o OZE z podpisem Prezydenta

Wśród 9 podpisów, które 25 sierpnia br. złożył Prezydent, znalazł się także ten pod ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii OZE.

Zgodnie z informacją, która 27 sierpnia br. pojawiła się na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 25 sierpnia podpisał on 9 ustaw. Jedną z nich była nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii OZE.

Jak informuje kancelaria Prezydenta RP, celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania zapewniającego ciągłość zrównoważonej gospodarki leśnej na czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz po tym stanie. W związku z tym, ustawa wprowadza definicję drewna energetycznego odbiegającą od definicji tego drewna określonej w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z dodawanym do ww. ustawy art. 184f, za drewno energetyczne uznaje się:

  1. surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
  2. produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
  3. odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Przepis art. 184f ma charakter epizodyczny i utraci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2021 r.

Jednocześnie ustawa przewiduje regulacje umożliwiające wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów powstałych w procesie obróbki drewna oraz wykorzystanie na cele energetyczne drewna poużytkowego.

Zgodnie z przedmiotową ustawą, w okresie od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2021 r. do drewna energetycznego w rozumieniu art. 184f ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie art. 119a tej ustawy (przepisów rozporządzenia określającego szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego).

Ponadto, ustawa zawiera przepisy przejściowe rozstrzygające o znaczeniu i cechach jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego, z którego została wytworzona w określonym czasie energia elektryczna.

Dla przypomnienia – 13 sierpnia izba wyższa odrzuciła projekt rządowy zakładający nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, czasowo zmieniającą definicję drewna energetycznego, jednak nowela ponownie trafiła pod obrady Sejmu. Gdy posłowie odrzucili weto senatorów w sprawie nowelizacji ustawy, ta trafiła do podpisu prezydenta.