Newsroom

Produkcja mebli ze wzrostem o ponad 15%

356526728

Produkcja mebli ze wzrostem o ponad 15%

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2020 r. była o 5,9% wyższa, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r.

Już na wstępie warto zaznaczyć, że w tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano wzrost o 5,6%. Wrzesień to czwarty miesiąc z rzędu, w którym rośnie produkcja przemysłowa, co wskazuje na szybsze od oczekiwań odrabianie strat w przemyśle, spowodowanych pandemią COVID-19.

Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 działach przemysłu. Największy w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,6%) i komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 22,8%). Niższe wzrosty dotyczyły produkcji mebli (o 15,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 10,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 7,9%), wyrobów z metali (o 7,8%) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 7,4%).

Największe spadki w ujęciu rok do roku dotyczyły produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 25,6%) oraz wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 17,8%).

Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły we wrześniu o 1,6% w ujęciu rok do roku, a w porównaniu z sierpniem br. wzrosły o 0,1%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast odpowiednio o 2,5% r/r i o 0,3% w relacji do sierpnia br.

W ocenie Mnisterstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w październiku można oczekiwać spowolnienia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do ok. 2% w ujęciu rocznym, głównie za sprawą niższych od oczekiwań wyników produkcji dóbr związanych z energią oraz efektów kalendarzowych. Utrzyma się także kompozycja sektorów notujących wzrosty i spadki produkcji, przy czym można oczekiwać płytszych wzrostów i głębszych spadków.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Według GUS we wrześniu w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było przeciętnie 6312,4 tys. osób. To o ponad 17 tys. więcej niż w sierpniu, choć wciąż o ponad 133 tys. mniej niż we wrześniu 2019 r. (spadek o 1,2%) oraz o prawie 74 tys. mniej niż w lutym tego roku. Wrzesień jest czwartym miesiącem z rzędu, kiedy liczba zatrudnionych wzrosła, choć wolniej. Spowolnienie wpisuje się w obserwowaną w tym okresie stabilizację wskaźników rynku pracy.

Na obniżanie wskaźnika zatrudnienia wpływ mają wciąż funkcjonujące elementy tarczy antykryzysowej, które związane są z obniżaniem wymiaru czasu pracy. GUS podaje bowiem wynik w przeliczeniu na pełne etaty.

Zdecydowanie pozytywne dla pracowników informacje dotyczą przeciętnego poziomu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Według GUS wartość ta we wrześniu wyniosła 5371,56 zł. Oznacza to wzrost wobec sierpnia br. o 0,6%, a wobec września 2019 r. o 5,6%. Od maja mamy do czynienia z coraz szybszym wzrostem przeciętnych wynagrodzeń, który stopniowo zbliża się do wysokiej dynamiki z lat poprzednich.

Powyższe dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.