Newsroom

Polska 5. partnerem handlowym Niemiec

Koelnmesse - wejście południowe.

Polska 5. partnerem handlowym Niemiec

Wprawdzie początek roku przyniósł wzrost we wzajemnych obrotach handlowych o 6,6%, ale w I kw. br. spadł eksport do Niemiec m.in. w branży meblarskiej – o 7,2%.

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, Polska – wg danych za styczeń i luty – wyprzedziła Włochy i stała się 5. partnerem handlowym Niemiec. Pierwsze miesiące br. przyniosły wzrost we wzajemnych obrotach handlowych rzędu 6,6%. Bilans handlowy z Niemcami osiągnął pułap 21 mld euro.

Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata, a ich gospodarka jest czwartą co do wielkości po USA, Chinach i Japonii. Dochód narodowy Niemiec na mieszkańca mierzony siłą nabywczą (PPS to umowna waluta wykorzystywana przez Eurostat do wyrażania realnego poziomu PKB i jego składowych, eliminująca wpływ różnic w poziomach cen między państwami, województwami lub innymi jednostkami terytorialnymi) w 2017 r. wynosił 37,8 tys. euro i stanowił 124% średniej UE, która wtedy liczyła 28 państw członkowskich.

Od 20 lat Niemcy pozostają pierwszym partnerem handlowym Polski. Udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem, wg danych wstępnych za ub.r., wynosił 27,59%, a w imporcie 28,21%. Jak wyjaśnia resort rozwoju, utrzymująca się od kilku lat wysoka dynamika handlu, wynikała z rosnących poddostaw dla eksportowych działów gospodarki Niemiec i poprawy ich konkurencyjności, związanej z wysokim kursem euro wobec złotego. Na uwagę zasługuje wysokie (dla Polski dodatnie) saldo handlu z Niemcami. Strona niemiecka wykazuje natomiast w swoich danych dodatnie dla siebie saldo w handlu z Polską (w 2017 r. 16,3 mld euro), co wiąże się z zaliczaniem do eksportu Niemiec dostaw do Polski z krajów trzecich, odprawianych celnie w Niemczech. W strukturze wymiany towarowej z Niemcami dominowały: wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. 40%), w tym pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria.

W I półroczu ub.r. dynamika obrotów Polski z Niemcami wyraźnie spadła, co związane jest z pogorszeniem sytuacji Niemiec w handlu światowym i z faktem, że polski przemysł jest w dużej mierze podwykonawcą przemysłu niemieckiego.

Ministerstwo Rozwoju tłumaczy, że dalsze pogorszenie wyników wymiany handlowej nastąpiło w I kwartale br., w rezultacie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Największy wpływ na spadek dynamiki eksportu do Niemiec miała redukcja eksportu w branżach mających kluczowy udział w eksporcie: motoryzacyjnej (spadek o 8,6%), meblarskiej (spadek o 7,2%) i metalurgicznej (spadek o 9,9%) oraz tworzyw sztucznych (spadek o 4,5%). Na spadek importu zaś największy wpływ miała redukcja importu również kluczowych produktów: pojazdów i części do nich (spadek o 13%) oraz maszyn i urządzeń mechanicznych (spadek o 6,7%) i elektrycznych (spadek o 17,3%).

Niemcy zainwestowały w Polsce do końca 2018 r. 17,5 % kapitału zagranicznego zainwestowanego w naszym kraju ogółem (drugi największy inwestor po Holandii, która zainwestowała 21,3% środków). Struktura niemieckich inwestycji obejmuje szerokie spektrum sektorów (finansowy, produkcyjny, usługowy).

Z danych, którymi dysponuje resort rozwoju wynika, że w Polsce zarejestrowano 5.415 firm z udziałem kapitału niemieckiego, w tym 2.369 zatrudniających powyżej 9 pracowników i 680 z kapitałem powyżej 1 mln USD. Zatrudniają one łącznie ok. 361 tys. pracowników. Według danych niemieckich na rynku niemieckim zainwestowało dotąd 1.800 firm z Polski, które zatrudniają ok. 21 tys. pracowników.