Newsroom

FORTE odczuwa spowolnienie w branży meblarskiej

Na wyniki FORTE wpływa sprzedaż płyt z fabryki płyt TANNE.

FORTE odczuwa spowolnienie w branży meblarskiej

Wyniki Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE potwierdzają problemy producentów mebli. Do braku stabilnego popytu na meble przyczyniły się pesymistyczne nastroje konsumentów i obawy o stan domowych budżetów. Dodatkowo wojna w Ukrainie wpływa na globalny wzrost cen surowców, ich dostępność, jak również dużą dynamikę zmian kursów walut.

Z opublikowanego przez Grupę Kapitałową Fabryk Mebli FORTE skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2022 roku wynika, że do końca trzeciego kwartału Grupa FORTE osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 939, 295 mln zł, w stosunku do 948, 370 mln zł w analogicznym okresie roku 2021, co oznacza spadek o 1%. Jednocześnie do końca września 2022 roku zrealizowano 250,597 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 26,2% w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 roku. W strukturze sprzedaży ogółem 20,80% stanowiła sprzedaż płyty, przy 7,50% udziale eksportu (70.721 mln zł) i 13,30% udziale sprzedaży krajowej płyty (124.333 mln zł). Sprzedaż nadwyżek płyty produkowanej przez spółkę TANNE w okresie sprawozdawczym wyniosła 195.054 mln zł (143,1 tys. m3) w porównaniu z 173.855 mln zł (128,7 tys. m3) w analogicznym okresie 2021 roku (wzrost o 12,2%). Natomiast 79,20% sprzedaży ogółem dotyczyło mebli i pozostałej sprzedaży Grupy (744, 241 mln zł), gdzie eksport stanowił 654,111 mln zł (69,60%) wobec 90,130 mln zł sprzedaży krajowej (9,60%).

Wpływ pandemii, inflacji i wojny w Ukrainie

Jak informuje Grupa FORTE, nie odczuła ona bezpośredniego, negatywnego wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 w całym okresie sprawozdawczym 2022 roku.

Jednak w zasadzie na wszystkich rynkach zbytu, Grupa odnotowała ilościowe spadki zamówień. Przyczyn braku stabilnego popytu na meble można dopatrywać się w pesymistycznych nastrojach konsumentów spowodowanych obawami o stan domowych budżetów w związku z utrzymującą się wysoką inflacją i niepewną sytuacją geopolityczną w Europie – czytamy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Forte.

Trwająca wojna w Ukrainie również wywołuje niepewność warunków gospodarczych, jak też wysokie ryzyko zachowania ciągłości łańcucha dostaw, co może wciąż pozostawać znaczącym, negatywnym czynnikiem mającym wpływ na przyszłą działalność.

W zakończonym okresie sprawozdawczym Grupa nie realizowała sprzedaży zarówno do Rosji, jak i Białorusi. Sprzedaż do Ukrainy nie przekroczyła zaś 0,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy. Grupa nie realizuje także zakupów surowców od dostawców z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Grupa nie posiada inwestycji i jednostek zależnych w rejonach zaangażowanych w konflikt.

Grupa FORTE odczuwa wpływ wojny na globalny wzrost cen surowców oraz ich dostępność, a także dużą dynamikę zmian kursów walut, a to nie pozostawało bez wpływu na wyniki finansowe w całym okresie sprawozdawczym 2022 roku. Najprawdopodobniej będzie też miało wpływ na generowane wyniki finansowe w kolejnych miesiącach roku.

Wysokie ceny nośników energii oraz nakładane sankcje na Rosję i wspierającą ją Białoruś, które ograniczyły alternatywne dla Lasów Państwowych źródła dostaw drewna skutkują brakiem dostępności i ciągłym wzrostem cen drewna na rynku, co w Grupie FORTE negatywnie wpływa na wzrost kosztów własnej produkcji płyty surowej. Zarząd podejmuje różnorodne działania, aby w maksymalny sposób niwelować negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników na działalność Grupy, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł zakupu surowców, negocjowanie podwyżek cen z klientami, zapewnienie odpowiednich poziomów finansowania zewnętrznego – informuje w skonsolidowanym raporcie Grupa FORTE.

Zarząd nie jest w stanie realnie oszacować wpływu wojny w Ukrainie na przyszłą działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej, jednak biorąc pod uwagę ekspozycję Grupy na te czynniki, nie dostrzega ryzyka kontynuacji oraz kluczowych zagrożeń operacyjnych dla działalności Grupy.

Wyniki sprzedaży Fabryk Mebli FORTE

Ze sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli FORTE wynika, że udział procentowy sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco:

 • kraje niemieckojęzyczne 52,4%,
 • Europa Zachodnia i Północna 27,0%,
 • Polska 12,1%,
 • Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 7,0%
 • kraje pozaeuropejskie 1,5%.

Udział procentowy sprzedaży płyty na rynkach ukształtował się następująco:

 • Polska 63,8%,
 • Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 34,7%
 • kraje niemieckojęzyczne 1,5%.

Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 33,1%, czyli o 7,5 pkt. % niżej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Koszty sprzedaży wyniosły 195,795 mln zł i w ujęciu liczbowym w stosunku do trzech kwartałów 2021 roku wzrosły o 8,433 mln zł, co było głównie efektem wzrostu cen kosztów transportu, jak również udziałem Grupy w większej liczbie imprez targowych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Obciążenie przychodów kosztami sprzedaży wyniosło 20,8% wobec 19,8% w roku 2021.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 53,675 mln zł (5,7% przychodów), w stosunku do 127,153 mln zł (13,4% przychodów) w analogicznym okresie roku 2021.

Jak podaje Grupa Forte na obniżenie rentowności wpłynęły trzy główne czynniki:

 • wysokie koszty surowców i materiałów do produkcji (przede wszystkim drewna i materiałów drewnopochodnych), których przeniesienie na odbiorcę następuje z dużym opóźnieniem,
 • bardzo duże spowolnienie na rynku meblowym, szczególnie mebli skrzyniowych, które negatywnie wpłynęło na dynamikę sprzedaży mebli na wszystkich rynkach obsługiwanych przez Spółkę, a w szczególności na rynku niemieckim. W ujęciu ilościowym sprzedaż mebli w III kwartale 2022 roku była o 40% niższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego,
 • niski popyt na meble bezpośrednio przełożył się na spadek popytu na płytę meblową (pomimo stabilnych cen sprzedaży) co przełożyło się na sprzedaż płyty z TANNE do zewnętrznych klientów w ujęciu ilościowym o 40% vs analogiczny okres roku ubiegłego i prawie 58 % vs II kwartał tego roku.

Plany związane z produkcją mebli tapicerowanych

W kolejnych miesiącach Grupa będzie koncentrowała się na działaniach zmierzających do zwiększania rentowności, aby w dalszym okresie powrócić do dynamicznego rozwoju sprzedaży mebli na rynkach europejskich poprzez dalsze zwiększanie udziału w rynkach poszczególnych krajów i odpowiednie dostosowywanie oferty produktowej np. wprowadzenie do sprzedaży mebli tapicerowanych, produkowanych przez nowy podmiot z Grupy. W raporcie FORTE poinformowało, że zakład produkcyjny znajdujący się w Białymstoku przy ul. Generała Andersa 11 był zakładem produkcyjnym Grupy do końca czerwca 2022 roku. W nadchodzących miesiącach będzie on przystosowywany do uruchomienia produkcji mebli tapicerowanych przez spółkę SPECIFIC.

Trwająca wojna wpływa na globalny wzrost cen surowców oraz ich dostępność, a także dużą dynamikę zmian kursów walut, co nie pozostanie bez wpływu na generowane wyniki finansowe Grupy w najbliższej przyszłości.