Edukacja

Polska branża meblarska idzie po rekord

Według najnowszych danych branża meblarska odnotuje procentowy wzrost za cały 2021 rok nie jedno-, a dwucyfrowy.

Polska branża meblarska idzie po rekord

III kwartał przyniósł kolejne rekordy, zwłaszcza w kwestii wartości produkcji sprzedanej mebli. Według najnowszych danych branża meblarska odnotuje procentowy wzrost za cały 2021 rok nie jedno-, a dwucyfrowy.

Jak duży zatem wzrost odnotuje branża meblarska? Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy najpierw zapoznać się z oficjalnymi danymi GUS za I-III kwartał 2021 r. w zakresie wartości i wolumenu produkcji mebli, przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w branży, handlu zagranicznego, koniunktury w produkcji i handlu meblami oraz budownictwa.

Produkcja mebli

Przeprowadzona analiza obejmuje wartość produkcji sprzedanej mebli wypracowanej przez firmy duże, średnie i małe. Według GUS wartość produkcji sprzedanej w I-III kwartale 2021 r. wyniosła blisko 40,4 mld zł i jest to o 21% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

W samym III kwartale 2021 r. wartość produkcji sprzedanej wyniosła około 14,2 mld zł i jest to wynik wyższy o blisko 10% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., kiedy to wartość produkcji sprzedanej wyniosła 12,9 mld zł.

ZOBACZ TAKŻE: Najwięksi producenci mebli w Polsce

Analizując dane dotyczące wolumenu produkcji w I-III kwartale 2021 r. zaobserwowano wzrost liczby wyprodukowanych mebli w trzech z czterech badanych przez GUS grupach w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Największy wzrost dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach, których wyprodukowano 31,945 mln sztuk (wzrost o 46%). Duże wzrosty odnotowano również grupach mebli drewnianych z rodzaju stosowanych w sypialni, których wyprodukowano 5,358 mln sztuk (wzrost o 19%) oraz mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania wyprodukowanych w ilości 2,054 mln sztuk (wzrost o 18%). Niewielki spadek odnotowano natomiast w przypadku wyprodukowanych w ilości 1,980 mln sztuk mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni i było to 2% mniej niż rok wcześniej.

Porównując dane wolumenu produkcji badanych grup mebli tylko w III kwartale 2021 r. do III kwartału 2020 r. sytuacja prezentuje się już nieco inaczej. W III kwartale 2021 r. wolumen wyprodukowanych mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania wzrósł o odpowiednio 15% i 7%. Z kolei wolumeny wyprodukowanych mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni oraz mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni spadły o 2% i 15%.

Porównując do siebie łącznie I-III kwartał 2021 r. do I-III kwartału 2020 r. duże różnice (za wyjątkiem mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni) wynikają ze znacznego ograniczenia produkcji w marcu, kwietniu i maju 2020 r.

Pamiętajmy, że cztery omawiane tu grupy mebli stanowią około 25% wartości produkcji branży meblarskiej.

Branża meblarska: zatrudnienie

Według danych GUS I-III kwartał 2021 r. był okresem, w którym przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej wyniosło 162 tys. Jest to blisko o 4% więcej niż w tym samym okresie 2020 r., kiedy to przeciętne zatrudnienie wyniosło 156 tys. osób.

Liczby te stanowią średnią roczną z miesięcy od stycznia do września, a ponadto nie uwzględniają właścicieli i współwłaścicieli, jak również pracujących członków ich rodzin. Dane te nie obejmują również zatrudnionych poza granicami Polski oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych. Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w branży meblarskiej obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

Można zauważyć, że w dynamika produkcji jest wyraźnie wyższa niż dynamika zatrudnienia, co może świadczyć o optymalizacji procesów i inwestycjach poprawiających wydajność.

Analizy danych GUS z I-III kwartału 2021 r. meblarskiej wykazują, że przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej znacznie wzrosło. Przeciętne wynagrodzenie w I-III kwartale br. wyniosło 4.514,72 z. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł około 470 zł brutto (12%). Porównując III kwartał 2021 r. do III kwartału roku poprzedniego wzrost jest nieco niższy i wyniósł 9% (z 4.282,22 zł do 4.654,60 zł).

Branża meblarska: koniunktura

Wszystkie wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Nie są uwzględniane odpowiedzi neutralne. Badany okres przypadł na sierpień-październik 2021 r.

W okresie od sierpnia do października 2021 r. menedżerowie lepiej oceniali sytuację dotyczącą bieżącego portfela zamówień, produkcji i ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa niż w poprzednim badanym okresie (maj-lipiec 2021 r.).

W miesiącach sierpień-październik 2021 r. oceny menedżerów dotyczące bieżącego portfela zamówień kształtowały się na poziomie odpowiednio -5,7, 10,8 i 4,6. W przypadku bieżącej produkcji odnotowane oceny były delikatnie lepsze. W badanym okresie wskaźnik bieżącej produkcji charakteryzował się ocenami kolejno -1,9, 11,9 i 11,1. Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa natomiast kształtowały się w okresie sierpień-październik 2021 r. na poziomie -3,2 -2,8 i 1,5.

Kolejnym badanym wskaźnikiem jest bieżący stan zapasów wyrobów gotowych. Trzeba nadmienić, że interpretacja ocen dotyczących tego wskaźnika wygląda inaczej niż w przypadku pozostałych. Oceny dodatnie wskazują na niedobór zapasów, ujemne zaś na ich nadmiar. Podsumowując: oceny najbliższe wartości 0 są ocenami najlepszymi.

W badanym okresie menedżerowie określali stan zapasów wyrobów gotowych na bliski optymalnemu i jest to kontynuacja już wielomiesięcznego trendu. Kolejno było to -2,6 w sierpniu, -0,3 we wrześniu i -2,8 w październiku.

Po ocenach bieżących należy przyjrzeć się oczekiwaniom menedżerów dotyczących portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Oceny te, za wyjątkiem przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, są pozytywne lub nawet bardzo pozytywne, aczkolwiek w październiku 2021 r. odnotowano niewielkie pogorszenie nastrojów. W badanym okresie (sierpień-październik 2021 r.) przewidywany portfel zamówień oceniano kolejno na 12,3, 14,2 i 4,7. Przewidywaną produkcję oceniano na 12,8 14,9 i 4,6, z kolei przewidywaną sytuację finansowa przedsiębiorstwa na 0,5, 3,4 i -2,6.

Ostatnimi wskaźnikami ujętymi w badaniu koniunktury w przemyśle meblarskim są przewidywane ceny, ogólny klimat koniunktury i ogólna sytuacja gospodarcza. W przypadku pierwszego wskaźnika menedżerowie niezmiennie przez cały 2021 r. wyrażają potrzebę podnoszenia cen mebli. Oceny otrzymane w badaniu tego wskaźnika w okresie sierpień-październik 2021 r. to odpowiednio 27,1, 29,3, i 25,4. Na tak wysokie oceny wpływają utrzymujące się wysokie koszty materiałów do produkcji, drożejący transport oraz inflacja. Ogólny klimat koniunktury oceniano lepiej niż w poprzednim badanym okresie, odpowiednio na 9,1, 11,9, 7,6. Również pozytywniej w oczach menedżerów prezentuje się ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa, którą oceniano na 6,0 w sierpniu, 11,3 we wrześniu i 10,2 w październiku.

Branża meblarska: handel zagraniczny

W ocenie sytuacji w branży meblarskiej równie ważną rolę odgrywa handel zagraniczny. Analizę przeprowadzono na podstawie oficjalnych danych GUS dotyczących eksportu i importu mebli. Dane dotyczą grup mebli takich jak:

  • 9401 – meble do siedzenia,
  • 9402 – meble medyczne,
  • 9403 – meble pozostałe,
  • 9404 – materace.

Z wymienionych grup wyłączono fotele samochodowe, fotele używane w lotnictwie, ich części oraz pościele i śpiwory.

W związku z niedostępnością danych dotyczących eksportu i importu mebli we wrześniu 2021 r. w momencie pisania tego tekstu, przedstawione dane ograniczone są do dwóch pierwszych miesięcy trzeciego kwartału 2021 r. tj. lipca i sierpnia. Dodatkowo przedstawiono sumaryczną wartość importu i eksportu od stycznia do sierpnia 2021 r.

Według najnowszych dostępnych danych GUS eksport w lipcu i sierpniu 2021 r. wyniósł łącznie 1,949 mld euro. Porównując tą wartości do tych samych miesięcy 2020 r. odnotowano wzrost o 3%. Po przeliczeniu wartości eksportu z lipca i sierpnia 2021 r. na złotówki otrzymujemy wynik na poziomie 8,902 mld zł i oznacza to wzrost o 6% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

Analizując dane GUS dotyczące importu mebli w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wynika, że w tym czasie zaimportowano meble do Polski o wartości łącznie 530 mln euro. Porównujące te dane do analogicznego okresu 2020 r. zaobserwowano wzrost aż o 27%. Po przeliczeniu tej wartości na złotówki, otrzymujemy wartość 2,420 mld złotych i wzrost w stosunku do tego samego okresu 2020 r. o 30%.

Łącznie od stycznia do sierpnia 2021 r. eksport mebli z Polski wyniósł 8,222 mld euro i był większy o 21% niż w tych samych miesiącach roku ubiegłego. W przypadku importu od stycznia do maja 2021 r. wyniósł on 2,145 mld euro, co oznacza wzrost o 41% porównując do tego samego okresu 2020 r. Po przeliczeniu na naszą rodzimą walutę różnice procentowe są jeszcze większe i wynoszą  odpowiednio: 25% w przypadku eksportu i 46% w przypadku importu.

Warto zwrócić uwagę, że wzrost eksportu w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego nie był już tak znaczny, jak w poprzednich badaniach. Import natomiast notuje mniejsze wzrosty, ale nadal są one wysokie.

Koniunktura konsumencka

Ważnym elementem w ocenie sektora meblarskiego są dane dotyczące koniunktury konsumenckiej, bieżących nastrojów oraz ich oczekiwań na przyszłość.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) jest to średnia sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.

W badanym okresie (sierpień-październik 2021 r.) wszystkie składające się na BWUK wskaźniki, tj. zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach, zmiana ogólne sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach oraz dokonywanie ważnych zakupów utrzymywały się na ujemnym poziomie, co jest kontynuacją trwającego od dłuższego czasu negatywnego trendu. Najgorzej oceniana jest sytuacja dotycząca zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach. Konsumenci oceniali je w badanym okresie na odpowiednio -31,0 -27,2 i -30,1 oraz -20,0, -20,8 i -28,0. Trochę lepiej, lecz nadal „na minus” prezentują się wskaźniki zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach. W okresie sierpień-październik było to kolejno -6,1, -7,7, -8,6 oraz -4,2, -5,1, -9,8. Obecne dokonywanie ważnych zakupów oceniano na -11,6, -4,3, -12,3.

BWUK będący średnią pięciu wyżej wymienionych wskaźników charakteryzował się wartościami kolejno -14,6, -13,0 i -17,8 i odznacza się nieznacznym pogorszeniem w porównaniu do poprzedniego badanego okresu (maj-lipiec 2021 r.).

Następny jest wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który składa się ze średniej sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i zmiany możliwości związanych z oszczędzaniem pieniędzy.

W WWUK, podobnie jak w przypadku BWUK, w badanym okresie (sierpień-październik 2021 r.) odnotowano ujemne oceny konsumentów. Częściowym wyjątkiem są oceny wskaźnika związanego z oszczędzaniem pieniędzy, który w badanym okresie notował wartości na poziomie odpowiednio 0,3, 4,4 i -6,0. Najniżej ocenianym WWUK był ten dotyczący zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Został on oceniony przez konsumentów w badanym okresie na poziomie -20,0, -20,8 i -28,0. Nieco lepiej, choć również „na minus” było w przypadku wskaźnika zmiany bezrobocia, w którym odnotowano oceny odpowiednio -11,3, -10,9 i -14,0. Średnia wszystkich wskaźników, jako WWUK w badanym okresie, kształtowała się na poziomie -8,8 w sierpniu, -8,1 we wrześniu i -14,5 październiku. Na pogarszające się oceny sytuacji ekonomicznej ma wpływ niewątpliwie inflacja.

Koniunktura w handlu

Dane z zakresu koniunktury handlu pozwalają szerzej spojrzeć na polską branżę meblarską. Dokonano analizy ocen opisujących handel artykułami gospodarstwa domowego, których częścią składową są meble. Badany okres przypadł na sierpień-październik 2021 r. i objął sześć wskaźników. Wszystkie charakteryzowały się bardzo dobrymi ocenami z niewielkim wyjątkiem w przypadku bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, w którym ujemną ocenę odnotowano w sierpniu.

Wskaźnik bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w badanym okresie wyniósł odpowiednio -1,3, 5,4 i 10,7. Stabilnie i wysoko wypadają oceny przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. W tym przypadku otrzymane oceny to kolejno 20,2, 27,0 i 27,6. Najlepsze oceny koniunktury w handlu, tak jak w poprzednim badanym okresie, zebrała bieżąca ilość sprzedawanych towarów, przy czym odnotowano dalszy i znaczący wzrost. Dla tego wskaźnika oceny sięgały 55,8 w sierpniu, 39,6 we wrześniu oraz 47,2 w październiku. Wskaźnik przewidywanych cen towarów w badanym okresie sierpień-październik 2021 r. utrzymał bardzo dobre oceny w porównaniu do poprzedniego badanego okresu maj-lipiec i wyniósł odpowiednio 18,8, 25,5 i 30,8. Oceny otrzymane podczas badania przez GUS wskaźnika przewidywanego popytu również utrzymują na bardzo dobry poziomie. W przypadku tego wskaźnika w sierpniu odnotowano ocenę 15,1, we wrześniu 26,2, a w październiku 27,0.

Ostatni wskaźnik odnoszący się do ogólnego klimatu koniunktury, tak jak w przypadku poprzednich wskaźników, również charakteryzuje się ocenami dodatnimi i nieco lepszymi w porównaniu do poprzedniego badanego okresu (maj-lipiec 2021 r.). W okresie sierpień-październik 2021 r. otrzymane oceny to odpowiednio 9,5, 16,2 i 19,2.

Budownictwo

Badając stan polskiej branży meblarskiej nie można zapomnieć sytuacji na rynku budowlanym. Obserwując rynek mieszkaniowy można przewidzieć wzrost lub spadek wydatków społeczeństwa na meble.

Według oficjalnych danych GUS w I-III kwartale 2021 r. liczba oddanych do użytku mieszkań wyniosła 164.422 i była to wartość o 6% wyższa niż w tym samym okresie 2020 r., kiedy to oddano do użytku 156.954 mieszkań.

Kolejną badaną wartością jest liczba mieszkań, których budowa została rozpoczęta. W I-III kwartale 2021 r. liczba rozpoczętych budów wyniosła 216.419. Porównując tą liczbę do analogicznego okresu 2020 r. obserwujemy znaczący, bo aż 29% wzrost. Ostatnim elementem badania sytuacji na rynku mieszkaniowym jest liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W I-III kwartale 2021 r. liczba ta wyniosła 254.666 i porównując ją do I-III kwartału 2020 r. również zaobserwowano bardzo znaczny wzrost, bo aż 33%.

Podsumowując: duże wzrosty liczby oddanych mieszkań do użytku, rozpoczętych budów, a także wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym nadal się utrzymują i jest to dobra wiadomość również dla branży meblarskiej. Wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań może potencjalnie zwiększyć zapotrzebowanie konsumentów na nowe umeblowanie w najbliższym czasie. Znaczące wzrosty liczby rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń i dokonanych zgłoszeń z projektem budowanym mogą mieć również pozytywny wpływ na branże meblarską w nieco dalszej perspektywie.

Podsumowanie

Trzeci kwartał 2021 r. był jeszcze lepszy od i tak bardzo dobrych poprzednich. Wartość produkcji sprzedanej mebli (ponad 14 mld zł zaledwie w trzy miesiące) jest wynikiem nieobserwowanym nigdy wcześniej. Dodatkowo polskiej branży meblarskiej po raz pierwszy udało się przekroczyć wartość 5 mld zł w ciągu tylko jednego miesiąca. Wrzesień, bo o nim mowa, przyniósł wynik wartości sprzedanej mebli w wysokości aż 5,25 mld zł. Pomiędzy doskonałymi liczbami dają się jednak zauważyć informacje o stopniowym zmniejszaniu dynamiki wzrostów. Wszystko wskazuje na to, że IV kwartał 2021 r., nawet jeśli będzie nieco słabszy od III kwartału, to raczej niewiele. Tutaj dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, jak duży będzie wzrost na koniec 2021 r. Wstępne prognozy B+R Studio wskazują, że wartość produkcji sprzedanej mebli w 2021 r. wyniesie blisko 55 mld zł nie uwzględniając firm mikro, a wraz z nimi polska branża meblarska może zbliżyć się do wartości 59-60 mld zł i to z kolei oznaczałoby wzrost w stosunku do 2020 r. o około 18%!

Warto również wspomnieć, że duże wzrosty spodziewane są w przypadku eksportu mebli. Jak duże? W momencie pisania tego tekstu (początek listopada) B+R Studio jest w trakcie przygotowywania raportu „Prognoza Eksportu Mebli 2021”, którego premiera zbiega się wraz z publikacją tego opracowania, i który przybliży to zagadnienie w sposób szczegółowy.

Tekst: Milena Dorozińska, Mateusz Strzelczyk

Autorzy są pracownikami firmy B+R Studio Tomasz Wiktorski.

Artykuł opublikowany został w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 12/2021