Branża

Jak zmiany klimatu wpływają na biznes?

Jesper Brodin, CEO Ingka Group, o tym, jaki wpływ zmiany klimatu mają na biznes.

Jak zmiany klimatu wpływają na biznes?

Pokonamy zmiany klimatu tylko wtedy, gdy pomożemy małym przedsiębiorstwom ograniczyć emisje – i to szybko – podkreśla Jesper Brodin, CEO Ingka Group, właściciela sklepów IKEA.

Zmiany klimatu nie są już odległym zagrożeniem. To rzeczywistość, która dotyka społeczeństw, przedsiębiorstw każdej wielkości, a przede wszystkim ludzi. Duże firmy poważnie podchodzą do kwestii zmian klimatu. Zerowa emisja netto, zrównoważony rozwój i ESG (kwestie związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i zarządzaniem) stały się głównymi elementami strategii biznesowej firm międzynarodowych, z których wiele właśnie zastanawia się, jak zrealizować swoje zobowiązania klimatyczne.

Jednak liderzy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy równie mocno troszczą się o klimat, często nie mogą nadać priorytetu działaniom na rzecz klimatu ze względu na pilniejsze kwestie, takie jak rosnące koszty energii i inflacja.

ZOBACZ TAKŻE: 5 wyzwań nowoczesnego lidera

Biorąc pod uwagę fakt, że MŚP stanowią 90% przedsiębiorstw na świecie, zatrudniają 70% światowej siły roboczej i wytwarzają ponad 50% światowego PKB, ich rola w osiągnięciu naszych globalnych celów klimatycznych jest kluczowa. Małe przedsiębiorstwa są istotną częścią naszych gospodarek i społeczeństw: lokalne sklepy, od których jesteśmy zależni, nasze ulubione kawiarnie w sąsiedztwie i zaufane warsztaty, w których naprawiamy nasze samochody. Jednak w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych, które dotykają społeczności na całym świecie, małe firmy są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, ponieważ zwykle polegają na mniejszej liczbie dostawców, lokalnych pracownikach i wymagają funkcjonującej społeczności lokalnej.

Zmiany klimatu wymagają wsparcia dla MŚP

Nawet 90% emisji dużych firm powstaje w ich łańcuchach wartości, z których znaczną część stanowią MŚP. Każdy krok na drodze produktu – od pozyskania surowców aż po sprzedawców detalicznych, którzy je sprzedają – niesie ze sobą ślad węglowy. Są one znane jako emisje zakresu 3* i notorycznie trudno je zmierzyć i ograniczyć. Pomaganie MŚP w ich łańcuchach wartości, aby zaczęły ograniczać swoje emisje, jest dla dużego przedsiębiorstwa pewnym sposobem na zapewnienie zmniejszenia emisji z zakresu 3.

Jeżeli duże przedsiębiorstwa i rządy nie będą wspierać MŚP w ograniczaniu emisji – i to szybko – to ostatecznie nie osiągniemy celu, jakim jest zmniejszenie o połowę globalnych emisji do 2030 r. i nie uda nam się uniknąć najbardziej katastrofalnych skutków kryzysu klimatycznego. W naszych rękach pozostaje wywarcie pozytywnego wpływu i wspólnie musimy wspierać MŚP w podejmowaniu działań na rzecz klimatu. Pomoże to dużym przedsiębiorstwom i państwom na osiągnięciu ich celów w zakresie redukcji emisji, budowaniu bardziej odpornych i zrównoważonych społeczności lokalnych oraz przygotuje przedsiębiorstwa wszystkich rozmiarów na trwającą już zieloną rewolucję przemysłową.

Duże firmy mogą wykorzystać swoją wielkość i skalę do napędzania działań klimatycznych MŚP. Ingka Group, największy detalista IKEA, współpracuje ze swoją siecią biznesową i niedawno nawiązała współpracę z SME Climate Hub, by dzielić się wiedzą, produktami i wsparciem, by pomóc swoim klientom B2B w dekarbonizacji. Firmy takie jak Walmart stworzyły kompleksowe programy mobilizacji dostawców, które pomagają MŚP w redukcji emisji w zakresie energii, odpadów, opakowań, przyrody, transportu i wykorzystania produktów.

Co zachęcające, ostatnie badanie przeprowadzone przez SME Climate Hub wykazało, że 41% liderów małych firm już pracuje nad zmniejszeniem emisji, ponieważ jest to dobre dla planety i dla ich biznesu. Firmy ze społeczności SME Climate Hub opowiedziały nam, jak zmiany klimatyczne wpłynęły na nie z pierwszej ręki.

Ale MŚP nie mogą zrobić tego same. Badanie wykazało również, że MŚP zmagają się z niewystarczającymi środkami finansowymi i wiedzą, aby ograniczyć emisje tak szybko, jak by chciały.

MŚP nie stać na zespoły ds. zrównoważonego rozwoju i chociaż dostępne są darmowe zasoby, takie jak poprzez SME Climate Hub, małe firmy są ograniczone przez czynniki pozostające poza ich kontrolą. Na przykład dwa najbardziej skuteczne sposoby redukcji emisji to przejście na energię odnawialną i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Oba powinny być łatwe, ponieważ technologia jest dostępna. Jednak nie ma jeszcze wystarczająco dużo energii odnawialnej, aby zaspokoić popyt ze strony przemysłu, a modernizacja w zakresie efektywności energetycznej jest nadal kosztowna.

Rządy, które konsekwentnie mówią o znaczeniu swojej krajowej społeczności małych przedsiębiorstw, mogą wspierać MŚP w ograniczaniu ich emisji. Gdyby rządy przekierowały szkodliwe dla środowiska dotacje na transformację w kierunku czystej energii – na przykład poprzez wdrożenie przyjaznych dla biznesu polityk i inwestycji w celu usprawnienia procesów wydawania zezwoleń na odnawialne źródła energii, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zachęcanie do zmniejszonego zużycia energii i efektywności energetycznej – pomogłoby to MŚP w ogromnym stopniu w ograniczeniu ich emisji.

Takie polityki muszą być realizowane z uwzględnieniem potrzeb ludzi, aby zapewnić, że odejście od paliw kopalnych jest sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu. Pomoże to rządom osiągnąć ich własne cele klimatyczne i zbudować odporność MŚP i społeczności, w których działają.

Moralny imperatyw wspierania MŚP jest jasny, a z czysto biznesowej perspektywy działania na rzecz klimatu są lepsze dla biznesu. Jeśli duży biznes będzie wspierał MŚP, pomoże to utrzymać stabilne, niskoemisyjne i wydajne łańcuchy dostaw i bazy klientów, co z kolei przyczyni się do stworzenia lepiej prosperujących rynków, gospodarek i społeczeństw.

Współpracując z MŚP, możemy ograniczyć wzrost temperatury na świecie do 1,5°C. Jeśli rządy i wielki biznes nadadzą priorytet odpowiednim politykom i wsparciu dla małych firm, aby osiągnąć zerową emisję netto, będzie to długa droga do budowania bardziej zrównoważonej, odpornej i dostatniej przyszłości dla lokalnych społeczności na całym świecie.

TEKST: Jesper Brodin, CEO Ingka Group i Maria Mendiluce, CEO We Mean Business Coalition

Artykuł został po raz pierwszy opublikowany w serwisie Reuters w ramach Expert Analysis z Sustainable Business Review.

*(przyp. red) Są to wszystkie inne emisje pośrednie występujące w łańcuchu wartości Twojej organizacji, czyli emisje gazów cieplarnianych, na które organizacja może wpływać, ale których nie kontroluje. W tej kategorii znajdują się emisje związane np. z transportem zakupionych towarów, wywozem odpadów, podróżami służbowymi, dojazdami pracowników do pracy pojazdami niebędącymi własnością organizacji. Często jest to największy zakres i najtrudniejszy do ilościowego określenia. Źródło: https://www.udt.gov.pl/archiwum/2062-slad-weglowy-organizacji-oblicz-weryfikuj-zmniejsz-i-raportuj Dostęp: 1 kwietnia 2023.